• va
 • es

Línia IVF – Prestec Inversió

Diferencial sobre Euribor des de 1,40%

Beneficiaris

Projectes d’inversió desenvolupats per empreses que tenen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Els projectes empresarials que poden acollir-se al finançament que es convoca han de complir alguna de les característiques següents:

 • projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • projectes empresarials amb impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • processos d’internacionalització i de creixement de la dimensió de l’empresa.

actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l’obertura de nous mercats

Les ajudes concedides han de tindre un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa, de manera que els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Si el sol·licitant és una gran empresa, ha d’incorporar en la sol·licitud una memòria que demostre l’efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals el sol·licita, en què es valore un o més dels criteris següents:

 • augment substancial del projecte o de l’activitat gràcies al préstec.
 • augment substancial de l’import total invertit per l’empresa beneficiària en el projecte o l’activitat gràcies al préstec.
 • augment substancial del ritme d’execució del projecte o de l’activitat de què es tracte.

*Consultar les bases completes de la convocatòria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI: de 5 a 10 anys, amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: no s’aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

GARANTIA: les garanties seran les que considere suficients l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuació.

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència.

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Empreses d’actiu inferior a 3.000.000 €
Garantia real (LTV*<70%) Termini
5 6 7 8 9 10
AA 145 150 155 160 160 165
A 155 160 165 170 170 175
BBB+ 160 165 170 175 180 180
BBB 170 175 180 180 185 190
BBB- 180 185 190 195 195 200
BB+ 220 220 220 220 220 220
BB 220 220 225 225 230 230
BB- 235 235 240 240 245 245
B+ 400 400 400 400 400 400
Sense garantia Termini
5 6 7 8 9 10
AA 155 160 165 170 175 175
A 165 170 175 180 185 190
BBB+ 175 180 185 190 195 200
BBB 185 190 195 200 205 210
BBB- 195 205 210 215 215 220
BB+ 220 225 230 230 235 240
BB 240 245 250 255 260 260
BB- 265 270 270 275 275 280

Marge financer expressat en punts bàsics.

Empreses d’actiu superior a 3.000.000 €
Garantia real (LTV*<70%) Termini
5 6 7 8 9 10
AA 140 145 145 150 150 155
A 150 150 155 160 160 165
BBB+ 155 160 165 165 170 170
BBB 165 165 170 175 175 180
BBB- 175 180 180 185 185 190
BB+ 220 220 220 220 220 220
BB 220 220 220 220 220 220
BB- 220 220 220 220 220 220
B+ 400 400 400 400 400 400
Sense garantia Termini
5 6 7 8 9 10
AA 145 150 155 155 160 165
A 155 160 165 170 170 175
BBB+ 165 170 175 175 180 185
BBB 175 180 185 185 190 195
BBB- 190 195 195 200 205 205
BB+ 220 220 220 220 220 220
BB 225 225 230 230 235 235
BB- 220 220 220 220 220 220

*LTV denota loan-to-value, valor nominal del préstec sobre el valor de taxació de la garantia aportada

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits*:

 • els sol·licitants han d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud.
 • les societats mercantils i cooperatives han de disposar d’un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions d’euros. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • disposar d’una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • no estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • no trobar-se en algunes de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el qual es recullen els requisits per a obtindre la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora.
 • no estar en situació d’empresa en crisi, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

Poden ser beneficiaris del finançament projectes que es duguen a terme en qualsevol sector d’activitat amb l’excepció de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura, i la producció primària dels productes agrícoles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos a les següents obligacions*:

 • complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament i acreditar-ho davant de l’IVF.
 • justificar davant de l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.

En el supòsit d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns a la fi concreta per a la qual es va concedir el finançament, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot quan el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament i acompanyar-lo de la documentació següent*:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs.
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot quan el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • Declaració de l’impost de societats dels últims quatre exercicis tancats.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Pla de negoci del projecte objecte d’inversió.
 • Estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari.
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
 • En cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament sobre les actuacions per a les quals el sol·licita.
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

Es consideren despeses finançables elegibles les que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es realitzen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables elegibles els actius materials i immaterials amb caràcter general associats al projecte (adquisició de terrenys, obres, equipament, etc.), l’equipament productiu, consistent en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge, mobiliari, registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE i altres formes d’homologació o de normalització de productes, i l’adquisició de participacions empresarials.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs realitzats per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable elegible supere les quanties establides per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària ha de disposar com a mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé i, si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en aquells casos en què no s’haja seleccionat la proposta econòmica més avantatjosa.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria