• va
 • es

Préstec Bonificat IVF Inversió Gran Empresa

Diferencial sobre Euribor des de 0,15%

Beneficiaris

Projectes d’inversió desenvolupats per grans empreses que tinguen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Podran optar a aquests préstecs bonificats aquells projectes d’inversió que reunisquen les característiques següents:

 • Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • Projectes empresarials amb un impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • Processos d’internacionalització i de creixement de la grandària de l’empresa.
 • Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisquen l’obertura de nous mercats.

Les ajudes concedides han de tindre un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa, per la qual cosa els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda no poden iniciar-se amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

INSTRUMENT: Préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: De cinc a deu anys, amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: No s’aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

GARANTIA: Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuació

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 15 20 25 25 30 30 20 25 30
A 25 30 30 35 35 40 30 35 40
BBB+ 35 35 40 40 45 45 40 45 50
BBB 40 45 45 50 50 55 50 55 60
BBB- 50 55 55 60 60 65 65 70 75
BB+ 65 70 70 75 75 75 85 90 90
BB 80 80 85 85 85 90 100 105 105
BB- 95 100 100 100 105 105 120 125 130
B+ 130 135 135 135 135 135

*LTV denota loan-to-value, valor nominal del préstec sobre el valor de taxació de la garantia aportada

Nota: Per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF hi afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

DESEMBORSAMENT: Es farà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, d’informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació executada.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • Quedar exclosos de la definició de PIME recollida en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • Els sol·licitants han d’acreditar que la xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF, si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.
 • Disposar d’una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • Estar en disposició de totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària aplicable.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les obligacions següents*:

 • Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-ho davant l’IVF.
 • Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat que el finançament bonificat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Conservar durant 5 anys a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • En el supòsit d’adquisició, de construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir el finançament bonificat, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (que inclou, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el codi a nivell de dos dígits de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de 2009 corresponent.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntar la documentació següent*:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • Declaració de l’Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Pla de negoci (conforme al model inclòs en l’annex IV)
 • Estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud, conforme al model inclòs en l’annex V
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • Detall, si n’hi ha, de les ajudes de minimis rebudes en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, que especifique la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex VI
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII
 • Memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquesta pàgina web.

Despeses finançables elegibles

Aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables les següents:

 • Els actius materials i immaterials amb caràcter general associats al projecte: l’adquisició de terrenys, d’obres, d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació, etc.
 • L’equipament productiu, que consisteix en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marca CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Adquisició de participacions empresarials.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria