• va
 • es

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Objectius de la línia

Bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts realitzats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, per al manteniment de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional en l’exercici 2019.

A qui va dirigida

 • Ser una organització o entitat privada sense ànim de lucre que siga titular de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional.
 • Haver signat acords d’acció concertada per a la seua gestió l’any 2018, i la seua pròrroga per a l’any 2019.
 • Estar inscrits en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres i Serveis d’Acció Social, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Unidad recaudadora de la Hacienda Pública Valenciana y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 • No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al jutge competent als efectes establits en l’article 5 bis de la Llei concursal.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

 • El préstec es desembossarà en una o diverses entregues, depenent del percentatge que represente respecte a les quantitats anticipades. En este sentit:
  •   Es desembossarà en sola entrega, en un termini màxim de cinc dies hàbils després de la formalització, si el préstec s’ha formalitzat per un import menor o igual al 30% dels concerts per a 2019 anticipats.
  • Es podrà desembossar en dos entregues, amb la sol·licitud prèvia del prestatari, si el préstec s’ha formalitzat per un import superior al 30%, però menor o igual al 60% dels concerts per a 2019 anticipats.
  • Es podrà desembossar en tres entregues, amb la sol·licitud prèvia del prestatari, si el préstec s’ha formalitzat per un import superior al 60%, però menor o igual al 95% dels concerts per a 2019 anticipats.
 • Les entregues es faran per mitjà de transferència al compte designada per l’acreditat.
 • En les entregues es descomptarà un 0,25% de l’import desembossat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 95% de l’import del concert firmat i prorrogat per a la gestió en 2019 del centre o centres de què són titulars i per als que sol·liciten la bestreta.

Termini: 18 mesos.

Garantia: Peça sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del concert social, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a percebre mensualment l’import del concert conforme al mòdul econòmic fixat en el document de formalització i pròrroga del concert social. En tot cas, la peça s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, com a conseqüència de la prestació dels servicis assistencials que efectivament s’hagen prestat des del dia 1 de gener de 2019.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servici, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

Tipus d’interés: El préstec meritarà un tipus fix anual del 2% sobre el risc viu de l’operació en cada moment.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, si és el cas, entre l’import nominal del préstec més l’interés meritat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25% sobre l’import desembossat del préstec, que es liquidarà coincidint amb l’entrega.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió per cancel·lació anticipada.