• va
  • es

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Objectius de la línia

Finançament de necessitats operatives de fons mitjançant l’a*nticipo dels drets de crèdit derivats de la prestació de serveis concertats, o a concertar, amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, per al manteniment de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional en l’exercici 2021.

 

A qui va dirigida

Entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional, que hagen formalitzat el concert social o la seua pròrroga per a l’exercici 2021, per a prestar serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional, a l’empara de la convocatòria d’acció concertada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Núm. 8703, de 23 de desembre de 2019, posteriorment ampliada mitjançant Resolució publicada en el DOGV Núm. 8970, de 7 de desembre de 2020. Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

  • Les entitats sol·licitants hauran de ser titulars de l’acció concertada per a l’any 2021 i complir els requisits exigits en la convocatòria, extrem que acreditaran mitjançant la signatura d’una declaració responsable, sense que això impedisca que en qualsevol moment l’IVF puga exigir-los l’acreditació documental de qualsevol d’ells.

No obstant açò, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar l’operació sol·licitada quan en el potencial acreditat concórreguen circumstàncies que desaconsellen la seua concessió.

Entregues

  • El préstec es desemborsarà en una o, com a màxim, tres lliuraments, prèvia sol·licitud del prestatari.
  • Els lliuraments es faran mitjançant transferència al compte designat per l’acreditat.
  • En els lliuraments es descomptarà un 0,25% de l’import desemborsat, en concepte de comissió per disposició.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 98%de l’import del concert autoritzat per a l’any 2021 en el centre o centres dels quals són titulars i per als quals sol·liciten la bestreta.

Termini: 24 mesos.

Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se de  la prestació de serveis concertats en 2021.

Amortització: Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua total cancel·lació.

Tipus d’interés:: El préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l’operació a cada moment. No obstant això, si el Banc Europeu d’Inversions (BEI) acceptara l’afectació de l’operació a una nova línia de finançament, el tipus d’interés es veuria beneficiat amb la seua minoració en un 0,25%, de manera que li seria aplicable un tipus fix del 1,50%sobre el risc viu de l’operació, amb efecte retroactiu.

Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències existents, si s’escau, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat de l’operació i els imports cobrats per l’IVF.

Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura.

Comissió per disposició: 0,25 % sobre l’import desemborsat del préstec, que es liquidarà amb el lliurament.

Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment al lliurament del capital pendent de percebre, sense cap penalització.

Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada.