• va
 • es

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Objectiu

Finançar, per mitjà de microcrèdits, la posada en marxa d’activitats empresarials o professionals per persones desocupades (demandants d’ocupació) o subocupades (demandants de millora d’ocupació) que residisquen a la Comunitat Valenciana.

 

Projectes finançables

Inversions i despeses associades a la creació i posada en marxa d’una activitat empresarial o professional.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 • El finançament es destinarà a persones desocupades o subocupades residents a la Comunitat Valenciana que no troben en el mercat el finançament que necessiten per a iniciar una activitat empresarial o professional viable des del punt de vista tècnic, econòmic i financer.
 • No podran ser destinataris dels préstecs les persones en les quals concórrega alguna de les situacions següents:
  • l’activitat empresarial o professional que pretenen dur a terme és una de les següents:
   • activitats definides en l’article 1 del Reglament de minimis.
   • activitats financeres.
   • promocions immobiliàries.
   • sectors restringits a què es refereix l’annex II del Reglament d’execució (UE) núm. 964/2014.
  • es troben incurses en un procediment de fallida, de liquidació, d’intervenció judicial o en qualsevol altra situació similar.
  • hagen sigut condemnades mitjançant sentència ferma, amb força de cosa jutjada, per qualsevol delicte que afecte la seua ètica professional, per frau, corrupció, participació en una organització delictiva o qualsevol altra activitat il·legal.
  • hagen incorregut en falses declaracions en punts substancials en facilitar la informació exigida per a la seua selecció com a destinatàries finals dels préstecs.
  • estiguen incloses en la base de dades central d’exclusió gestionada per la Comissió Europea d’acord amb el Reglament (CE, Euratom) núm. 1302/2008.

Condicions de l’operació

INSTRUMENT: préstec amb riscos compartits segons l’instrument financer definit en l’annex II del Reglament d’execució (UE) núm. 964/2014, de la Comissió, d’11 de setembre de 2014.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 5.000 i 25.000 euros i en cap cas podrà representar més del 90 % de les necessitats de finançament derivades de la creació i posada en marxa de l’activitat empresarial o professional.

TERMINI: el termini d’amortització del finançament serà entre 3 i 7 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any.

COMISSIONS: si escau, les que determine l’intermediari financer.

LIQUIDACIÓ: mensual.

GARANTIA: si escau, les que determine l’intermediari financer.

TIPUS D’INTERÉS: el préstec reportarà el tipus d’interés establit per l’intermediari financer, minorat per l’avantatge financer de la contribució pública al programa. El tipus d’interés resultant no excedirà del 3 %, pagador mensualment.

FORMALITZACIÓ: l’operació es formalitzarà entre l’intermediari financer i el beneficiari de l’operació.

DESEMBORSAMENT: es realitzarà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del beneficiari.

CÒMPUT DE L’AJUDA: el préstec es concedirà sota les normes recollides en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos, entre altres, a les obligacions següents:

 • Desenvolupar els projectes amb subjecció al pla de negoci presentat.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que poder ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Autoritzar l’intermediari financer perquè facilite a l’IVF, en cas de ser necessari, la informació necessària sobre el projecte i destinatari del finançament.
 • Autoritzar l’IVF perquè efectue, si escau, visites de control a les seues instal·lacions amb la finalitat de verificar les operacions i despeses. Els instruments de supervisió que podrà utilitzar l’IVF sobre els destinataris finals podran incloure controls documentals, informes, visites de control i informes d’auditoria, i es podrà acordar qualsevol altre instrument l’aplicació del qual es considere necessària.
 • Complir la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, d’accessibilitat, d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat entre dones i homes.
 • Complir totes les normes aplicables en matèria de fons europeus, ajudes de l’Estat, si escau, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el finançament d’aquest, frau fiscal i altra normativa autonòmica, nacional o comunitària que resulte d’aplicació.

Documentació

El sol·licitant ha d’aportar a l’intermediari financer la documentació necessària per a l’estudi de l’operació. Entre altres documents:

 • imprés de sol·licitud de finançament i memòria explicativa del projecte.
 • document vigent d’alta i de renovació de la demanda d’ocupació (DARDE) expedit pel SERVEF, de manera que puga acreditar-se la situació de demandant d’ocupació del sol·licitant (en el cas de persones desocupades) o de millora d’ocupació (en persones subocupades).
 • declaració d’ajudes de minimis
 • declaració sobre ajudes públiques sol·licitades i concedides per a la mateixa finalitat
 • documents justificatius de l’inici de l’activitat empresarial o professional finançada.
 • qüestionaris sobre la situació dels participants a l’inici de l’actuació finançada pel Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’intermediari financer facilitarà al sol·licitant els models dels documents respectius perquè els òmpliga.

Presentació

Per a tramitar una sol·licitud de la línia microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020, ha d’acudir a algun dels intermediaris financers acreditats per l’IVF:

 • IMF Oportunitas, S.L. https://www.oportunitasimf.org/
  Persona de contacte: Antonio Casilli (Tel. 936 396 840)
  Correu electrònic: info@oportunitasimf.org
 • Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit www.avcc.es/associats/
  Persona de contacte: Pilar Fandos (Tel. 696 30 16 03)
  Correu electrònic: pfandos@caixapopular.es