• va
 • es

Préstec bonificat IVF autònoms i microempreses

Beneficiaris

Projectes empresarials desenvolupats per autònoms i microempreses que tenen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • La renovació de les instal·lacions, la maquinària i els equips.
 • La reposició de capital circulant.
 • El creixement de la capacitat productiva.
 • La diversificació de la producció.
 • Un canvi essencial del procés productiu general de l’empresa, que supose un augment de l’eficiència en la provisió de béns i serveis.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Condicions

IMPORT: el valor nominal del préstec se situa entre 25.000 i 400.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència. La manca pot augmentar a 4 anys en operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària dels productes agrícoles.

COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: és igual al tipus d’interés euríbor a un any, amb valor mínim igual al 0 % més un diferencial de l’1 %. Si el sol·licitant té el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat en algun dels municipis afectats pel temporal DANA, l’IVF ofereix una bonificació addicional de 25 punts bàsics en el tipus d’interés euríbor a un any, amb valor mínim igual a 0 %, més un diferencial del 0,75 %.

TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): determinat en virtut del termini de venciment del préstec.

Anys
3 4 5 6 7 8 9 10
3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,25% 5,75% 6,50% 7,00%

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits* següents:

 • Tindre el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.
 • Ser un autònom o societat mercantil que complisca, almenys, dos dels tres requisits següents: a) actiu inferior o igual a 2 milions; b) import net de la xifra de negoci inferior o igual a 2 milions; c) nombre de treballadors inferior a 10. Si el beneficiari és una societat mercantil, la grandària d’aquesta ha de correspondre’s amb la definició de pime inclosa en els annexos de la convocatòria.
 • Acreditar a l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A aquest efecte, es considera garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, com a mínim, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec.
 • Disposar d’una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l’agència de qualificació Standard and Poor’s), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Poden ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat queden sotmesos a les obligacions* següents:

 • Complir l’objectiu de renovar els elements patrimonials inclosos en el capital circulant, així com les instal·lacions, la maquinària i els equips; augmentar la capacitat productiva o millorar l’eficiència energètica de l’explotació.
 • Justificar a l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponen a l’IVF, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar-hi tota la informació que siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o ajudes procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF.
 • Conservar durant 5 anys, a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Procedir al reintegrament del total import bonificat, que inclou, si escau, el tram no reembossable de capital, més els seus interessos legals, en el cas de revocació per incompliment dels requisits generals establits en la convocatòria.
 • En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de conservar els béns per un termini que no pot ser inferior a cinc anys, en cas de béns inscriptibles en un registre públic; ni a dos anys, per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria.

Documentació

Per a sol·licitar el finançament és necessària la següent documentació*:

 • Imprés de sol·licitud incorporat en l’annex II de la convocatòria (inclou la memòria econòmica del projecte i l’autorització expressa a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
 • Identificació del sol·licitant:
  • Autònoms: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència. També documentació que acredite el tipus d’activitat desenvolupada (quota d’autònoms, liquidacions de l’Impost sobre Valor Afegit).
  • Societats mercantils: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, junt amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. També fotocòpia de l’escriptura de la titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
 • En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Declaracions de l’impost sobre societat (en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no haja sotmés els seus comptes a auditoria externa) o de l’IRPF (en cas que el sol·licitant siga un autònom) corresponent als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Certificat d’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec, que ha d’estar acompanyat de l’informe de riscos de la societat avalista.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació ha d’indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita.
 • Documentació que acredite que el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat a la Comunitat Valenciana. En cas d’optar a una bonificació addicional per operar en una zona de les zones afectades pel temporal de pluges DANA, l’empresa aporta documentació que acredite l’existència, almenys, d’un establiment de desenvolupament d’activitat de l’empresa en una d’aquestes zones.
 • En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’han emplenat que aporten tota la informació que es requereix i/o no han acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seua petició.
 • Els requeriments s’han de fer per mitjans electrònics i s’entenen practicats o rebutjats en els termes que assenyalen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. Si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entén que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de notificació.

Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Despeses finançables elegibles

Són despeses finançables elegibles les que consisteixen en l’adquisició o la reparació d’actius materials, actius immaterials i elements de capital circulant que de manera indubitativa responguen a la naturalesa del projecte finançat; que s’han realitzat o bé amb posterioritat a aquesta, o bé durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, i l’import del qual siga superior a 500 euros.

Com a inversions, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a fer-ne ús en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considera en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta convocatòria.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu.

Com a capital circulant, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció.
 • Comissions carregades al sol·licitant del finançament per un banc o una SGR a fi d’atorgar l’aval requerit per l’IVF en el marc d’aquesta convocatòria.

No es consideren despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. A l’efecte del càlcul de la intensitat de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entenen abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.