Menu Close

Línia IVF Liquiditat Entitats Socials 2023

Préstecs que permeten finançar necessitats operatives de fons d'un conjunt ampli d'entitats socials

Aquesta Convocatòria té per objecte finançar les necessitats operatives de fons d’un conjunt ampli d’entitats socials, anticipant els drets de crèdit derivats d’accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2023. En concret, ateses les circumstàncies particulars de cada col·lectiu i a l’origen i naturalesa dels fons a anticipar, aquesta línia de finançament planteja cinc modalitats diferents:
 • Diversitat funcional: Podran sol·licitar finançament a l’empara d’aquesta modalitat les entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional i que, durant l’exercici 2023, o bé formalitzen un concert social o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional.
 • Infància, adolescència i persones en situació de risc d’exclusió social: Podran sol·licitar finnçament a l’empara d’aquesta modalitat entitats d’iniciativa social que:
  Actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, o presten serveis a col·lectius vulnerables amb el risc d’exclusió social.
  En 2023 desenvolupen actuacions per a les quals l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de resolucions aprovades a aquest efecte per la VICIPI, i publicades en el DOGV.
 • Majors: Podran sol·licitar finançament a l’empara de aquesta modalitat, les entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones majors dependents, i que, durant l’exercici 2023, o bé formalitzen un concert social, o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d’atenció a persones majors dependents.
 • Inversió per a la construcció, equipament i adequació d’infraestructures de serveis socials: Podran sol·licitar finançament a l’empara d’aquesta modalitat, les entitats a les quals se’ls haja concedit subvencions per la Direcció d’Infraestructures de Serveis Socials de la VICIPI en 2023 per a projectes d’inversió en matèria d’equipament, vehicles adaptats, redacció de projectes i obres en l’àmbit de la Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Organitzacions sindicals i empresarials: Podran sol·licitar finançament a l’empara de la modalitat E de la Convocatòria, les organitzacions sindicals o empresarials representatives en la Comunitat Valenciana que hagen sigut beneficiàries en 2023 d’alguna de les ajudes descrites en l’apartat 6 de l’article segon de la Convocatòria.
*Consultar les bases completes en la convocatòria.

El finançament obtingut a l’empara de

 les modalitats A, B i C s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT: Les entitats podran sol·licitar fins al menor de a) el 100% de les despeses de personal, telefonia i consums energètics realitzats durant l’exercici 2022 pel centre o servei concertat per al qual se sol·licita la bestreta, i b) el 90,00% de l’import del concert previst o signat per a l’any 2023, a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat per al qual sol·liciten la bestreta. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, podrà anticipar el cobrament del concert d’un o diversos d’ells (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ: 12 mesos

GARANTÍA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats, o que puguen derivar-se, del concert social anticipat, per la prestació dels serveis concertats en 2023.

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS:: El préstec reportarà un tipus fix anual del 1,5% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ:La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert anticipat. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA Sense comissió d’obertura.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ:No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

El finançament obtingut a l’empara de  la modalitat D s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT: Les entitats podran sol·licitar fins al 80,00% de la subvenció concedida; però no s’anticiparan subvencions d’import inferior a 25.000,00 euros.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ:: 24 mesos.

GARANTIA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats, o que puguen derivar-se, de les subvencions concedides per la Direcció d’Infraestructures de Serveis Socials de la VICIPI en 2023, a l’empara de convocatòries fetes mitjançant Resolució publicada en el DOGV per a projectes d’inversió en matèria d’equipament, vehicles adaptats, redacció de projectes i obres en l’àmbit de la Igualtat i Polítiques Inclusives.

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents de la subvenció o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per l’execució del projecte d’inversió, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS: el préstec reportarà un tipus fix anual del 1,5% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ: La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA:: Sense comissió d’obertura ni de cancel·lació anticipada.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ:: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ:: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

El finançament obtingut a l’empara de la modalitat E s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT:

 • Fins al 98% del 50% de l’import concedit en 2023 per a la realització de les activitats per part de les organitzacions empresarials i sindicals en matèries específiques de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana [línies pressupostàries S0365000, S8047000, S8048000].
 • Fins al 95% de les subvencions atorgades l’any 2023 per al suport als sindicats i organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals celebrades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana [línia pressupostària S0230000], però no s’anticiparan subvencions per un import inferior a 25.000,00 euros.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ: 24 mesos.

GARANTIA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats de les subvencions anticipades.

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents de la subvenció, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS:: el préstec reportarà un tipus fix anual del 1,5% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ:: La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, el *Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA: Sense comissió d’obertura ni de cancel·lació anticipada.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ:: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

* Consultar las bases completas en la convocatoria

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres*:
 • Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
* Consultar les bases completes en la convocatoria
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
 • Imprés de sol·licitud.
 • Identificació del sol·licitant: còpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’entitat, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més s’incorporarà escriptura de titularitat real i escriptura de constitució de l’entitat.
 • Si forma part d’un grup s’identificarà les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat.
 • En cas que el domicili de l’entitat que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s’aportarà documentació acreditativa que l’empresa compta amb un establiment de desenvolupament d’activitat en territori valencià.
 • Comptes anuals depositats en el Registre corresponent als exercicis 2020 i 2021, així com comptes anuals formulats relatives a l’exercici 2022, o avanç d’aquestes. Si a l’entitat forma part d’un grup d’empreses, definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als exercicis 2020 i 2021, així com els comptes anuals formulats relatives a l’exercici 2022, o avanç d’aquestes.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE)
 • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica.
 • Certificat de titularitat de compte bancari.
 • Declaració d’ajudes rebudes.
Documentació específica:
 • Modalitat A. Diversitat funcional; Modalitat B. Infància, adolescència i persones en situació de risc d’exclusió social; i Modalitat C. Majors A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:
   Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és titular de l’acció concertada per a l’any 2023 i compleix els requisits exigits en les convocatòries d’acció concertada, per a prestar els serveis socials objecte de les convocatòries, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l’IVF.
   Acreditació que l’entitat és beneficiària de l’acció concertada en 2023 mitjançant la fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social i, en el seu cas, de la seua pròrroga.
   Relació detallada de les nòmines corresponents a l’exercici 2022, detallant com a mínim per a cada treballador: nom, mes, import brut, import net satisfet i data de pagament.
   Relació de factures i justificants de pagament, d’aquells serveis recurrents prestats i facturats per autònoms.
   Autoliquidació i justificant de pagament del Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda, relatiu als quatre trimestres de 2022.
   Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), amb el corresponent justificant de pagament, relatiu als dotze mesos de 2022.
   Factures acreditatives del consum de telefonia, energia elèctrica, gas i aigua relatives a l’exercici 2022.
   Detall dels centres per als quals se sol·licita la bestreta de prestacions
 • Modalitat D. Inversió per a la construcció, equipament i adequació d’infraestructures de serveis socials. A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:
   Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és titular d’una subvenció per a l’execució d’inversions, a l’empara de la convocatòria en vigor a la data de la sol·licitud, i està en disposició d’executar en termini el projecte presentat a la CIPI i de complir els requisits exigits en la convocatòria.
   Identificació del DOGV en el qual la sol·licitant figure com a beneficiària de la subvenció.
   Fotocòpia del pressupost detallat del projecte presentat a la VICIPI, que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb IVA i sense IVA, així com la identificació del proveïdor o contractista.
   Fotocòpia de la sol·licitud tramitada davant la VICIPI per a l’atorgament de la subvenció.
 • Modalitat E. Organitzacions sindicals i empresarials A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:
   Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és beneficiària de la subvenció a anticipar i compleix els requisits exigits per a ser beneficiari.
   Resolució d’adjudicació de la subvenció per l’òrgan competent.
   Relació detallada de les nòmines corresponents a l’exercici 2022, detallant com a mínim per a cada treballador: nom, mes, import brut, import net satisfet i data de pagament.
   Relació de factures i justificants de pagament, d’aquells serveis recurrents prestats i facturats per autònoms.
   Autoliquidació i justificant de pagament del Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda, relatiu als quatre trimestres de 2022.
   Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), amb el corresponent justificant de pagament, relatiu als dotze mesos de 2022.
   Factures acreditatives del consum de telefonia, energia elèctrica, gas i aigua relatives a l’exercici 2022.
En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà a l’interessat perquè, en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics. Sense perjudici del que s’estableix en aquest article, l’IVF podrà, amb posterioritat a la sol·licitud, requerir a la sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l’expedient. * Consultar les bases completes en la convocatòria ** Podrà trobar els documents necessaris en l’apartat de descàrregues de la web

El desemborsament es realitzarà a sol·licitud del prestatari (veure model de sol·licitud en l’apartat de Descàrregues), i es produirà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials. El nombre màxim de disposicions parcials serà l’establit en la resolució d’aprovació del finançament i es traslladarà sense modificació al Contracte de Préstec.

L’IVF requerirà la presentació de factures, informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació realitzada. En aportar la documentació del projecte, l’acreditat certificarà amb la seua signatura electrònica que les còpies dels documents aportats com a justificants constitueixen una còpia fidel dels documents originals. El sol·licitant haurà d’aportar aquests documents amb posterioritat al desemborsament, conforme al que es disposa en la Resolució de Concessió del finançament i en el contracte de préstec, sent causa de venciment anticipat, total o parcial, del préstec l’incompliment d’aquesta obligació, conforme al que es preveu en l’article 23.2.c de la Convocatòria.

Transcorregut el termini màxim de disposició sense que es dispose de la totalitat dels fons, l’import del préstec quedarà fixat en la quantia efectivament disposada. En aquest supòsit, l’IVF emetrà una resolució modificant l’acord d’atorgament del finançament bonificat i anul·lant el compromís per la part no disposada. Així mateix, es revisarà l’estimació de l’ajuda conforme al que es disposa en l’article 14 de la Convocatòria.

* Consultar les bases completes en la convocatòria