Menu Close

Línia Finançament REACTIVA FEDER

Préstecs bonificats per a tots els sectors d'activitat, a interés fix i amb fins a un 30% d'ajuda

 • Petites i mitjanes empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d'activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
 • Finalitat dels projectes:

Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
Adquisició de participacions empresarials.
Adquisició o elaboració pròpia d'actius intangibles.
Sosteniment del capital circulant de l'empresa, incloent-hi la contractació de mà d'obra, l'adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l'explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l'empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.
 • Imports: el valor nominal del préstec se situarà entre 20.000 i 5.000.000 euros, tenint en compte que:
  En operacions per a inversió: el valor del préstec no podrà superar el 80% de la inversió realitzada i s’estableixen els següents límits màxims: 100.000 euros si el sol·licitant és un autònom i 500.000 si és una microempresa, una comunitat de béns o una societat civil.
  En operacions per a circulant s’estableixen els següents límits: 50.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom i 250.000 euros si és una microempresa, una comunitat de béns o una societat civil, i 1.000.000 si és una pime.
 • En operacions d’inversió, terminis de 4 a 10 anys (amb una manca de fins a 2 anys) i en operacions de circulant, el termini d’amortització serà de entre un mínim de dos i un màxim de quatre anys, podent l’empresa concentrar la devolució del 100% del valor nominal de l’operació en la data de venciment de l’operació.
 • Tipus d’interés: 1,5% fix per a operacions sol·licitades abans del 31 de desembre de 2022 i 2,03% fix per a operacions sol·licitades amb posterioritat a aqueixa data. En tipus d’interés serà del 0% per a operacions d’empreses amb seu social en qualsevol dels municipis que integren l’Agenda Valenciana Antidespoblament; en les quals s’acullen al programa ASTREA de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; i en aquelles operacions d’empreses o autònoms amb seu social o establiment d’activitat en algun dels municipis afectats pels incendis forestals esdevinguts en la Comunitat Valenciana a l’agost de 2022.
 • Comissió d’obertura de fins a l’1% del valor nominal del préstec.
 • Bonificació de fins al 30% de l’import de l’operació.
* Consultar les bases completes en la convocatòria.
Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres*:
 • Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
 • Ser una petita o mitjana empresa amb una antiguitat mínima de dos anys i que tinga com a mínim un empleat en la data de sol·licitud, o un treballador autònom donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònom (RETA) almenys des de l’exercici 2020.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
*Consultar les bases completes en la convocatòria.

Inversions en actius fixos:

 • Adquisició i construcció de naus industrials, locals i instal·lacions per al
  desenvolupament de l'activitat principal de l'empresa, incloent-hi l'adquisició i
  condicionament de terrenys sempre que el seu valor de taxació no supere el 10% del
  valor nominal del préstec.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 35.000 euros, amb l’excepció d’aquells sol·licitants l’objecte social dels quals consistisca en l’arrendament d’aquests elements patrimonials. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

Es considerarà despesa elegible en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç. No obstant això, no es consideraran despeses elegibles els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. En l'apartat de Descàrregues (en Documents formalització i desemborsament) pot trobar un simulador que li permetrà estimar l'import màxim finançable per aquest concepte.

* Consultar les bases completes en la convocatòria