• va
 • es

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència. 2019

Objectius de la línia

Bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts realitzats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, per la prestació en 2019 de servicis de:

 • Centre d’acolliment residencial per a persones menors d’edat que es troben davall la guarda o tutela de la Generalitat.
 • Centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials
 • Suport a l’emancipació i autonomia personal de jóvens ex-tutelados/as que hagen aconseguit la majoria d’edat.
 • Punt de trobada familiar.
 • Actuacions tècniques destinades a sol·licitants d’adopció i famílies adoptives.

A qui va dirigida

 • Ser una organització o entitat privada sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i que siguen titulars de centres per als que l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV.
 • Haver firmat acords d’acció concertada per a la seua gestió l’any 2019.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Unidad recaudadora de la Hacienda Pública Valenciana y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 • No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes establits en l’article 5 bis de la Llei concursal.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

 • El préstec es desembossarà com a màxim en quatre entregues i en este sentit:
 • Les entregues es faran per mitjà de transferència al compte designada per l’acreditat.
 • En les entregues es descomptarà un 0,25% de l’import desembossat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 50% de l’import del concert a cobrar com a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat, des de la data indicada en la resolució de concessió del concert fins al 31 de desembre de 2019. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, podrà anticipar el cobrament del concert d’un o diversos d’ells (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

Termini: 18 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del concert social anticipat, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a percebre mensualment del concert social conforme als mòduls econòmics fixats en els documents de formalització. En qualsevol cas, la peça s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, com a conseqüència dels serveis assistencials prestats des de l’1 de gener de 2019.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servici, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

Tipus d’interés: El préstec meritarà un tipus fix anual del 2% sobre el risc viu de l’operació en cada moment.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, si és el cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés meritat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25% sobre l’import desembossat del préstec, que es liquidarà coincidint amb l’entrega.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió per cancel·lació anticipada.

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 95% de l’import del concert a cobrar com a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat, des de la data indicada en la resolució de concessió del concert fins al 31 de desembre de 2019. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, podrà anticipar el cobrament del concert d’un o diversos d’ells (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

Termini: 24 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del concert social anticipat, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a percebre mensualment del concert social conforme als mòduls econòmics fixats en els documents de formalització. En qualsevol cas, la peça s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, com a conseqüència dels serveis assistencials prestats des de la data indicada en la resolució de concessió del concert, fins al 31 de desembre de 2019.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servici, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

Tipus d’interés: El préstec meritarà un tipus fix anual del 2% (*) sobre el risc viu de l’operació en cada moment.

(*) Tipus resultant després de la bonificació BEI-IVF: 2,00% = 2,25% – 0,25%

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, si és el cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés meritat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25% sobre l’import desembossat del préstec, que es liquidarà coincidint amb l’entrega.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió per cancel·lació anticipada.