Menu Close

Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió

Impulsem el creixement d'empreses de recent creació, fomentant la inversió d'inversors privats en projectes innovadors per a la Comunitat Valenciana

Finançar el creixement d’empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversió al costat d’altres inversors privats en projectes desenvolupats per empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Seran inversions finançables:

 • Contribució del projecte a la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i al seu posicionament en sectors de mitjana – alta tecnologia i/o intensives en coneixement.
 • Projectes de caràcter innovador amb alt potencial de creixement i internacionalització dels quals s’espera un impacte econòmic futur, que justifique el suport prestat o que impliquen un grau d’innovació respecte a altres empreses comparables.
 • Pla financer equilibrat amb l’existència de finançament privat, prioritzant els de major efecte multiplicador.
 • Propostes que contribuïsquen a la creació d’ocupació i aquelles que aconseguisquen generar i mantindre ús d’alta qualificació.
 • Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenvolupament d’I+D+i i les Universitats amb el món empresarial, fomentant la transferència de coneixement.

Els projectes no han d’haver sigut executats íntegrament a data de la sol·licitud de finançament.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

IMPORT: entre 75.000 i 300.000 euros per pime finançada, subjecte a l’import de la coinversió per part d’inversors privats. A aquest efecte es tindrà en compte l’import de les operacions ja concedides en la Línia de finançament IVF-FEDER préstecs participatius en coinversió amb inversors privats del PO 2014-2020.

TERMINI: màxim de 7 anys.

MANCA PER A L’AMORTITZACIÓ DE CAPITAL: fins a 3 anys.

TIPUS D’INTERÉS: El tipus d’interés nominal de l’operació s’obté com la suma de a) el tipus d’interés EURIBOR per a depòsits a un any, amb un valor mínim igual 0%, i b) el marge financer de l’exercici, equivalent a la rendibilitat financera registrada pel prestatari durant l’exercici en què es liquiden els interessos, amb un valor mínim igual al 3% i un valor màxim igual al 9%. A aquest efecte, la rendibilitat financera es defineix com el percentatge que representa el resultat de l’últim exercici tancat abans d’impostos sobre els fons propis del prestatari.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: 10% de la quantia amortitzada. El prestatari només podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis i sempre que aquesta no provinga de l’actualització d’actius, segons el que es disposa en l’article 20.1 b) del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny.

GARANTIES: sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial. No obstant això, en el cas que l’activitat de la pime destinatària de la inversió estiga lligada de manera significativa amb una altra empresa relacionada accionarialment de manera directa o a través d’accionistes comuns, o en el cas que la constitució de la pime siga resultat d’una spin off o cessió d’activitat d’una altra empresa amb participació accionarial majoritària, es podrà sol·licitar l’aval d’aquestes segones per a garantir la bona fi de l’operació. Com a norma general, no es prendran com a garantia fiances personals.

SECTORS: tots, excepte els expressament exclosos en l’apartat de Sectors exclosos.

AMORTITZACIONS: trimestrals, a partir de la finalització de la manca.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Els beneficiaris hauran de complir, entre altres, els següents requisits:
 • Disposar d’un establiment o sucursal de producció o desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • No estar cotitzada en cap mercat organitzat.
 • Tindre una antiguitat mínima de 4 mesos.
 • Portar operant en qualsevol mercat menys de set anys a partir de la seua primera venda comercial.
 • Comptar amb almenys un treballador en la Comunitat Valenciana.
 • Estar al corrent de les seues obligacions amb Seguretat Social i Hisenda.
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Comptar amb totes les llicències i autoritzacions necessàries.
 • Estar al corrent del compliment de la Llei de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i de la Llei per a la igualtat entre dones i homes.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

 • L’IVF executa aquesta línia de finançament en col·laboració amb intermediaris financers seleccionats a aquest efecte d’acord amb la Convocatòria de manifestació d’interés de data 28 de juny de 2018.
 • Els intermediaris financers seleccionats mantindran la seua condició de col·laboradors de la línia de finançament. Addicionalment l’IVF podrà seleccionar nous intermediaris d’acord amb el que s’estableix en la citada Convocatòria de manifestació d’interés, fins al 31 de desembre de 2023.
 • Correspon als intermediaris financers acreditats la identificació, selecció i presentació a l’IVF de les inversions objecte de finançament.
 • Els intermediaris financers acreditats apareixen publicats en pàgina web de l’IVF.
  http://www.ivf.gva.es/es/feder/intermediarios-financieros

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Els beneficiaris del finançament s’obliguen a:

 • Desenvolupar el projecte amb subjecció al pla de negoci presentat i comunicar la modificació de qualsevol circumstància relativa a aquest.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Facilitar a l’IVF, en cas de ser necessari, quanta informació siga necessària sobre l’empresa i el projecte finançat, a l’efecte de la verificació dels requisits d’exigibilitat.
 • Autoritzar l’IVF perquè realitze visites de control a les seues instal·lacions amb la finalitat de verificar les operacions i despeses. Els instruments de supervisió que podrà utilitzar l’IVF sobre els destinataris finals podran incloure controls documentals, informes, visites de control i informes d’auditoria, podent acordar qualsevol altre instrument l’aplicació del qual es considere necessària.
 • Complir amb la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, accessibilitat, igualtat d’oportunitats i igualtat entre dones i homes.
 • Complir amb totes les normes aplicables en matèria de Fons Europeus, ajudes d’Estat, en el seu cas, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el seu finançament, frau fiscal, i altra normativa autonòmica, nacional o comunitària que resulte d’aplicació.
 • Comunicar les ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos finançats.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

 • Fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
 • Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup, s’identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa, es reflectirà el nombre d’empleats, balanç i volum de negoci anual de l’empresa.
 • Documentació acreditativa que l’empresa compta amb un establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
 • Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant, segons consta en l’Annex II.
 • Declaració d’altres ajudes per al mateix cost subvencionable conforme al model inclòs com a Annex III.
 • Declaració de tipus i categoria d’empresa conforme al model inclòs com a Annex IV.

Informació econòmica requerida:

 • Pla de Negoci i informació economicofinancera que incloga balanç, compte de resultats, previsions i detall de l’endeutament. En el Pla de negoci s’haurà de descriure i quantificar el projecte amb indicació de la seua implantació i vinculació amb el territori de la Comunitat Valenciana.
 • En cas de disposar d’elles, comptes anuals dels dos últims exercicis depositats en el Registre Mercantil i últim tancament comptable més pròxim a la data de sol·licitud del finançament, amb una antiguitat màxima de l’últim trimestre natural anterior. En aquelles empreses que s’auditen, s’aportaran els informes d’auditoria. Cas contrari, aportar Impost de Societats dels dos últims exercicis.
 • Model 036, de declaració d’alta o baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Últim Rebut de Liquidació de Cotitzacions a la Seguretat Social presentat de manera prèvia a la sol·licitud de finançament.
 • En cas que s’haja produït l’aportació de recursos propis per part de l’inversor privat, còpia de la inscripció de l’ampliació de capital en el Registre Mercantil.

Correspon a l’intermediari financer presentar, a través de la web de l’IVF (https://prestamos.ivf.es), les sol·licituds de finançament que hauran d’estar signades per l’empresa sol·licitant, i hauran d’anar acompanyades de la documentació prevista en l’apartat 11.4 del present article. L’intermediari financer subscriurà i aportarà a l’IVF juntament amb la sol·licitud l’informe d’elegibilitat del projecte que inclourà un resum de les característiques del projecte, la verificació del compliment dels requisits exigits i una valoració de la viabilitat d’aquest.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Per a tramitar una sol·licitud de la Línia IVF Préstec Participatiu en coinversió, haurà d’acudir a algun dels intermediaris financers acreditats per l’IVF, els quals estaran publicats en la pàgina web http://www.ivf.gva.es/es/feder/intermediarios-financieros.

Correspon a l’intermediari financer la identificació de les oportunitats d’inversió i l’anàlisi del compliment dels requisits d’elegibilitat de les inversions i els destinataris finals.

L’intermediari financer aportarà a l’IVF la sol·licitud de finançament emplenat i signat per l’empresa sol·licitant, al costat de la documentació requerida per a la seua anàlisi. Tant el model de sol·licitud com els formularis a emplenar per l’empresa sol·licitant es troben en l’apartat de Descàrregues.

Rebuda la documentació a través de l’intermediari financer, l’IVF procedirà a la seua tramitació.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

 • Activitats econòmiques il·legals: tota producció, comerç o una altra activitat que siga il·legal conformement a les disposicions legals o reglamentàries de la jurisdicció nacional per a aqueixa mena de producció, comerç o activitat.
 • Productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades. La producció i el comerç de productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats.
 • Producció i comerç d’armes i municions: el finançament de la producció i el comerç d’armes i municions de qualsevol tipus. Aquesta restricció no s’aplicarà en la mesura en què aquestes activitats formen part de polítiques explícites de la Unió Europea o siguen accessòries a elles.
 • Casinos i empreses equivalents.
 • Restriccions del sector de les TU. Investigació, desenvolupament o aplicacions tècniques relacionades amb programes o solucions de dades electròniques que i) tinguen específicament per objecte: a) donar suport a qualsevol activitat inclosa en els sectors restringits esmentats en les lletres a) a d) anteriors; b) jocs d’atzar en internet i casinos en línia, o c) pornografia, o que *ii) tinguen com a objectiu permetre a) l’entrada il·legal en xarxes de dades electròniques, o b) la descàrrega il·legal de dades electròniques.
 • Restriccions del sector de ciències de la vida. Quan es done suport al finançament de la investigació, el desenvolupament o les aplicacions tècniques relacionades amb: i) la clonació humana amb finalitats terapèutics o d’investigació, o ii) els organismes modificats genèticament (OMG).
 • Empreses d’intermediació financera, segurs i serveis bancàries, excepte les *FINTECH i *INSURTECH.
 • Empreses d’intermediació amb criptomonedes.
 • Desmantellament o la construcció de centrals nuclears.
 • Inversió per a aconseguir la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedents d’activitats enumerades en l’annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
 • Inversió en infraestructures aeroportuàries, llevat que estiguen relacionades amb la protecció del medi ambient o vagen acompanyades de les inversions necessàries per a mitigar o reduir el seu impacte negatiu en el medi ambient.
 • Sector de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) nº1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.
 • La producció primària de productes agrícoles.
 • Sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  • quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d’aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessats, o
  • quan l’ajuda depenga del fet que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris.
 • Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.

*Consultar les bases completes en la convocatòria