• va
 • es

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Objectius de la línia

Finançament de necessitats operatives de fons mitjançant la bestreta dels drets de crèdit derivats de la prestació de serveis concertats, o a concertar, amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives —d’ara en avant, CIPI— per al manteniment de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional en l’exercici 2020.

 

A qui va dirigida

·         Organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que siguen titulars de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional.
·         Cal haver sol·licitat el concert social per a prestar serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional, a l’empara de la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8703, de 23 de desembre de 2019, per a l’exercici 2020.
·         Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats de serveis socials. Així mateix, s’hi poden incloure les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre segons la seua normativa específica.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Haver presentat la sol·licitud d’acció concertada per a l’any 2020 i complir els requisits exigits en la convocatòria.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

 • El préstec es desemborsarà després que el prestatari ho sol·licite, amb les limitacions que s’indiquen a continuació.
 • Si l’entitat beneficiària del préstec acredita haver sigut titular de l’acció concertada l’any 2019 en centres i places per als quals va formalitzar la bestreta:
  • Abans de resoldre la concessió del concert del 2020, cada mes, l’IVF desemborsarà l’import corresponent als serveis prestats durant l’últim mes vençut, per a la qual cosa es considerarà el nombre de dies efectius que el sol·licitant ha prestat el servei i es multiplicarà el nombre de places oferides durant el mes corresponent pels mòduls vigents el 2019. Excepcionalment, durant els mesos de gener, febrer i març de 2020, l’IVF podrà, a petició del sol·licitant, bestraure l’import corresponent als serveis que preveu prestar en aquests tres mesos, per a la qual cosa es considerarà el nombre de dies efectius que preveu prestar el servei i es multiplicarà el nombre de places oferides durant els mesos esmentats pels mòduls vigents el 2019. En tots els casos, durant aquest període, l’entitat ha d’acompanyar la sol·licitud de desemborsament amb el detall del càlcul que justifica l’import sol·licitat, que ha d’ajustar-se al que s’ha indicat en els paràgrafs anteriors.
  • Si, després de la resolució de la concessió i signatura del concert, el 98 % del concert aprovat per a les places i centres objecte de bestreta resultara inferior a l’import del préstec formalitzat, el préstec de l’IVF es minorarà en l’import que corresponga perquè no supere el límit esmentat, i l’acreditada podrà sol·licitar el desemborsament del préstec restant en, com a màxim, tres lliuraments.
 • Si l’entitat beneficiària del préstec no va ser titular de l’acció concertada el 2019, no és possible tramitar l’operació abans de la resolució de la concessió i signatura del concert, però una vegada complit tot això i, si escau, aprovat i formalitzat el préstec, la beneficiària podrà sol·licitar-ne el desemborsament en, com a màxim, tres lliuraments.
 • Els lliuraments es faran mitjançant transferència al compte designat per l’acreditat.
 • En els lliuraments es descomptarà un 0,25 % de l’import desemborsat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats poden sol·licitar fins al 98 % de l’import del concert signat i prorrogat per a la gestió el 2020 del centre o centres dels quals són titulars i per als quals sol·liciten la bestreta.

Termini: 24 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se de la prestació de serveis concertats, o a concertar, en l’àmbit de la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8703, de 23 de desembre de 2019. En qualsevol cas, la penyora s’estendrà a qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, a conseqüència de la prestació de serveis assistencials que s’hagen prestat efectivament:

 • des del dia 1 de gener de 2020, si l’entitat beneficiària del préstec acredita que ha sigut titular de l’acció concertada el 2019 en els centres per als quals va formalitzar la bestreta;
 • des del dia que s’indique en la resolució de la concessió com a data en la qual entra en vigor el concert, en el cas de places no finançades en l’exercici anterior i els centres i recursos socials de nova creació.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei s’aplicaran per a amortitzar anticipadament l’operació fins que es cancel·le totalment.

Tipus d’interés: El préstec reportarà una taxa fixa anual del 2 % sobre el risc viu de l’operació a cada moment. No obstant això, si el Banc Europeu d’Inversions (BEI) acceptara l’afectació de l’operació a una nova línia de finançament, actualment en negociació, la taxa d’interés es beneficiaria amb una minoració en un 0,25 %, de manera que hi seria aplicable una taxa fixa de l’1,75 % sobre el risc viu de l’operació, amb efecte retroactiu.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, si s’escau, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25 % sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà amb el lliurament.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada.