• va
 • es

Préstec Bonificada IVF & AVI Recerca i Desenvolupament

Diferencial sobre Euribor des de 0,15%. Tram no reembossable de capital fins al 15,70%

Beneficiaris

Projectes d’innovació desenvolupats per empreses que tinguen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana. La convocatòria es finança mitjançant la col·laboració de l’IVF amb l’Agència Valenciana de la Innovació.

Podran optar a aquests préstecs bonificats els projectes que pertanguen íntegrament a una o diverses de les categories següents:

 • Investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics l’objectiu dels quals siga l’adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar útils per a la creació de productes, processos o serveis nous o que permeten millorar considerablement els que ja hi ha.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vista a l’elaboració de productes, serveis o processos nous o millorats.
 • Estudi de viabilitat: l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional, descobrir-ne els punts forts i febles, i les oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per a dur-lo a terme i, en última instància, les seues perspectives d’èxit. La concreció d’aquestes actuacions es descriurà en una memòria tècnica que es presentarà juntament amb la sol·licitud d’ajuda i que inclourà el termini d’inici i de finalització previstos del període d’execució del projecte.
 • Tindrà caràcter bonificable l’adquisició d’immobilitzats materials o immaterials per a fer front a projectes per a donar suport a iniciatives de negoci basades en activitats que oferisquen solucions a reptes considerats preferents pels comités estratègics especialitzats de l’AVI i els projectes per a portar al mercat resultats d’R+D+I obtinguts de projectes aprovats en programes de suport de l’AVI o altres organismes públics nacionals o internacionals, en el marc de convocatòries públiques d’R+D+I.

Els préstecs concedits a l’empara d’aquesta convocatòria han de tindre un efecte incentivador per a l’execució dels projectes. Es considerarà que els préstecs tenen un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa si, abans de començar el projecte o l’activitat, l’empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud de finançament i, per tant, no poden haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud. A més, si el sol·licitant és una gran empresa, ha d’incorporar a la sol·licitud una memòria que demostre l’efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals el sol·licita i en què es valore un o més dels criteris següents:

 • augment substancial del projecte o l’activitat gràcies al préstec
 • augment substancial de l’import total invertit per l’empresa beneficiària en el projecte o l’activitat gràcies al préstec
 • augment substancial del ritme d’execució del projecte o l’activitat de què es tracte

*Consultar les bases completes de la convocatòria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: de cinc a deu anys, amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: no s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs, sense perjudici del que s’estableix en l’art. 22.

GARANTIA: les garanties seran les que es consideren suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuació.

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Empreses d’actiu inferior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 25 25 30 35 40 40 30 35 40
A 30 35 40 45 45 50 40 45 50
BBB+ 40 45 45 50 55 60 50 55 60
BBB 45 50 55 60 60 65 60 65 70
BBB- 55 60 65 70 75 75 75 80 85
BB+ 75 80 80 85 90 90 95 100 105
BB 95 95 100 105 105 110 120 125 130
BB- 110 115 115 120 120 120 140 145 150
B+ 140 140 145 145 145 145
Empreses d’actiu superior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 15 20 25 25 30 30 20 25 30
A 25 30 30 35 35 40 30 35 40
BBB+ 35 35 40 40 45 45 40 45 50
BBB 40 45 45 50 50 55 50 55 60
BBB- 50 55 55 60 60 65 65 70 75
BB+ 65 70 70 75 75 75 85 90 90
BB 80 80 85 85 85 90 100 105 105
BB- 95 100 100 100 105 105 120 125 130
B+ 130 135 135 135 135 135

*LTV denota loan-to-value, valor nominal del préstec sobre el valor de taxació de la garantia aportada

 Nota: per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació.

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència segons la taula següent:

Termini (anys) 5 6 7 8 9 10
Operació amb aval d’AFIN-SGR 120 125 130 130 130 135

Nota: per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

TRAM NO REEMBOSSABLE: Els préstecs atorgats a l’empara d’esta línia de finançament incorporen un tram no reembossable (TNR) , determinat en percentatge sobre el valor nominal del préstec. El TNR es determinarà a la data de la firma de l’operació, en funció de la qualificació creditícia del client, l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI) , el termini del préstecs el període de carència, segons taules a continuació.

 1. Operacions sense aval d’AFIN-SGR
Afectable BEI
Ràting AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,80% 6,80% 6,85% 6,85% 6,90%
6 7,90% 7,90% 7,95% 7,95% 8,00% 8,00% 8,05% 8,10% 8,20%
7 9,05% 9,05% 9,10% 9,10% 9,15% 9,20% 9,25% 9,30% 9,40%
8 10,15% 10,20% 10,20% 10,25% 10,30% 10,35% 10,45% 10,50% 10,60%
9 11,25% 11,25% 11,30% 11,35% 11,40% 11,50% 11,55% 11,65% 11,80%
10 12,30% 12,35% 12,45% 12,45% 12,50% 12,60% 12,70% 12,80% 12,95%
Anys Carència: 1 any
5 8,05% 8,05% 8,05% 8,10% 8,10% 8,15% 8,15% 8,20% 8,25%
6 9,20% 9,20% 9,25% 9,25% 9,30% 9,35% 9,40% 9,45% 9,50%
7 10,35% 10,35% 10,40% 10,40% 10,45% 10,50% 10,60% 10,65% 10,75%
8 11,45% 11,50% 11,50% 11,55% 11,60% 11,65% 11,75% 11,80% 11,95%
9 12,50% 12,55% 12,60% 12,65% 12,70% 12,80% 12,90% 12,95% 13,10%
10 13,60% 13,65% 13,70% 13,75% 13,80% 13,90% 14,05% 14,10% 14,25%
Anys Carència: 2 anys
5 9,35% 9,40% 9,40% 9,40% 9,45% 9,50% 9,50% 9,55% 9,60%
6 10,50% 10,55% 10,60% 10,60% 10,65% 10,70% 10,75% 10,80% 10,90%
7 11,65% 11,70% 11,70% 11,75% 11,80% 11,85% 11,90% 12,00% 12,10%
8 12,75% 12,80% 12,80% 12,85% 12,90% 13,00% 13,10% 13,15% 13,30%
9 13,85% 13,90% 13,95% 13,95% 14,05% 14,15% 14,25% 14,30% 14,45%
10 14,90% 14,95% 15,05% 15,05% 15,15% 15,25% 15,40% 15,50% 15,70%
No Afectable BEI
Ràting AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 6,15% 6,15% 6,20% 6,20% 6,20% 6,25% 6,25% 6,30% 6,35%
6 7,25% 7,25% 7,30% 7,30% 7,30% 7,35% 7,40% 7,45% 7,50%
7 8,30% 8,30% 8,35% 8,35% 8,40% 8,45% 8,50% 8,55% 8,65%
8 9,35% 9,35% 9,40% 9,40% 9,45% 9,50% 9,60% 9,65% 9,75%
9 10,35% 10,40% 10,45% 10,45% 10,50% 10,60% 10,65% 10,75% 10,85%
10 11,35% 11,40% 11,45% 11,50% 11,55% 11,60% 11,75% 11,80% 11,95%
Anys Carència: 1 any
5 7,35% 7,35% 7,40% 7,40% 7,40% 7,45% 7,50% 7,50% 7,55%
6 8,45% 8,45% 8,50% 8,50% 8,50% 8,55% 8,60% 8,65% 8,75%
7 9,45% 9,50% 9,50% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,85%
8 10,50% 10,55% 10,60% 10,60% 10,65% 10,75% 10,80% 10,85% 10,95%
9 11,55% 11,55% 11,60% 11,65% 11,70% 11,80% 11,90% 11,95% 12,10%
10 12,50% 12,55% 12,65% 12,65% 12,75% 12,85% 12,95% 13,00% 13,20%
Anys Carència: 2 anys
5 8,55% 8,60% 8,60% 8,60% 8,65% 8,65% 8,70% 8,75% 8,80%
6 9,65% 9,65% 9,70% 9,70% 9,75% 9,80% 9,85% 9,90% 9,95%
7 10,70% 10,70% 10,75% 10,75% 10,80% 10,85% 10,95% 11,00% 11,10%
8 11,70% 11,75% 11,80% 11,85% 11,90% 11,95% 12,05% 12,15% 12,25%
9 12,75% 12,75% 12,80% 12,85% 12,95% 13,00% 13,10% 13,20% 13,35%
10 13,70% 13,75% 13,85% 13,85% 13,95% 14,05% 14,20% 14,25% 14,45%
 1. Operacions amb aval d’AFIN-SGR

Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tram no reembossable que resultarà d’aplicació al beneficiari del finançament se situarà entre el 6,30% i el 15,50% en funció de l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions, el termini de l’operació i el període de carencia.

Carència de capital
Afectable BEI No Afectable BEI
Termini 0 1 2 0 1 2
5 6,85% 8,20% 9,55% 6,30% 7,50% 8,75%
6 8,10% 9,45% 10,80% 7,45% 8,65% 9,90%
7 9,30% 10,65% 12,00% 8,55% 9,75% 11,00%
8 10,50% 11,80% 13,15% 9,65% 10,85% 12,15%
9 11,65% 12,95% 14,30% 10,75% 11,95% 13,20%
10 12,80% 14,10% 15,50% 11,80% 13,00% 14,25%

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • els sol·licitants han d’acreditar que la xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.
 • societats mercantils i cooperatives amb un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • disposar d’una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que siga aplicable.
 • estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • no estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • no trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions

no estar en situació d’empresa en crisi

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Valoració AVI

L’IVF sol·licitarà a l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) un informe de valoració en el sentit que el projecte d’innovació presentat és elegible a l’efecte d’aquesta convocatòria i que el sol·licitant del finançament disposa de la capacitat tècnica suficient per a executar-lo amb una probabilitat d’èxit raonable. L’AVI identificarà quines despeses elegibles del projecte recauen en les categories susceptibles de ser finançades.

Perquè l’AVI puga elaborar l’informe de valoració, el sol·licitant ha d’incorporar la informació següent:

 • si el finançament bonificat té com a objectiu donar suport a iniciatives empresarials dissenyades per a portar als mercats resultats d’R+D+I, que deriven de projectes aprovats en programes de suport d’organismes públics nacionals o internacionals, diferents de l’AVI, en el marc de convocatòries públiques d’R+D+I, l’empresa ha d’aportar:
  • Resolució de concessió de l’ajuda del projecte i tota la documentació de l’organisme concedent que tinga relació amb l’avaluació del projecte.
  • Memòria tècnica sobre el projecte i la documentació pressupostària en la qual s’especifique el pressupost de despeses aprovat i el percentatge de concessió de l’ajuda.
 • si el finançament bonificat té com a objectiu donar suport a iniciatives empresarials que oferisquen solucions a reptes considerats preferents pels comités estratègics especialitzats de l’AVI

En qualsevol dels casos anteriors, l’AVI podrà sol·licitar de l’IVF qualsevol documentació addicional relacionada amb el projecte que es considere convenient per a dur a terme millor l’anàlisi d’elegibilitat del projecte.

Els projectes es valoraran atenent els criteris següents:

 • claredat i coherència de la proposta, es valora la concreció dels objectius, la metodologia i els recursos que s’hi utilitzaran.
 • caràcter innovador de la proposta; es valora la novetat i l’originalitat del projecte pel que fa a l’estat de la tècnica actual i l’aportació al progrés tecnològic.
 • alineació amb els reptes i les solucions identificades pel Comité Estratègic d’Innovació (CEI) de l’AVI.
 • aplicabilitat del projecte al mercat; es valora la concreció en solucions aprofitables per les empreses.

Una vegada efectuades les anàlisis i les gestions que considere pertinents, l’IVF, amb caràcter previ a la subscripció del producte de finançament bonificat, remetrà a l’AVI, en els termes descrits, la documentació necessària perquè aquesta procedisca a informar el projecte referit en un termini màxim de 10 dies hàbils.

L’informe favorable preceptiu emés per l’AVI possibilitarà a l’IVF la subscripció del producte de finançament bonificat amb càrrec al crèdit transferit amb l’empresa sol·licitant.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les obligacions següents*:

 • complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-ho davant de l’IVF.
 • justificar davant de l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat
 • comunicar a l’IVF, en la data de la signatura del contracte de préstec, l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat que el finançament bonificat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • en el supòsit d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns a la fi concreta per a la qual es va concedir el finançament bonificat, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas dels béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat i acompanyar la documentació següent*:

 • avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • declaració de l’impost de societats dels últims quatre exercicis tancats
 • informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • pla de negoci
 • memòria tècnica del projecte objecte de finançament
 • estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud
 • detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • detall de les ajudes de minimis, si n’hi ha, en els dos exercicis fiscals anteriors
 • declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari, que es recull com a annex VI
 • compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII
 • en cas que el sol·licitant siga una gran empresa, es presentarà una memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
 • nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

L’import bonificable de cada projecte d’inversió presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina aquesta convocatòria. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.

Es consideren despeses finançables elegibles les que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud de finançament. En concret, seran despeses finançables les que recull l’article 27 de les normes generals publicades. A l’efecte dels projectes d’inversió recollits en l’article 3.3 d’aquesta convocatòria, seran costos finançables elegibles els que recullen els articles 39 i 46.2 de les normes generals esmentades.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs duts a terme per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable elegible supere les quanties establides per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària ha de disposar, com a mínim, de tres ofertes de diversos proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé i ,si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en els casos en què no s’haja seleccionat la proposta econòmica més avantatjosa.

Pel que fa a les subcontractacions enteses en els termes que defineix l’article 29.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’han de seguir les normes recollides en el text de la convocatòria.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria