• va
 • es

Línia IVF - FEDER Préstecs Subordinats

Objectius de la línia

Finançar la fase de comercialització de productes i/o serveis amb un alt component d’innovació, així com recolzar estratègies empresarials de creixement i expansió.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

A qui va dirigida

Per accedir a la Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats, les empreses hauràn de complir les següents condicions:

 • Ser microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (pimes), tal com es defineixen en l’Annex I del Reglament 651/2014/UE de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació de les article 107 i 18 del Tractat.
 • Acreditar una antiguitat mínima de 3 anys. No obstant açò, podran ser beneficiàries empreses amb una antiguitat inferior sempre que acrediten activitat comercial de manera individual, o conjuntament si escau, amb el grup empresarial al que pertanguen.
 • Acreditar estar al corrent amb les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les seues obligacions de pagament.
 • Comptar amb una qualificació crediticia almenys de B en terminologia de l’Agència de Rating Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • Comptar amb un projecte que complisca amb almenys una de les següents condicions:
  • Que siga de caràcter innovador per a la comercialització d’un producte que incloga millores significatives d’especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d’ús o altres característiques funcionals, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que compten amb Segell d’Excel·lència (Horitzó 2020).
  • Que contemple inversions destinades a l’expansió i/o reforç de les activitats generals d’una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.
 • Acreditar que compta amb algun treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) o document equivalent.
 • No ser una empresa en crisi, d’acord amb els termes establits en l’esmentat Reglament 651/2014 (Article 2 Definicions, 18 “empresa en crisi”), ni estar implicat en un procediment de fallida o insolvència col·lectiva o reunisca els criteris establits en la legislació per a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència, a petició dels seus creditors, d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i altra legislació aplicable.

Sectores excluidos

Les empreses que operen en els següents sectors o realitzen les activitats següents queden excloses pel Reglament 1407/2013.:

 1. Sector de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) nº104/2000 del Consell.
 2. La producció primària de productes agrícoles.
 3. Sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  • Quan l’import del finançament es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessats.
  • Quan l’instrument estiga supeditat al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.
 4. Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.

Les empreses que formen part d’un o mes dels sectors siguientes:

 1. Activitats econòmiques il·legals: tota producció, comerç o una altra activitat que siga il·legal conformement a les disposicions legals o reglamentàries de la jurisdicció nacional per a aqueix tipus de producció, comerç o activitat.
 2. Productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades. La producció i el comerç de productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats.
 3. Producció i comerç d’armes i municions: el finançament de la producció i el comerç d’armes i municions de qualsevol tipus. Aquesta restricció no s’aplicarà en la mesura en què aquestes activitats formen part de polítiques explícites de la Unió Europea o siguen accessòries a elles.
 4. Casinos i empreses equivalents.
 5. Recerca, desenvolupament o aplicacions tècniques relacionades amb programes o solucions de dades electròniques que i) tinguen específicament per objecte: a) recolzar qualsevol activitat inclosa en els sectors restringits esmentats en els apartats 1 a 4 anteriors; b) jocs d’atzar en internet i casinos en línia, o c) pornografia, o que ii) tinguen com a objectiu permetre a) l’entrada il·legal en xarxes de dades electròniques, o b) la descàrrega il·legal de dades electròniques.
 6. Restriccions del sector de ciències de la vida. Quan es recolze el finançament de la recerca, el desenvolupament o les aplicacions tècniques relacionades amb: i) la clonació humana amb finalitats terapèutiques o de recerca, o ii) els organismes modificats genèticament (OMG).
 7. Empreses d’intermediació financera, assegurances i serveis bancàries, excepte les FINTECH i INSURTECH.
 8. Desmantellament o la construcció de centrals nuclears.
 9. Inversió per a aconseguir la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents d’activitats enumerades en l’annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
 10. Inversió en infraestructures aeroportuàries, llevat que estiguen relacionades amb la protecció del medi ambient o vagen acompanyades de les inversions necessàries per a mitigar o reduir el seu impacte negatiu en el medi ambient.

Costes financiables

Inversions en actius tant materials com immaterials, així com el capital d’explotació derivat de plans de creixement que milloren la posició competitiva de l’empresa, la seua internacionalització, consolidació empresarial i creació d’ocupació.

Les inversions podran així mateix incloure les despeses de transmissió de drets de propietat de les empreses a condició que aquesta transmissió tinga lloc entre inversors independents.

El projecte a finançar haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i no serà compatible amb qualsevol altra contribució de fons Estructurals i d’Inversió comunitaris, per als mateixos costos subvencionables.

No seran finançables les despeses que es relacionen a continuació:

– Els interessos deutors i els altres despeses financeres.
– Despeses relacionades amb les fluctuacions dels tipus de canvi de divises.
– L’impost sobre el valor afegit que siga recuperable conforme a la normativa nacional i l’impost general indirecte canari recuperable, així com els impostos de naturalesa similar que siguen recuperables conforme a la normativa nacional.
– Interessos de demora, recàrrecs, multes i sancions econòmiques i despesa incorreguda per litigis i disputes legals.
– Aquells que s’executen fóra del període de subvencionabilitat del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (31 de desembre de 2023).

Condiciones del préstamo

Instrument: Préstec subordinat. Els préstecs subordinats son un tipus de deute la principal característica dels quals és que el rang de pagament de principal i interessos al prestador en cas de concurs té preferència sobre els accionistes, però queda subordinat al deute ordinari.

Import: Entre 200.000 euros y 2.000.000 euros.

Termini: Fins 10 anys, comptats des de la primera liquidació.

Carència: Fins a 5 anys, inclosos en el termini d’amortització.

Tipus de interés: El préstec reportarà el tipus d’interès establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a dipòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial de 6,50%. Sobre aquest diferencial s’aplicarà una subvenció de fins a 3,50%, que es determinarà en funció de la qualitat del risc.

Comissió d’obertura: En funció de la qualitat creditícia de l’acreditat.

Garantíes: Sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

Requisits: El finançament sol·licitat a l’IVF estarà vinculat a l’obtenció per l’empresa de finançament addicional aliè i/o capitalització de l’empresa en funció de les característiques i viabilitat del projecte, amb un import d’almenys del 50% del finançament aportat per l’instrument financer del FEDER.

Règim d’ajudes: L’instrument financer “Préstec Subordinat IVF – FEDER” estarà subjecte a les normes de mínimis establides en el Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.