• va
 • es

Préstec bonificat IVF DANA

Si t’has vist afectat pels efectes de la Dana, accedeix a un préstecs al 0% per a reactivar el teu negoci.

Beneficiaris

Projectes empresarials desenvolupats per autònoms i petites i mitjanes empreses que han resultat afectades pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorreguts a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.

Poden optar a aquests préstecs bonificats els projectes empresarials que tenen les finalitats següents:

 • La renovació de les instal·lacions, la maquinària i els equips.
 • La reposició de capital circulant.
 • El creixement de la capacitat productiva.
 • La diversificació de la producció.
 • Un canvi essencial del procés productiu general de l’empresa, que supose un augment de l’eficiència energètica en la provisió de béns i serveis.

També pot acollir-se a aquesta línia de finançament bonificat el refinançament de les quotes corresponents als 12 mesos següents a la sol·licitud de finançament dels contractes d’arrendament financer i préstec a llarg termini contrets pel sol·licitant amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, a fi de finançar elements patrimonials i despeses vinculades a l’activitat econòmica desenvolupada pel sol·licitant.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Condicions

Per a projectes que tenen com a finalitat la renovació de les instal·lacions, la maquinària i els equips; la reposició de capital circulant; el creixement de la capacitat productiva; la diversificació de la producció, o un canvi essencial del procés productiu general de l’empresa, que supose més eficiència energètica en la provisió de béns i serveis.

 • IMPORT: el valor nominal del préstec se situa entre 25.000 i 400.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.
 • TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència. La manca pot augmentar a 4 anys en operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària dels productes agrícoles.
 • COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
 • TIPUS D’INTERÉS: és igual al tipus d’interés euríbor a un any, amb valor mínim igual al 0 %.
 • TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): determinat en virtut del termini de venciment del préstec:
Anys
3 4 5 6 7 8 9 10
3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,25% 5,75% 6,50% 7,00%

En els casos en què la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes.

 • IMPORT: el valor nominal del préstec se situa entre 25.000 i 250.000 euros per a empreses de més de 25 treballadors; 25.000 i 125.0000, per a empreses de 6 i 25 treballadors, i entre 25.000 i 75.000, per a autònoms i microempreses de menys de 6 treballadors. El valor nominal del préstec pot aconseguir fins al 100 % de les despeses finançables elegibles.
 • TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 5 anys amb un període de carència de capital i interessos d’un any.
 • COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
 • TIPUS D’INTERÉS: és igual al tipus d’interés euríbor a un any, amb valor mínim igual al 0 %.
 • TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): determinat en virtut del termini de venciment del préstec:
Anys
3 4 5
3,00% 3,50% 4,00%

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • Tindre el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat en un dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorreguts a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019, segons consta en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell.
 • Acreditar que el temporal ha causat danys en elements patrimonials de capital fix o circulant afectes a la seua explicació per valor superior a 15.000 euros si és autònom o una empresa de menys de 6 treballadors, o 25.000 euros si és una empresa de més de 5 treballadors. El sol·licitant ha d’aportar certificat emés per una companyia asseguradora en què reconeix l’atorgament d’una indemnització al seu favor com a compensació pels danys causats pel temporal, per un import superior o igual a les quanties assenyalades prèviament.
 • Ser autònom o una societat mercantil la grandària de la qual es correspon amb la definició de pime del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • Acreditar a l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A aquest efecte, es considera garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, com a mínim, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec.
 • Disposar d’una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l’agència de qualificació Standard and Poor’s), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • En els casos en què la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes, s’ha d’acreditar que el préstec a llarg termini o el contracte d’arrendament financer objecte del refinançament estava al corrent de pagament abans de l’11 de setembre de 2019.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Poden ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat queden sotmesos a les següents obligacions*:

 • Complir l’objectiu de renovar les instal·lacions, la maquinària i els equips; augmentar la capacitat productiva o millorar l’eficiència energètica de l’explotació.
 • Justificar a l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponen a l’IVF, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar-hi tota la informació que siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o ajudes procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF.
 • Conservar durant 5 anys, a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Procedir al reintegrament del total de l’import bonificat, que incloga, si escau, el tram no reembossable de capital, més els interessos legals, en el cas de revocació per incompliment dels requisits generals establits en l’article 23 d’aquesta convocatòria.
 • En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de conservar els béns per un termini que no pot ser inferior a cinc anys, en cas de béns inscriptibles en un registre públic; ni a dos anys, per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria.

Documentació

Per a sol·licitar el finançament és necessària la següent documentació*:

 • Imprés de sol·licitud incorporat en l’annex II de la convocatòria (que inclou la memòria econòmica del projecte i l’autorització expressa a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
 • Identificació del sol·licitant:
  • Autònoms: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència. També documentació que acredite el tipus d’activitat desenvolupada (quota d’autònoms, liquidacions de l’Impost sobre Valor Afegit).
  • Societats mercantils: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, junt amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. També fotocòpia de l’escriptura de la titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
 • En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Declaracions de l’impost sobre societat (en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no haja sotmés els seus comptes a auditoria externa) o de l’IRPF (en cas que el sol·licitant siga un autònom) corresponent als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Certificat d’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec, que ha d’estar acompanyat de l’informe de riscos de la societat avalista.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació ha d’indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita.
 • Documentació que acredite que el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat en un dels municipis afectats pel temporal DANA.
 • Sol·licitud a la companyia asseguradora d’indemnització a favor del sol·licitant com a compensació pels danys causats pel temporal DANA.
 • En els casos en què la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes:
  • Contracte d’arrendament financer o préstecs a llarg termini contret quan era el moment per a finançar l’adquisició d’elements patrimonials i despeses vinculades a l’explotació.
  • Certificat emés pel prestador o l’arrendador de l’operació que aquesta es trobava al corrent de pagament abans de l’11 de setembre.
 • En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’han emplenat que aporten tota la informació que es requereix i/o no han acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seua petició.
 • Els requeriments s’han de fer per mitjans electrònics i s’entenen practicats o rebutjats en els termes que assenyalen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. Si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entén que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de notificació.

Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Despeses finançables elegibles

Són despeses finançables elegibles les que consisteixen en l’adquisició o la reparació d’actius materials, actius immaterials i elements de capital circulant que de manera indubitativa responguen a la naturalesa del projecte finançat; que s’han realitzat o bé amb posterioritat a aquesta, o bé durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, i l’import del qual siga superior a 500 euros.

Com a inversions, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a fer-ne ús en la producció dels béns i els serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considera en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta convocatòria.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu.

Com a capital circulant, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció.
 • Comissions carregades al sol·licitant del finançament per un banc o una SGR a fi d’atorgar l’aval requerit per l’IVF en el marc d’aquesta convocatòria.

No es consideren despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. A l’efecte del càlcul de la intensitat de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entenen abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

En el cas en què la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes, són despeses finançables elegibles les quotes de capital i els interessos corresponents a un període de 12 mesos, sempre amb posterioritat a l’11 de setembre de 2019, de contractes d’arrendament financer i préstecs a llarg termini contrets amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, que tenen per objecte finançar elements patrimonials i despeses afectes a l’activitat econòmica desenvolupada pel sol·licitant.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.