Menu Close

Programa de Garanties IVF per a la compra de Vivenda

Els beneficiaris d'este programa seran persones físiques majors d'edat de fins a quaranta-cinc anys (inclosos) que hagen d’adquirir la seua primera vivenda en règim de propietat i hagen sol·licitat finançament a qualsevol de les entitats financeres que han subscrit conveni de col·laboració amb l'IVF.

* Consulte les bases completes en la convocatòria

La garantia de l'IVF té per objecte complementar la garantia de l'entitat bancària que concedirà el préstec hipotecari, de manera que el comprador puga obtindre un préstec de fins al 95% del menor entre el valor de taxació o el preu de compravenda de la vivenda.

La garantia no té cap cost per a la persona que la sol·licite ni per a l'entitat financera col·laboradora que haja concedit el préstec hipotecari.

L'import garantit cobrirà el deute corresponent únicament al capital i els interessos ordinaris en els percentatges indicats.

No serà objecte de garantia el finançament dels impostos o taxes, ja siguen directes o indirectes, que graven les operacions d'adquisició i finançament de la vivenda.

La garantia quedarà extingida quan l'import degut per capital siga igual o inferior al referit 80 %. Qualsevol pagament que reba l'entitat financera destinat a amortitzar el préstec reduirà el deute garantit per part de l'IVF.

* Consulte les bases completes en la convocatòria

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:
 • Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tindre residència legal a Espanya si es tractara de persones estrangeres provinents de països tercers (fora de la Unió Europea).
 • Ser major d'edat i tindre una edat de fins a quaranta-cinc anys (inclosos), en el moment de la sol·licitud de la garantia.
 • No ser titulars d'un dret de propietat o d'un dret real d'ús o gaudi sobre una altra vivenda en tot el territori nacional. No obstant això, sí que podran accedir al programa els titulars d'un dret de propietat o d'un dret real d'ús o gaudi quan:
 • El dret recaiga únicament sobre una part alíquota de la vivenda que no siga igual o superior al 50 per 100.

  En els casos de sentència judicial de separació o divorci quan, a conseqüència d'esta, no se li haja adjudicat l'ús de la vivenda que constituïa la residència familiar.

 • Tindre i acreditar la seua residència a la Comunitat Valenciana, continuada i ininterrompuda, durant els dos anys immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de garantia.
 • Disposar d’una oferta o proposta de finançament emesa per una entitat financera col·laboradora del present programa, segons es definix l'article sext de la present convocatòria.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
Els immobles han de tindre els següents requisits:
 • La vivenda estarà situada a la Comunitat Valenciana i es destinarà a domicili habitual i permanent de les persones sol·licitants, com a mínim, durant tot el període en què estiga vigent la garantia.
 • Pot tractar-se d'una vivenda nova o usada, lliure o de protecció pública de promoció privada.
 • El preu d'adquisició de la vivenda, sense els gastos i tributs inherents, serà igual o inferior a 277.000 € (incloent les places d'aparcament, traster o qualsevol altre annex que porte aparellada la vivenda).
* Consulte les bases completes en la convocatòria

Les entitats financeres col·laboradores de l'IVF per a l'execució del Programa de garanties a la primera vivenda seran les encarregades de:

 • Informar les persones interessades sobre este Programa i emetre una oferta de finançament d'acord amb les característiques d'este.
 • D'acord amb la seua política de riscos, concedir als destinataris del programa finançament amb garantia hipotecària sobre la vivenda objecte d'adquisició superior al 80 % i fins al 95 % del menor dels següents dos valors, denominat “Valor de Referència”, en el moment de formalització de l'operació de finançament: valor de taxació o el preu de compravenda.
 • Formalitzar el corresponent préstec hipotecari.
 • Reclamar, si és el cas, extrajudicialment i judicialment l'import del préstec garantit en cas d'impagament per part del beneficiari.

Els interessats a accedir al Programa de garanties hauran d'acudir a una de les entitats financeres col·laboradores, les quals en cas de complir els requisits per a accedir al programa emetran una oferta comercial de préstec hipotecari. 

Una vegada dispose d'esta oferta, haurà de tramitar la sol·licitud de la garantia en l'IVF amb la seua firma electrònica a través de la nostra pàgina web. 

Estes entitats són:

 • Caixabank
 • Banco Santander
 • Cajamar
 • Abanca
 • Caixa Ontinyent
 • Caixa Popular
 • Caixa Rural de l'Alcudia
 • Caixa Rural Benicarló
 • Caixa Rural d'Algemesí
 • Sra. De La Esperanza De Onda
 • Ruralnostra
 • La Vall “San Isidro”
 • Caja Rural De Albal
 • Caixa Rural l’Alcora

* Consulte les bases completes en la convocatòria