• va
 • es

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència

Objectius de la línia

Bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts realitzats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, a l’empara de la convocatòria d’acords d’acció concertada, segons Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV, per la prestació en 2021 de serveis de:

 • Centre d’acolliment residencial per a persones menors d’edat que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat.
 • Centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.
 • Suport a l’emancipació i autonomia personal de joves extutelats/des que hagen arribat a la majoria d’edat.
 • Punt de trobada familiar.
 • Actuacions tècniques destinades als sol·licitants d’adopció i les famílies adoptives.

A qui va dirigida

 • Associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats privades sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i que en 2021 siguen titulars de centres per als quals l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes establits en l’article 5 bis de la Llei Concursal.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

 • El préstec es desemborsarà prèvia sol·licitud del prestatari, com a màxim en tres lliuraments
 • Els lliuraments es faran mitjançant transferència al compte designat per l’acreditat.
 • En els lliuraments es descomptarà un 0,25% de l’import desemborsat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 98%de l’import del concert a cobrar com a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat, des d’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, podrà anticipar el cobrament del concert d’un o diversos d’ells (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

Termini: 24 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del concert social anticipat, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a percebre mensualment del concert social conforme als mòduls econòmics fixats en els documents de formalització. En qualsevol cas, la peça s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, com a conseqüència dels serveis assistencials prestats.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

Tipus d’interés: El préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment. No obstant això, si el Banc Europeu d’Inversions (BEI) acceptara l’afectació de l’operació a una nova línia de finançament, el tipus d’interés es veuria beneficiat amb la seua minoració en un 0,25%, de manera que li seria aplicable un tipus fix del 1,50% sobre el risc viu de l’operació, amb efecte retroactiu.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències que existisquen, si escau, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert anticipat. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aquell moment.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25 % sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb l’entrega.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada.