• va
 • es

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Objectiu

Finançar a través de microcrèdits la posada en marxa d’activitats empresarials o professionals per persones desocupades (demandants d’ocupació) o subempleades (demandants de millora d’ocupació) que residisquen en la Comunitat Valenciana, o manteniment d’activitats ja iniciades per demandants de millora d’ocupació amb una antiguitat no superior a 12 mesos des de la data d’alta de la seua activitat econòmica.

S’entén per demandants de millora d’ocupació, aquelles persones inscrites en LABORA que estan en actiu, bé siga treballant per compte d’altri o per compte propi, per a canviar o millorar el seu treball.

Projectes finançables

Inversions i despeses associades a la creació i posada en marxa d’una activitat empresarial o professional.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 • El finançament estarà destinat a persones aturades o subocupades residents en la Comunitat Valenciana que no troben en el mercat el finançament que necessiten per a iniciar o mantindre una activitat empresarial o professional viable tècnica, econòmica i financerament. L’antiguitat de les activitats ja iniciades no podrà ser superior a 12 mesos des de la data d’alta de la seua activitat econòmica.
 • No podran ser destinataris dels préstecs les persones en les quals concórrega alguna de les situacions següents:
  • l’activitat empresarial o professional que pretenen dur a terme és una de les següents:
   • activitats definides en l’article 1 del Reglament de minimis.
   • activitats financeres.
   • promocions immobiliàries.
   • sectors restringits a què es refereix l’annex II del Reglament d’execució (UE) núm. 964/2014.
  • es troben incurses en un procediment de fallida, de liquidació, d’intervenció judicial o en qualsevol altra situació similar.
  • hagen sigut condemnades mitjançant sentència ferma, amb força de cosa jutjada, per qualsevol delicte que afecte la seua ètica professional, per frau, corrupció, participació en una organització delictiva o qualsevol altra activitat il·legal.
  • hagen incorregut en falses declaracions en punts substancials en facilitar la informació exigida per a la seua selecció com a destinatàries finals dels préstecs.
  • estiguen incloses en la base de dades central d’exclusió gestionada per la Comissió Europea d’acord amb el Reglament (CE, Euratom) núm. 1302/2008.

Condicions de l’operació

INSTRUMENT: Préstec amb riscos compartits segons l’instrument financer definit en l’Annex II del Reglament d’Execució (UE) núm. 964/2014 de la Comissió d’11 de setembre de 2014.

IMPORT: El valor nominal del préstec podrà arribar fins a 25.000 euros, podent representar fins al 100% de les necessitats de finançament derivades de la creació, posada en marxa i manteniment de l’activitat empresarial o professional.

TERMINI: EL termini d’amortització del finançament serà entre 3 i 8 anys, amb possibilitat d’establir períodes de carència d’amortització de capital superiors a 1 any.

COMISSIONS: Si escau, les que determine l’intermediari financer.

LIQUIDACIÓ: Mensual o trimestral

GARANTIA: Si escau, les que determine l’intermediari financer.

TIPUS D’INTERÉS: El préstec reportarà el tipus d’interés establit per l’intermediari financer, minorat per l’avantatge financer de la contribució pública al programa. El tipus d’interés resultant no excedirà del 3%.

FORMALITZACIÓ: L’operació es formalitzarà entre l’intermediari financer i el beneficiari.

DESEMBORSAMENT: Es realitzarà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del beneficiari.

COMPUTE DE L’AJUDA: El préstec es concedirà sota les normes recollides en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

NOVACIONS: Durant la vida dels préstecs, l’intermediari financer podrà acceptar novacions de termini, calendari d’amortització, fins i tot d’import de principal, per a assegurar la viabilitat dels projectes finançats.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos, entre altres, a les obligacions següents:

 • Desenvolupar els projectes amb subjecció al pla de negoci presentat.
 • Comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Autoritzar l’Intermediari Financer perquè facilite a l’IVF, en cas de ser necessari, la informació necessària sobre el projecte i destinatari del finançament.
 • Facultar a l’IVF perquè, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, puga realitzar comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades facilitades per a obtindre l’ajuda.
 • Autoritzar l’IVF perquè realitze, en el seu cas, visites de control a les seues instal·lacions amb la finalitat de verificar les operacions i despeses. Els instruments de supervisió que podrà utilitzar l’IVF sobre els destinataris finals podran incloure controls documentals, informes, visites de control i informes d’auditoria, podent acordar qualsevol altre instrument l’aplicació del qual es considere necessària.
 • Complir amb la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, accessibilitat, igualtat d’oportunitats i igualtat entre dones i homes.
 • Complir amb totes les normes aplicables en matèria de Fons Europeus, ajudes d’Estat, en el seu cas, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el seu finançament, frau fiscal, i altra normativa autonòmica, nacional o comunitària que resulte d’aplicació.

Documentació

El sol·licitant ha d’aportar a l’intermediari financer la documentació necessària per a l’estudi de l’operació. Entre altres documents:

 • Imprés de sol·licitud de finançament i memòria explicativa del projecte.
 • Document vigent d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDE) expedit per LABORA de manera que puga acreditar-se la situació de demandant d’ocupació del sol·licitant (en el cas de persones desocupades) o de millora d’ocupació (en persones subocupades).
 • Declaració d’ajudes de minimis
 • Declaració sobre ajudes públiques sol·licitades i concedides per a la mateixa finalitat
 • Documents justificatius de l’inici de l’activitat empresarial o professional finançada.
 • Qüestionaris sobre la situació dels participants a l’inici de l’actuació finançada per Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’intermediari financer facilitarà al sol·licitant els models dels documents respectius perquè els òmpliga.

Presentació

Per a tramitar una sol·licitud de la línia microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020, ha d’acudir a algun dels intermediaris financers acreditats per l’IVF:

 • IMF Oportunitas, S.L. https://www.oportunitasimf.org/
  Persona de contacte: Antonio Casilli (Tel. 936 396 840)
  Correu electrònic: info@oportunitasimf.org