• va
 • es

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència. 2020

Objectius de la línia

Bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts duts a terme per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, a l’empara de la convocatòria d’acords d’acció concertada, segons la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV, per la prestació el 2020 de serveis de:

 • Centre d’acolliment residencial per a persones menors d’edat que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat.
 • Centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.
 • Suport a l’emancipació i autonomia personal de joves extutelats/des que hagen arribat a la majoria d’edat.
 • Punt de trobada familiar.
 • Actuacions tècniques destinades als sol·licitants d’adopció i les famílies adoptives.

A qui va dirigida

 • Associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats privades sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i que siguen titulars de centres per als quals l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social..
 • No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes que s’estableixen en l’article 5 bis de la Llei concursal.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

 • El préstec es desemborsarà amb la sol·licitud prèvia del prestatari, com a màxim en quatre entregues.
 • Les entregues es faran mitjançant transferència al compte que designe l’acreditat.
 • En les entregues es descomptarà un 0,25 % de l’import desemborsat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 98 % de l’import del concert a cobrar a conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o servei concertat, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, en podrà anticipar el cobrament del concert d’un o de més d’un (no necessàriament de tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa.

Termini: 24 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del concert social anticipat, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a percebre mensualment del concert social d’acord amb els mòduls econòmics que es fixen en els documents de formalització. En qualsevol cas, la penyora s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, a conseqüència dels serveis assistencials prestats.

Amortització: Els cobraments procedents del concert, o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la cancel·lació total d’aquesta.

Tipus d’interés: Fix del 2 % anual sobre el risc viu de l’operació a cada moment; no obstant això, si el BEI n’acceptara l’afectació, aquest tipus es reduiria a l’1,75 % amb efecte retroactiu, per a incorporar un avantatge financer del 0,25 %.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències que existisquen, si escau, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert anticipat. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aquell moment.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25 % sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb l’entrega.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada.