Menu Close

Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió - FEDER

Préstecs per a impulsar el creixement d'empreses de recent creació, fomentant la inversió d'inversors privats en projectes innovadors per a la Comunitat Valenciana

Fem costat a microempreses i petites empreses, amb establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana, amb el objecte de finançar el creixement d'empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversió al costat d'altres inversors privats.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Seran inversions finançables:

 • Contribució del projecte a la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i al seu posicionament en sectors de mitjana – alta tecnologia i/o intensives en coneixement.
 • Projectes de caràcter innovador amb alt potencial de creixement i internacionalització dels quals s’espera un impacte econòmic futur, que justifique el suport prestat o que impliquen un grau d’innovació respecte a altres empreses comparables.
 • Pla financer equilibrat amb l’existència de finançament privat, prioritzant els de major efecte multiplicador.
 • Propostes que contribuïsquen a la creació d’ocupació i aquelles que aconseguisquen generar i mantindre ús d’alta qualificació.
 • Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenvolupament d’I+D+i i les Universitats amb el món empresarial, fomentant la transferència de coneixement.

Els projectes no han d’haver sigut executats íntegrament a data de la sol·licitud de finançament.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

IMPORT: entre 75.000 i 300.000 euros per pime finançada, subjecte a l’import de la coinversió per part d’inversors privats. A aquest efecte es tindrà en compte l’import de les operacions ja concedides en la Línia de finançament IVF-FEDER préstecs participatius en coinversió amb inversors privats del PO 2014-2020.

TERMINI: màxim de 7 anys.

MANCA PER A L’AMORTITZACIÓ DE CAPITAL: fins a 3 anys.

TIPUS D’INTERÉS: El tipus d’interés nominal de l’operació s’obté com la suma de a) el tipus d’interés EURIBOR per a depòsits a un any, amb un valor mínim igual 0%, i b) el marge financer de l’exercici, equivalent a la rendibilitat financera registrada pel prestatari durant l’exercici en què es liquiden els interessos, amb un valor mínim igual al 3% i un valor màxim igual al 9%. A aquest efecte, la rendibilitat financera es defineix com el percentatge que representa el resultat de l’últim exercici tancat abans d’impostos sobre els fons propis del prestatari.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: 10% de la quantia amortitzada. El prestatari només podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis i sempre que aquesta no provinga de l’actualització d’actius, segons el que es disposa en l’article 20.1 b) del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny.

GARANTIES: sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial. No obstant això, en el cas que l’activitat de la pime destinatària de la inversió estiga lligada de manera significativa amb una altra empresa relacionada accionarialment de manera directa o a través d’accionistes comuns, o en el cas que la constitució de la pime siga resultat d’una spin off o cessió d’activitat d’una altra empresa amb participació accionarial majoritària, es podrà sol·licitar l’aval d’aquestes segones per a garantir la bona fi de l’operació. Com a norma general, no es prendran com a garantia fiances personals.

SECTORS: tots, excepte els expressament exclosos en l’apartat de Sectors exclosos.

AMORTITZACIONS: trimestrals, a partir de la finalització de la manca.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Els beneficiaris hauran de complir, entre altres, els següents requisits:
 • Disposar d’un establiment o sucursal de producció o desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana, en els quals estiguen donats d'alta com a mínim el 15% de la plantilla de l'empresa.
 • No estar cotitzada en cap mercat organitzat.
 • Tindre una antiguitat mínima de 4 mesos i màxima de 5 anys.
 • Portar operant en qualsevol mercat menys de set anys a partir de la seua primera venda comercial.
 • Comptar amb almenys un treballador en la Comunitat Valenciana.
 • Estar al corrent de les seues obligacions amb Seguretat Social i Hisenda.
 • Tindre compromesa almenys el 30% de la ronda d'inversió computable prevista en l'estructura de finançament del projecte.
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Comptar amb totes les llicències i autoritzacions necessàries.
 • Estar al corrent del compliment de la Llei de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i de la Llei per a la igualtat entre dones i homes.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • Complir amb el principi de «no causar un perjuí significatiu al medi ambient (*DNSH)» en el sentit establit en a l'article 9.4, del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

 • L’IVF executa aquesta línia de finançament entitats col·laboradores seleccionades a aquest efecte.
 • Els intermediaris financers seleccionats per a la gestió de l'instrument financer del participatiu en coinversió amb inversors privats del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 mantindran la seua condició d'entitats col·laboradores per a l'instrument “Préstec Participatiu IVF en coinversió del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027”.
 • Correspon a les entitats col·labores, la identificació, selecció i presentació a l’IVF de les inversions objecte de finançament.
 • Les entitats col·labores acreditades apareixen publicades en pàgina web de l’IVF.
  http://www.ivf.gva.es/es/feder/intermediarios-financieros
 • L'entitat col·labora aportarà a l'IVF la sol·licitud de finançament emplenat i firmat per l'empresa sol·licitant, al costat de la documentació requerida per a la seua anàlisi. Tant el model de sol·licitud com els formularis a emplenar per l'empresa sol·licitant es troben en l'apartat de Descàrregues.
 • Rebuda la documentació a través del col·laborador, l'IVF procedirà a la seua tramitació.

*Consultar les bases completes en la convocatòria