Menu Close

Línia Finançament GENERAL DE L'IVF

Préstecs d'entre 20.000 i 10.000.000 euros, amb opció de retornar el capital al venciment en operacions de capital circulant

 • Persones autònomes i empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana. Aquesta línia de finançament compta amb una dotació pressupostària especial per a empreses que operen en sectors amb codi 2030, 2331 i 2349 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques.
 • Finalitat dels projectes:

Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

* Consultar les bases completes en la convocatòria.
 • Import mínim de 20.000 euros i import màxim determinat en funció de:

En operació d’inversió: l’import no podrà superar els 200.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom, els 500.000 euros si és una microempresa, els 2.000.000 euros si és una pime, els 5.000.000 euros si compta amb una plantilla d’entre 250 i 3.000 treballadors i 10.000.000 euros si la plantilla supera els 3.000 treballadors.
En operacions de circulant: l’import no podrà ser superior a 50.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom, 200.000 euros si és una microempresa, 1.000.000 si és una pime, 5.000.000 euros si es tracta d’una gran empresa amb una plantilla d’entre 250 i 3.000 treballadors i 10.000.000 euros si la plantilla supera els 3.000 treballadors.

 • Terminis: Per a operacions de circulant terminis de 2 a 4 anys (sense límit de manca i possibilitat de “bullet”); Per a operacions d’inversió terminis de 4 a 10 anys (possibilitat de manca de fins a 2 anys)
 • Tipus d’interés d’Euribor (amb límit inferior 0%) més un marge de risc atesa la categoria creditícia del sol·licitant*
Categoria creditícia Severitat de l’operació (LGD)
LGD <= 30% 30% < LGD < 60% LGD>=60%
BBB 0,75% 1,00% 6,50%
BB 1,00% 2,20%
B 2,20% 4,00%
* En operacions financeres amb aval de AFIN-SGR pel 100% dels interessos ordinaris i el valor nominal del préstec, el marge sobre l’EURIBOR a un any se situarà en el 1,5%.
 • Comissions: Es podrà aplicar una comissió d’obertura de fins a l’1%.
 • L’IVF podrà concedir operacions de finançament amb pacte de subordinació i grau de severitat (LGD) superior al 60%, sempre que quede degudament acreditat el caràcter estratègic de l’operació per a l’economia valenciana i prèvia autorització del Consell General de l’IVF.
* Consultar las bases completas en la convocatoria
Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:
 • Tener, al menos, un establecimiento, sucursal de producción, o sucursal de desarrollo de actividad radicado en la Comunitat Valenciana.
 • Estar al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.
 • Si el solicitante es una sociedad mercantil, deberá contar como mínimo con un empleado o un trabajador autónomo societario.
* Consultar las bases completas en la convocatoria

Seran despeses finançables com a actius fixos:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus, locals comercials i altres immobles, així com d’instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 *MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 35.000 euros per vehicle. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

Serà considerada despesa finançable en capital circulant tot increment del fons de maniobra, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç. No es consideraran despeses finançables els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini i les inversions financeres temporals, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. En l'apartat de Descàrregues (en Documents formalització i desemborsament) pot trobar un simulador que li permetrà estimar l'import màxim finançable per aquest concepte.

*Consultar les bases completes en la convocatòria