• va
 • es

Préstec Bonificat IVF Circulant

Diferencial sobre Euribor des de 0,10%

Beneficiaris

Empreses amb necessitats de capital circulant per al seu creixement. Aquestes empreses han de tindre seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Les necessitats de capital circulant objecte de finançament a l’empara d’aquesta convocatòria són aquelles que deriven de l’execució de projectes d’inversió que reunisquen alguna de les característiques següents:

 • Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • Projectes empresarials amb un impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • Processos d’internacionalització i de creixement de la grandària de l’empresa.
 • Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisquen l’obertura de nous mercats.

Els préstecs concedits a l’empara d’aquesta convocatòria han de tindre un efecte incentivador per a l’execució dels projectes. Es considerarà que els préstecs tenen un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa si, abans de començar el projecte o l’activitat, l’empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud de finançament, per tant, no poden haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud. A més, si el sol·licitant és una gran empresa, ha d’incorporar a la sol·licitud una memòria que demostre l’efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals el sol·licita i en què es valore un o més dels criteris següents:

 • Augment substancial del projecte o l’activitat gràcies al préstec.
 • Augment substancial de l’import total invertit per l’empresa beneficiària en el projecte o l’activitat gràcies al préstec.
 • Augment substancial del ritme d’execució del projecte o l’activitat de què es tracte.

*Consultar les bases completes en la convocatoria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 1.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI: el termini d’amortització del finançament bonificat se situarà en quatre anys.

COMISSIONS: no s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

GARANTIA: les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuació:

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Empreses d’actiu inferior a 3.000.000 € Empreses d’actiu superior a 3.000.000 €
Termini en anys 1 2 3 4 1 2 3 4
AA 10 15 20 25 10 15 15 20
A 20 25 30 35 15 20 25 30
BBB+ 25 30 35 45 25 30 35 35
BBB 35 40 45 55 30 35 40 45
BBB- 45 55 60 65 45 50 55 60
BB+ 65 70 80 85 60 70 75 80
BB 90 100 105 115 75 85 90 95
BB- 115 120 130 135 100 105 110 120

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència segons la taula següent:

Termini (anys) 1 2 3 4
Operació amb aval d’AFIN-SGR 100 105 110 120

DESEMBORSAMENT: Es farà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, d’informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació executada.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • Els sol·licitants han d’acreditar que la xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF, si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.
 • Les societats mercantils i cooperatives han de disposar d’un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions d’euros. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • Disposar d’una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • Tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària aplicable.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les obligacions següents*:

 • Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-ho davant l’IVF.
 • Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat que el finançament bonificat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Conservar durant 5 anys, a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i de control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • En el supòsit d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir el finançament bonificat, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el codi a nivell de dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009 corresponent.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntar la documentació següent*:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims tres exercicis tancats, fins i tot si el grup està exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • Declaració de l’Impost sobre Societats del últims tres exercicis tancats
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Pla de negoci (conforme al model inclòs en l’annex IV)
 • Estats financers previsionalscorresponents als dos exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud, conforme al model inclòs en l’annex V
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • Detall, si n’hi ha, de les ajudes de minimis rebudes en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, que especifique la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex VI
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII
 • Memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

L’import finançable de cada projecte presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinga la consideració de despeses finançables elegibles. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.

Es consideren despeses finançables elegibles aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, les despeses finançables elegibles seran les següents:

 • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions fetes.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).

Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs fets per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable elegible supere les quanties establides per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària ha de disposar, com a mínim, de tres ofertes de diversos proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé i, si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en els casos en què no s’haja seleccionat la proposta econòmica més avantatjosa.

Pel que fa a les subcontractacions enteses en els termes que defineix l’article 29.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’han de seguir les normes recollides en el text de la convocatòria.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria