• va
 • es

Línia IVF Suport Organitzacions Sindicals i Empresarials

Objectiu

Bestreta dels drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, a organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana a l’empara de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana; i de l’Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris

Podran optar a aquest finançament les organitzacions sindicals o empresarials representatives en la Comunitat Valenciana que hagen sigut beneficiàries de les subvencions atorgades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a l’empara de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana; i de l’Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les entitats sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes establits en l’article 5 bis de la Llei Concursal.
 • Haver sigut beneficiària d’una de les ajudes objecte de bestreta descrites en l’apartat Segon de la Convocatòria.

No obstant això, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Condicions

IMPORT: Les entitats podran sol·licitar

 • Fins al 50% de l’import consignat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021 per a la realització de les activitats per part de les organitzacions empresarials i sindicals en matèries específiques de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana [línies pressupostàries S0365000, S8047000, S8048000]
 • Entre 50.000 euros i fins al 95% de les subvencions atorgades a l’empara de la RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

TERMINI: Fins a dos anys.

INTERÉS: Tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

COMISSIONS: No s’aplicaran comissions ni d’obertura ni de cancel·lació anticipada. S’aplicarà comissió per disposició del 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

LIQUIDACIÓ: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics de la subvenció. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment

Documentació

Per a formalitzar la sol·licitud de finançament hauran d’aportar:

 • Imprés de sol·licitud (disponible en l’apartat de descàrregues de la nostra web).
 • Identificació del sol·licitant i escriptures: s’aportarà fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’entitat, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
 • Autorització signada pel representant legal que permeta a l’IVF accedir i compartir informació amb la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral respecte a l’entitat sol·licitant (veure Annex II)
 • Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és beneficiària de la subvenció a anticipar compleix els requisits exigits en la convocatòria per a ser beneficiari (Annex III)
 • Resolució d’adjudicació de la subvenció per l’òrgan competent.