• va
  • es

Línia IVF per a microempreses i pimes

Objectius de la línia

Donar suport financer a microempreses i pimes en la consolidació i creixement dels seus projectes empresarials, propiciant amb això la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigida

Per a accedir a la línia de finançament les microempreses i pimes hauran de:

  • Tindre la seua seu social i/o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.
  • No desenvolupar la seua activitat en els sectors immobiliari i financer.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

  • Estar al corrent de les seues obligacions de caràcter fiscal i tributari i no presentar impagaments.
  • Acreditar l’aprovació d’un aval emés per una entitat bancària o SGR que cobrisca, en cas d’impagament, el 100% del principal de l’operació més els interessos ordinaris.
  • Comptar amb una qualificació crediticia almenys de B, en terminologia de l’Agència de Rating Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
  • Per a empreses de nova creació de fins a 2 anys d’antiguitat es requerirà d’una aportació mínima de recursos propis del 20% del cost del projecte a finançar. A l’efecte de còmput de l’antiguitat, es considerarà el temps que amb anterioritat a la seua constitució s’haguera estat exercint aqueixa mateixa activitat en règim d’autònom.

Costes financiables

Adquisició d’actius productius i necessitats de circulant.

Bonificació

Les empreses que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, i duguen a terme inversions empresarials transformadores del model econòmic valencià podran beneficiar-se d’una bonificació del cost financer de les operacions de l’IVF concedida per la Direcció general de Model Econòmic.

En cas d’estar interessades, les empreses hauran de tramitar inicialment la sol·licitud de préstec a través de la web “prestamos.ivf.es” i després de la validació de la sol·licitud per part del IVF, sol·licitar telemàticament la subvenció a través del següent enllaç: Sol·licitud de Subvenció.

Una vegada analitzada la viabilitat econòmica i el risc de l’operació de préstec sol·licitada,  l’IVF dictaminarà la preaprovació o denegació i remetrà a la Direcció general amb competències en Model Econòmic una proposada operacions subvencionables.

La Direcció general amb competències en Model Econòmic emetrà una proposta de resolució de l’ajuda, condicionada a la formalització del préstec per part de l’IVF.

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà el 8 de febrer de 2018 i romandrà obert fins al 30 de novembre de 2018.

Els requisits per a poder acollir-se a aquestes ajudes es regulen en la RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, del Conseller d’Hisenda i ModelEconòmic, per la qual es convoca la concessió d’ajudes en forma de bonificació de costos financers d’operacions de préstec atorgades per l’Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials elegibles en el marc del canvi de model econòmic, regulades a l’empara de l’Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Mes informació en:

Condicions del préstec

Instrument: préstec ordinari a tipus d’interés fix amb quotes constants de principal i interessos que hauran d’estar garantits amb aval d’una entitat bancària o SGR.

Import: Entre 12.000 euros i 400.000 euros.

Termini / carènciaFins a 10 anys, explicats des de la primera liquidació. / Fins a 2 anys, inclosos en el termini de l’operació.

Tipus d’interés: Euribor a un any amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial d’1,75%. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Cost de l’aval:
  • Comissió d’estudi: fins al 0,5%

  • Comissió d’aval: entre 0,80% i 1,60% per a operacions d’inversió i entre 1,10% i 2,45% en operacions de circulant.

  • Quotes Socials SGR Reemborsables entre el 1% i el 4% de l’import avalat.

Comissió d’apertura: 0,50% sobre el nominal del préstec.

Comissió per cancel·lació anticipada: Exempta.

Garanties: L’entitat bancària o SGR realitzarà una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la viabilitat del projecte i la solvència del sol·licitant, determinarà les garanties a aportar per l’empresa.