Menu Close

Línia IVF Inverteix Gran Empresa Industrial

Préstecs amb condicions especials per a empreses gasointensivas i del sector ceràmic

 • Grans empreses industrials amb seu, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat en la Comunitat Valencianai que duguen a terme operacions d’inversió o requerisquen circulant per a la seua activitat, tenint en compte que:

De manera especial, es contempla la concessió de préstecs a grans empreses amb elevat consum energètic, com són les que operen en sectors amb codis 2030, 2059, 2320, 2331, 2349 o 2399 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques.
Per a grans empreses que no es troben en aquesta situació i operen en sectors industrials amb CNAEs del 10 al 33, s’ofereix finançament per a operacions d’inversió.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.
 • Fins a 2.250.000 euros
 • Terminis de 5 a 10 anys i amb fins a 2 anys de manca per a operacions d’inversió, i de 2 a 4 anys per a operacions de circulant, podent l’IVF plantejar operacions ‘bullet’ en aquesta modalitat, amb reembossament del 100% del principal en l’última quota del préstec.
 • Comissió d’obertura: Si l'operació no està garantida per AFIN  SGR i es requerix informe de tercers, la comissió serà de fins a 10.000 € per a operacions de fins a 1.000.000 euros i de 15.000 € per a operacions d'import superior a 1.000.000 €
 • Tipus d’interés fix durant tota la vida del préstec i equivalent al 3,03%.
 • Tram no reembossable (*TNR) del préstec per import equivalent al 10% del valor nominal de l’operació en operacions d’inversió i al 5% en operacions de finançament del capital circulant. S'atorgarà una bonificació addicional del 10% a operacions que tinguen com a beneficiaris a empreses del sector ceràmic.

* Consultar les bases completes en la convocatòria.

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

 • Ser Gran Empresa.
 • Operar en el grup C “Indústria Manufacturera” (codis 10 a 33) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009)
 • Tindre almenys un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

* Consultar les bases completes en la convocatòria.

En operacions d’inversió, seran despeses finançables:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials, locals i instal·lacions per al desenvolupament de l'activitat de l'empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

La despesa finançada haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i les inversions finançades no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament a data de la sol·licitud del finançament. En cas d'haver anticipat un import a mode de reserva amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament, este import no haurà d'excedir del 50% del preu de compra de la inversió (incloent impostos indirectes). Així mateix, en eixe cas s'haurà d'aportar evidència que el bé a finançar ha sigut entregat amb posterioritat a la sol·licitud o, havent-lo entregat abans, la seua posada en marxa ha sigut posterior.

En operacions de circulant, es consideren despeses finançables tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç. No obstant això, no es consideraran despeses finançables elegibles els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini i les inversions financeres temporals, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. Es consideraran finançables en virtut d’aquest concepte les pèrdues d’explotació, tal com es defineixen en l’article 12.3 de la Convocatòria (EBITDA negatiu del període); així com, l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini. En l'apartat de Descàrregues (en Documents formalització i desemborsament) pot trobar un simulador que li permetrà estimar l'import màxim finançable per aquest concepte.

* Consultar les bases completes en la convocatòria.