• va
  • es

Línia IVF Inversió i Circulant

Objectius de la línia

Contribuir al desenvolupament de projectes d’inversió l’objectiu dels quals siga preferentment la internacionalització, consolidació empresarial i creació d’ocupació, i bestreta de subvencions concedides per qualsevol òrgan directiu de la Generalitat Valenciana.

A qui va dirigida

Per a accedir a la línia de finançament les empreses hauran de:

  • Tindre la seua seu social i/o establiment productiu a la Comunitat Valenciana. En cas d’inversions fora de la Comunitat Valenciana hauran d’afavorir positivament l’empresa local.
  • No desenvolupar la seua activitat en els sectors immobiliari i financer.
  • Aportar la Resolució de concessió de la subvenció, en cas de sol·licitar la seua bestreta.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

  • Acreditar activitat comercial.
  • Acreditar una antiguitat mínima de 3 anys. No obstant això, podran ser beneficiàries entitats amb una antiguitat inferior sempre que acrediten activitat comercial de manera individual, o conjuntament si és el cas, amb el grup empresarial a què pertanguen. Presentar una estructura patrimonial i financera equilibrada i sanejada i presentar un projecte empresarial viable tècnicament i econòmicament.
  • Estar al corrent de les seues obligacions de caràcter fiscal i tributari i no presentar impagaments.
  • Comptar amb una qualificació crediticia almenys de B+, en terminologia de l’Agència de Rating Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.

Costos finançables

Inversions, adquisició d’actius i necessitats de circulant derivades de plans de creixement que milloren la posició competitiva de l’empresa, la seua internacionalització, consolidació empresarial i creació d’ocupació. Queden excloses les operacions de finançament per a refinançament de deute.

Bonificació

Les empreses que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, i duguen a terme inversions empresarials transformadores del model econòmic valencià podran beneficiar-se d’una bonificació del cost financer de les operacions de l’IVF concedida per la Direcció general de Model Econòmic.

En cas d’estar interessades, les empreses hauran de tramitar inicialment la sol·licitud de préstec a través de la web “prestamos.ivf.es” i després de la validació de la sol·licitud per part del IVF, sol·licitar telemàticament la subvenció a través del següent enllaç: Sol·licitud de Subvenció.

Una vegada analitzada la viabilitat econòmica i el risc de l’operació de préstec sol·licitada,  l’IVF dictaminarà la preaprovació o denegació i remetrà a la Direcció general amb competències en Model Econòmic una proposada operacions subvencionables.

La Direcció general amb competències en Model Econòmic emetrà una proposta de resolució de l’ajuda, condicionada a la formalització del préstec per part de l’IVF.

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà el 8 de febrer de 2018 i romandrà obert fins al 30 de novembre de 2018.

Els requisits per a poder acollir-se a aquestes ajudes es regulen en la RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, del Conseller d’Hisenda i ModelEconòmic, per la qual es convoca la concessió d’ajudes en forma de bonificació de costos financers d’operacions de préstec atorgades per l’Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials elegibles en el marc del canvi de model econòmic, regulades a l’empara de l’Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Mes informació en:

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Des de 200.000 euros fins a 5.000.000 euros. I fins al 80% del projecte d’inversió.

Termini / carència: Fins a 15 anys, amb fins a 3 anys de carència en l’amortització de capital.

Tipus d’interés: Euribor a un any més un diferencial que es determinarà en funció de la qualitat del risc. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Comissions: En funció de la qualitat crediticia de l’acreditat.

Garanties: En funció de la viabilitat del projecte d’inversió, la solvència de l’empresa sol·licitant i les característiques del préstec sol·licitat. Com a norma general, no es prendran com a garantia fiances personals.

Cofinançament: Es contempla la possibilitat de cofinançar amb alguna altra entitat financera, amb les mateixes condicions i garanties.

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Des de 200.000 euros fins a 5.000.000 euros. I fins al 100% de l’import de la subvenció.

Termini /carència: Fins a 7 anys. Amb fins a 4 anys de carència en l’amortització de capital. En tot cas, el cobrament de la subvenció es destinarà a amortitzar anticipadament l’operació de préstec.

Tipus d’interés: Euribor a un any més un diferencial que es determinarà en funció de la qualitat del risc. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Comissió d’obertura: En funció de la qualitat crediticia de l’acreditat.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada.

Garanties: Pignoració dels drets de cobrament de la subvenció anticipada.