• va
 • es

Línia IVF – Prestec Circulant

Diferencial sobre Euribor des de 1,35 %

Beneficiaris

Empreses amb necessitats de capital circulant per al seu creixement. Aquestes empreses han de tindre seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Les necessitats de capital circulant objecte de finançament a l’empara d’aquesta convocatòria són les que deriven de l’execució de projectes d’inversió que reunisquen alguna de les característiques següents:

 • projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • projectes empresarials amb impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • processos d’internacionalització i de creixement de la dimensió de l’empresa.
 • actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisquen l’obertura de nous mercats.

Els préstecs concedits a l’empara d’aquesta convocatòria han de tindre efecte incentivador per a l’execució dels projectes. Es considerarà que els préstecs tenen un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa si, abans de començar el projecte o l’activitat, l’empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud de finançament; per tant, no poden estar iniciats abans de la presentació de la sol·licitud. A més, si el sol·licitant és una gran empresa, ha d’incorporar en la sol·licitud una memòria que demostre l’efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals el sol·licita, i ha de valorar un o més dels criteris següents:

 • augment substancial del projecte o l’activitat gràcies al préstec.
 • augment substancial de l’import total invertit per l’empresa beneficiària en el projecte o l’activitat gràcies al préstec.
 • augment substancial del ritme d’execució del projecte o l’activitat de què es tracte.

*Consultar les bases completes de la convocatoria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 1.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI: el termini d’amortització del finançament bonificat se situarà en quatre anys.

COMISSIONS: no s’aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

GARANTIA: les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuación.

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Actiu inferior a 3.000.000 € Actiu superior a 3.000.000 €
Termini Termini
1 2 3 4 1 2 3 4
AA 135 140 145 150 135 135 140 145
A 145 145 155 160 140 145 150 150
BBB+ 150 155 160 165 145 150 155 160
BBB 160 165 170 175 155 160 165 170
BBB- 170 175 185 190 165 175 180 185
BB+ 220 220 220 220 220 220 220 220
BB 220 220 230 235 220 220 220 220
BB- 235 245 250 260 220 220 220 220

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència. EURIBOR en punts bàsics.

FORMALITZACIÓ: l’operació s’haurà de formalitzar amb un contracte de préstec en document públic, en el qual s’han d’incloure tots els requisits i les condicions. Aquests contractes de préstecs s’han de sotmetre al dret privat.

DESEMBORSAMENT: es farà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, d’informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació executada.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Les persones beneficiàries han de complir els requisits següents*:

 • els sol·licitants han d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF, si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud.
 • les societats mercantils i cooperatives han de tindre un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions d’euros. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • tindre una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • no estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • no trobar-se en algunes de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el qual es recullen els requisits per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
 • no estar en situació d’empresa en crisi, entesa d’acord amb el que estableix el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

Podran ser beneficiaris del finançament els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos a les obligacions següents*:

 • complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-lo davant de l’IVF.
 • justificar davant de l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament.
 • sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i a portar-hi tota la informació que siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 • disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i dels altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF.
 • conservar durant 5 anys, a comptar a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, de manera que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • informe de prefactibilitat. L’IVF proporcionarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • el sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (que incloguen, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • el sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa per mitjà del corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009.
 • la sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD FINANÇAMENT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament i adjuntar la documentació següent*:

 • avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs.
 • comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims tres exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • declaració de l’Impost de Societats dels últims tres exercicis tancats.
 • informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • pla de negoci del projecte objecte d’inversió.
 • estats financers previsionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud.
 • declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari.
 • compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
 • en cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament sobre les actuacions per a les quals el sol·licita.
 • nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE amb el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

L’import finançable de cada projecte presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.

Es consideren despeses finançables elegibles les despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables elegibles les següents:

 • serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions fetes.
 • costos de consumibles, de matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs fets per l’empresa beneficiària per a l’immobilitzat d’aquesta, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable elegible supere les quanties establides per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària ha de disposar com a mínim de tres ofertes de diversos proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, de la prestació del servei o del lliurament del bé i, si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en els casos en què no s’haja seleccionat la proposta econòmica més avantatjosa.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria