• va
 • es

Línia IVF Liquiditat Entitats Socials

Permet finançar necessitats operatives de fons d'un conjunt ampli d'entitats socials

Beneficiaris

Aquesta Convocatòria té per objecte finançar les necessitats operatives de fons d’un conjunt ampli d’entitats socials, anticipant els drets de crèdit derivats d’accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2022. En concret, ateses les circumstàncies particulars de cada col·lectiu i a l’origen i naturalesa dels fons a anticipar, aquesta Convocatòria planteja cinc modalitats diferents:

 • Diversitat funcional: Podran sol·licitar finançament a l’empara d’aquesta modalitat les entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional i que, durant l’exercici 2022, o bé formalitzen un concert social o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional.
  Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.
 • Infància, adolescència i persones en situació de risc d’exclusió social: Podran sol·licitar finnçament a l’empara d’aquesta modalitat entitats d’iniciativa social que:
  • Actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, o presten serveis a col·lectius vulnerables amb el risc d’exclusió social
  • En 2022 desenvolupen actuacions per a les quals l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de resolucions aprovades a aquest efecte per la VICIPI, i publicades en el DOGV.

  Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.

 • Majors: Podran sol·licitar finançament a l’empara de la modalitat C d’aquesta Convocatòria, les entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones majors dependents, i que, durant l’exercici 2022, o bé formalitzen un concert social, o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar serveis d’atenció a persones majors dependents.
  Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.
 • Inversió per al manteniment i adequació d’infraestructures: Podran sol·licitar finançament a l’empara de la modalitat D d’aquesta Convocatòria, les entitats sense ànim de lucre a les quals la VICIPI haja resolt concedir subvencions en 2021 per un import igual o superior a 25.000,00 euros per a l’execució de projectes d’inversió en l’àmbit de la Igualtat i Polítiques Inclusives durant els exercicis 2021 i 2022.
 • Organitzacions sindicals i empresarials: Podran sol·licitar finançament a l’empara de la modalitat E de la Convocatòria, les organitzacions sindicals o empresarials representatives en la Comunitat Valenciana que hagen sigut beneficiàries en 2022 d’alguna de les ajudes descrites en l’apartat 6 de l’article segon de la Convocatòria.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

El finançament obtingut a l’empara de les modalitats A, B i C s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT: Les entitats podran sol·licitar fins al 98,00% de l’import del concert previst o signat per a l’any 2022, a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat per al qual sol·liciten la bestreta. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, podrà anticipar el cobrament del concert d’un o diversos d’ells (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ: 24 mesos

GARANTÍA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats, o que puguen derivar-se, del concert social anticipat, per la prestació dels serveis concertats en 2022.

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS: El préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ: La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, el *Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert anticipat. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA: Sense comissió d’obertura.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

 

El finançament obtingut a l’empara de la modalitat D s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT: Les entitats podran sol·licitar fins al 80,00% de la subvenció concedida; però no s’anticiparan subvencions d’import inferior a 25.000,00 euros.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ: 24 mesos.

GARANTIA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats, o que puguen derivar-se, de la subvenció concedida en 2021 a l’empara de la convocatòria feta mitjançant Resolució de 10 de maig de 2021, de la VICIPI (DOGV núm. 9083 de data 13 de maig de 2021).

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents de la subvenció o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per l’execució del projecte d’inversió, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS: el préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ: La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, el *Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA: Sense comissió d’obertura ni de cancel·lació anticipada.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

 

El finançament obtingut a l’empara de la modalitat E s’instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

IMPORT:

 • Fins al 98% del 50% de l’import concedit en 2022 per a la realització de les activitats per part de les organitzacions empresarials i sindicals en matèries específiques de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana [línies pressupostàries S0365000, S8047000, S8048000]
 • Fins al 95% de les subvencions atorgades l’any 2022 per al suport als sindicats i organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals celebrades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana [línia pressupostària S0230000], però no s’anticiparan subvencions per un import inferior a 25.000,00 euros.

TERMINI D’AMORTITZACIÓ: 24 mesos.

GARANTIA: Penyora sobre els drets de crèdit derivats de les subvencions anticipades.

AMORTITZACIÓ: Els cobraments procedents de la subvenció, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

TIPUS D’INTERÉS: el préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment.

LIQUIDACIÓ: La liquidació i pagament dels interessos s’efectuarà coincidint amb l’amortització del capital disposat. En la data de venciment de l’operació, el *Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aqueix moment.

COMISSIÓ D’OBERTURA: Sense comissió d’obertura ni de cancel·lació anticipada.

COMISSIÓ PER DISPOSICIÓ: 0,25% sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

COMISSIONS PER NO DISPOSICIÓ: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

 

* Consultar las bases completas en la convocatoria

Requisits

Amb caràcter general, a més de complir amb els requisits assenyalats per a ser beneficiari en cadascuna de les modalitats plantejades en la convocatòria, els sol·licitants hauran de tindre el seu domicili social o algun centre d’activitat assistencial en la Comunitat Valenciana. Així mateix, estaran al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. No estaran en situació concursal, ni tindran previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes establits en l’article 5 bis de la Llei Concursal.

El compliment d’aquests requisits ha d’acreditar-se mitjançant la signatura de la Declaració Responsable (veure els models en els Annexos, atesa la modalitat triada). El fet de presentar aquesta Declaració Responsable facultarà a l’IVF per a fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades d’aqueixes declaracions. No obstant això, el Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

 

* Consultar les bases completes en la convocatoria

Documentació

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud, conforme a l’indicat en el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat com a Annex a la Convocatòria.
 • Escriptura de constitució o acta fundacional
 • Estatuts i les seues modificacions, en el seu cas.
 • Identificació del sol·licitant: còpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’entitat, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament.
 • Fotocòpia de l’escriptura de titularitat real, o declaració responsable de titularitat real, segons el model que trobaran en l’apartat “Descàrregues”
 • Certificat de l’Acta de la sessió celebrada per l’òrgan competent per la qual s’acorda sol·licitar el préstec a l’IVF.
 • Certificat de titularitat de compte bancari i autorització de deute (SEPA) dels rebuts domiciliats de l’IVF, segons models disponibles en la pàgina web de l’IVF.
 • Certificat d’inscripció de l’associació/fundació en el Registre corresponent (nacional i/o autonòmic)
 • Certificat de Conselleria que acredite la vigència del càrrec de les persones signants.

Documentació específica:

 • Modalitat A. Diversitat funcional
  A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:

  • Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és titular de l’acció concertada per a l’any 2022 i compleix els requisits exigits en les convocatòries d’acció concertada, per a prestar els serveis socials objecte de les convocatòries, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l’IVF.
  • Fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social i, en el seu cas, de la seua pròrroga per a 2022.
 • Modalitat B. Infància, adolescència i persones en situació de risc d’exclusió social
  A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:

  • Declaració responsable signada en la qual el representant legal manifeste, entre altres extrems, que l’entitat compleix els requisits exigits en la convocatòria per a ser titular de l’acció concertada i per a prestar els serveis socials objecte d’aquesta, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l’IVF.
  • Acreditació que l’entitat és beneficiària de l’acció concertada en 2022 mitjançant la fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social i, en el seu cas, de la seua pròrroga.
 • Modalitat C. Majors
  A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:

  • Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és titular de l’acció concertada per a l’any 2022 i compleix els requisits exigits en les convocatòries d’acció concertada, per a prestar els serveis socials objecte de les convocatòries, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l’IVF.
  • Fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social i, en el seu cas, de la seua pròrroga per a 2022.
 • Modalitat D. Inversió per al manteniment i adequació d’infraestructures
  A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:

  • Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és titular d’una subvenció per a l’execució d’inversions, a l’empara de la convocatòria feta mitjançant Resolució de 10 de maig de 2021 de la VICIPI, i està en disposició d’executar en termini el projecte presentat a la CIPI i de complir els requisits exigits en la convocatòria.
  • Identificació del DOGV en el qual la sol·licitant figure com a beneficiària de la subvenció.
  • Fotocòpia del pressupost detallat del projecte presentat a la VICIPI, que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb IVA i sense IVA, així com la identificació del proveïdor o contractista.
  • Fotocòpia de la sol·licitud tramitada davant la VICIPI per a l’atorgament de la subvenció (models I, II o III, segons la modalitat sol·licitada, atenent a l’estipulat en l’apartat 1 d’article Sisé de la Resolució de 10 de maig de 2021 de la VICIPI, per la qual es convoquen les subvencions susceptibles de ser anticipades per aquest Institut -DOGV Núm. 9083 de 13 de maig de 2021-).
 • Modalitat E. Organitzacions sindicals i empresarials
  A més, acompanyaran la seua sol·licitud amb la següent documentació:

  • Declaració responsable signada en la qual es manifeste, entre altres extrems, que l’entitat és beneficiària de la subvenció a anticipar i compleix els requisits exigits per a ser beneficiari.
  • Resolució d’adjudicació de la subvenció per l’òrgan competent.

En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà a l’interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics.

Sense perjudici del que s’estableix en aquest article, l’IVF podrà, amb posterioritat a la sol·licitud, requerir a la sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l’expedient.

 

* Consultar les bases completes en la convocatòria

** Podrà trobar els documents necessaris en l’apartat de descàrregues de la web

Desemborsament

El desemborsament es realitzarà a sol·licitud del prestatari (veure model de sol·licitud en l’apartat de Descàrregues), i es produirà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials. El nombre màxim de disposicions parcials serà l’establit en la resolució d’aprovació del finançament i es traslladarà sense modificació al Contracte de Préstec.

Els beneficiaris acollits a la Modalitat D. Inversió per al manteniment i adequació d’infraestructures hauran d’aportar factures, certificacions d’obra, informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’execució de les inversions subvencionades per la *CIPI i, posteriorment al desemborsament, en un termini màxim de tres mesos, hauran d’acreditar el pagament d’aquestes. Addicionalment, quan l’import total de la despesa per cada línia-sublínia, a les quals al·ludeix l’apartat 3 de l’article Primer. Objecte, de la Resolució de 10 de maig de 2021 de la VICIPI, per la qual es convoquen les subvencions susceptibles de ser anticipades per aquest Institut (DOGV Núm. 9083 de 13 de maig de 2021), siga igual o supere la quantia de 15.000 € en el supòsit de subministrament de béns i la de 40.000 € per a realització d’obres, el beneficiari haurà d’aportar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en l’art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per a justificar l’execució del projecte, els beneficiaris acollits a la Modalitat D utilitzaran l’aplicació informàtica disponible en la web de l’IVF: https://prestamos.ivf.es/.

L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà el venciment anticipat de l’operació.

* Consultar les bases completes en la convocatòria