• va
 • es

Línia IVF Pòsit Agro

Objectius de la línia

Finançament dels projectes que el seu objectiu s’emmarque dins el sector agrícola i la finalitat del quals siga la consolidació i creixement dels seus projectes empresarials, i la bestreta de subvencions concedides per qualsevol òrgan directiu de la Generalitat Valenciana.

Aquesta línia de finançament recupera el nom de l’Almodí Agrícola Municipal que estava radicat en la ciutat de València.

A qui va dirigida

Per a accedir a la línia de finançament, les empreses hauran de complir aquestes condicions:

 • Empreses i autònoms que desenvolupen la seua activitat en el sector agroalimentari que tinguen la seua seu social o seu operativa a la Comunitat Valenciana.
 • L’àmbit del sector abasta des de la producció fins a la transformació i en ell s’inclou el sector agrari per a tot tipus de cultiu, activitats de suport a l’agricultura, les explotacions ramaderes, la avicultura i la pesca, la indústria agroalimentària, així com el transport de productes agraris i agroalimentaris.
 • La finalitat d’aquest finançament seran inversions, necessitats de circulant i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necesaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Acreditar estar al corrent amb les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les seues obligacions de pagament.
 • Comptar amb una qualificació crediticia almenys de B, si l’operació compta amb aval d’una entitat de dipòsit o una SGR, o B+ si l’operació no compta amb aval d’una d’aquestes entitats. A aquests efectes, es qualificarà al prestatari d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • En cas de sol·licitar la bestreta d’alguna subvenció, aportar la Resolució de concessió de la mateixa.
 • Aportar la documentació que acredite la concessió d’un aval o fiançament solidari emès per una entitat bancària o SGR que cobrisca, en cas d’impagament, el 100% del principal de l’operació més els interessos ordinaris, per a aquells projectes que ho requerisquen.

Costos finançables

Adquisició d’actius productius i necessitats de circulant. No es podrà destinar el finançament a reestructuracions de passiu o refinançaments.

Bonificació de costos financers

Les empreses que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, i duguen a terme inversions empresarials transformadores del model econòmic valencià podran beneficiar-se d’una bonificació del cost financer de les operacions de l’IVF concedida per la Direcció general de Model Econòmic.

En cas d’estar interessades, les empreses hauran de tramitar inicialment la sol·licitud de préstec a través de la web “prestamos.ivf.es” i després de la validació de la sol·licitud per part del IVF, sol·licitar telemàticament la subvenció a través del següent enllaç: Sol·licitud de Subvenció.

Una vegada analitzada la viabilitat econòmica i el risc de l’operació de préstec sol·licitada,  l’IVF dictaminarà la preaprovació o denegació i remetrà a la Direcció general amb competències en Model Econòmic una proposada operacions subvencionables.

La Direcció general amb competències en Model Econòmic emetrà una proposta de resolució de l’ajuda, condicionada a la formalització del préstec per part de l’IVF.

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà el 8 de febrer de 2018 i romandrà obert fins al 30 de novembre de 2018.

Els requisits per a poder acollir-se a aquestes ajudes es regulen en la RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, del Conseller d’Hisenda i ModelEconòmic, per la qual es convoca la concessió d’ajudes en forma de bonificació de costos financers d’operacions de préstec atorgades per l’Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials elegibles en el marc del canvi de model econòmic, regulades a l’empara de l’Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Mes informació en:

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Des de 6.000 fins a 400.000 euros.

Termini: Fins a 10 anys, comptats des de la primera liquidació.

Carència: Fins a 2 anys, inclosos al termini de l’operació.

Tipus d’interès: El préstec reportarà el tipus d’interès establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a dipòsits a 12 mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial d’1,75%. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Comissió d’obertura: 0,50% sobre l’import nominal del préstec.

Comissió de cancel·lació: Exempta.

Garanties: La SGR o entitat bancària realitzarà una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la viabilitat del projecte i la solvència del sol·licitant, determinarà les garanties a aportar per l’empresa.

Cost de l’aval de la SGR:

 • Cost d’estudi: Fins al 0,5 %
 • Comissió de l’aval: Entre 0,80% i 1,60% per a operacions d’inversió i entre 1,10% i 2,45% en operacions de circulant.
 • Quotes socials SGR: Reemborsables entre el 1% i el 4% de l’importe avalat.

Instrument: Préstec ordinari.

Importe: Des de 200.000 fins a 3.000.000 euros. L’import màxim finançable serà del 80% del projecte d’inversió. En qualsevol cas, es valorarà el nivell de fons propis i l’estructura financera de l’empresa.

Plazo: Fins a 15 anys, comptats des de la primera liquidació.

Carencia: Fins a 3 anys, inclosos en el termini de l’operació.

Tipus d’interès: El préstec reportarà el tipus d’interès establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a dipòsits a 12 mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial que es determinarà en funció de la qualitat del risc, i amb una revisió anual i amb liquidacions trimestrals. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Comisión de apertura: 0,50% sobre l’import nominal del préstec.

Comisión de cancelación: Exempta.

Garantías: Qualssevol de les admeses en Dret, una vegada analitzada la viabilitat del projecte d’inversió, la solvència de l’empresa sol·licitant i les característiques del préstec sol·licitat. Com a norma general, no es prendran com a garantia fiances personals.

Consideracions:

 • En aquestes operacions s’aplicará el sistema de riscos de les operacions d’inversió i circulant.
 • En cas d’incloure’s una bestreta d’una subvenció es pignoraran els drets de cobrament de la subvenció anticipada mitjançant la fòrmula jurídica que millor s’adapte a l’operació.