• va
  • es

Línia IVF Finançament Ajudes Industrialització

Objectius de la línia

Finançament dels projectes d’inversió que hagen sigut beneficiats amb una subvenció dins de la convocatòria d’ajudes en matèria d’industrialització. Aquestes ajudes tenen com a finalitat inversions de pimes industrials que milloren la competitivitat i la sostenibilitat dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana i han sigut atorgades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Aquesta línia de finançament està oberta tant a aquelles empreses que han rebut la subvenció com aquelles que han sigut excloses però el motiu de la qual siga la insuficiència de crèdit pressupostari

A qui va dirigida

D’acord amb el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 03/08/2018, aquesta línia va destinada a empreses que complisquen una d’aquestes dos condicions:

  • Empreses que hagen sigut beneficiàries de subvenció i les referències de la qual apareixen en el DOGV 03/08/2018 i que tinguen la seua seu social o seu operativa a la Comunitat Valenciana, incloent-se aquelles entitats de la Comunitat que realitzen inversions fora d’ella, sempre que aquestes inversions afavorisquen positivament a l’entitat local.
  • Empreses que hagen sigut excloses de la subvenció referida, però sent el motiu de l’exclusió la insuficiència de crèdit pressupostari. Les referències de les mateixes també apareixen publicades en el mateix DOGV.

Requisits per accedir a la línia

Els requisits necesaris per accedir a la línia de finançament són:

  • Aportar la resolució individual de la subvenció, que acredita que es compleixen tots els requisits de l’Ordre 22/2016 de 27 d’octubre per la qual s’estableixen les bases reguladores de l’ajudes en matèria d’industrialització per a determinats sectors.
  • Acreditar una antiguitat mínima de 3 anys. No obstant açò, podran ser beneficiàries de la línia entitats amb una antiguitat inferior sempre que acrediten activitat comercial de manera individual, o conjuntament si escau, amb el grup empresarial al que pertanguen.
  • Acreditar estar al corrent amb les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les seues obligacions de pagament.
  • Comptar amb una qualificació crediticia superior a B+, en terminologia de l’Agència de Rating Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos del Institut Valencià de Finances.

Costos finançables

Les inversions, adquisició d’actius i necessitats de circulant derivades de plans de creixement que milloren la competitivitat i sostenibilitat de l’empresa, segons les condicions de la convocatòria referida i que suposen la despesa aprovada en la resolució.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari.

  • A través de la línia “Inversió i Circulant” per a totes aquelles “Despeses aprovades” per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sempre que aquest siga superior als 200.000€ i fins a 1.450.600€.
  • A través de la línia “Microempreses i PIMES” per a totes aquelles “Despeses aprovades” per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sempre que aquest siga inferior als 200.000€.

Import: Fins al 100% de l’import de la despesa aprovada a l’efecte de la subvenció.

Termini: Fins a 7 anys, comptats des de la primera liquidació.

Carència: Fins a 2 anys, inclosos en el termini de l’operació.

Tipus d’interès: El préstec reportarà el tipus d’interès establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a dipòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial que es determinarà segons taula adjunta i amb revisió anual cada 15 de desembre, i liquidació trimestral els dies 15 de març, juny, setembre i desembre. El tipus resultant es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Qualificació % préstec sense subvenció % bestreta de subvenció Comissió obertura
AA, A E + 1% 1% NO
BBB+, BBB, BBB- E + 1,25% 1% NO
BB+, BB, BB- E + 2,20% 1% NO

Comissió d’obertura: Exempta.

Comissió de cancel·lació: Exempta.

Garanties: Pignoració dels drets de cobrament de la subvenció anticipada mitjançant la fórmula jurídica que millor s’adapte a l’operació.