• va
 • es

Línia IVF - FEDER Préstecs Subordinats

Objectius de la línia

Finançar projectes empresarials de petites i mitjanes empreses la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat  de les quals es trobe radicat a la Comunitat Valenciana.

Projectes finançables

Podran optar a aquests préstecs subordinats els projectes empresarials que reunisquen les característiques següents:

 • de caràcter innovador per a la comercialització d’un producte que incloga millores significatives d’especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d’ús o altres característiques funcionals, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que compten amb Segell d’Excel·lència (Horitzó 2020), o
 • que preveja inversions destinades a l’expansió o reforç de les activitats generals d’una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.

DESPESES FINANÇABLES ELEGIBLES

Les despeses pròpies de l’activitat de l’empresa adequadament justificades. En concret, seran despeses finançables les següents:

 • Actius materials, com ara terrenys, edificis i instal·lacions, maquinària i equips.
 • Actius immaterials, que no tenen una materialització física o financera, com les patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.
 • La transmissió de drets de propietat de les empreses a condició que aquesta transmissió tinga lloc entre inversors independents.
 • Capital d’explotació derivat de plans de creixement que milloren la posició competitiva de l’empresa, la seua internacionalització, consolidació empresarial i creació d’ocupació.

A l’efecte de determinar la localització del gasto, es tindrà en compte el que disposa l’article 3 de l’Orde HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els gastos subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu Regional per a 2014-2020:

 La localització d’una operació dependrà del mode en què esta es definisca. A l’efecte de determinar la localització d’una operació en una determinada àrea del programa s’aplicaran les regles següents:

a) Les operacions definides com a inversió en infraestructures, béns immobles, béns d’equip o altres elements, s’entendran realitzades en el lloc on s’ubica físicament la inversió. En cas d’operacions que consistisquen en inversions per a les que no siga possible determinar la ubicació física, s’aplicaran els criteris exposats en l’apartat c).

b) Les operacions consistents en el desenrotllament d’una activitat determinada o prestació d’un servici identificable s’entendran ubicades en el lloc on es desenrotlla la mencionada activitat o es presta el servici. Les activitats dutes a terme pel personal del beneficiari en l’exercici de les seues funcions s’entendran desenrotllades en el territori en què s’ubique el centre a què el mencionat personal estiga adscrit sense perjuí que part de les actuacions materials necessàries per a executar l’operació es realitzen fora del mateix. Els servicis que es presten de manera general a tots o part dels ciutadans d’un o diversos territoris, s’entendran desenrotllats a prorrata en les distintes àrees afectades.

c) Les operacions definides com el suport, foment o promoció d’un beneficiari o de la totalitat o part de la seua activitat, es consideraran ubicades en la seu del beneficiari. S’entendrà per seu del beneficiari el centre on desenrotlle la seua activitat o exercisca funcions. Quan el beneficiari tinga diverses seus o desenrotlle la seua activitat en distints centres, l’operació s’ubicarà en el lloc on estiga el centre en què es desenrotlle la part de l’activitat que es fomenta o es promociona. Si l’operació consistix en el suport o promoció al beneficiari o al conjunt de la seua activitat sense distinció, s’entendrà ubicada a prorrata entre els distints centres afectats. Si, atenent a la naturalesa de l’operació, no procedira o no fóra possible identificar els centres afectats, l’operació s’entendrà ubicada en la seu social de beneficiari.”

Es podran finançar actuacions iniciades amb anterioritat a la data de la sol·licitud del finançament, si bé, estes no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament. Si el gasto finançable no s’ha iniciat amb anterioritat a la sol·licitud del préstec i el seu import supera les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de servicis) , l’empresa beneficiària haurà de disposar com a mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la seua contractació, i si és el cas d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • Hauran de ser pimes (microempreses, petites i mitjanes empreses)
 • Acreditar que compten amb algun treballador.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció, qualitat i control ambiental; drets de les persones amb discapacitat i d’igualtat entre dones i hòmens.
 • Les societats mercantils i les cooperatives hauran de comptar amb un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions d’euros i hauran d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en els tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament.
 • Comptar amb una qualificació creditícia satisfactòria (almenys B, en terminologia de l’Agència de Ràting Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances .
 • Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • Acreditar estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea que declara una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
 • No estar en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat a excepció de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

* Veure major detall en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les següents obligacions*:

 1. Desenvolupar el projecte al qual s’ha donat suport amb fons del FEDER amb subjecció al pla de negoci presentat.
 2. Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
 3. Facilitar a l’IVF, en cas de ser necessari, tota la informació que siga necessària sobre l’empresa i el projecte finançat, a l’efecte de la verificació dels requisits d’exigibilitat.
 4. Complir la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, accessibilitat, igualtat d’oportunitats i igualtat entre dones i homes.
 5. Complir totes les normes aplicables en matèria de fons europeus, ajudes d’Estat, si escau, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el seu finançament, frau fiscal, i altra normativa autonòmica, nacional o comunitària que resulte aplicable.
 6. Comunicar les ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats que hagen obtingut o sol·licitat per als mateixos costos finançats.
 7. Presentar una declaració responsable referent a totes les altres ajudes de minimis
 8. Donar adequada publicitat del finançament obtingut en l’àmbit de l’instrument financer “Préstec subordinat IVF – FEDER” del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 9. Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 10. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

* Veure major detall en la convocatòria.

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant aportarà els últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil de la província.
 • El sol·licitant adjuntarà els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (incloent-hi, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant identificarà el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de 2009.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i podrà completar la sol·licitud de finançament, sempre que l’informe esmentat siga favorable.

FASE 2. SOL·LICITUD FINANÇAMENT SUBORDINAT*:

Una vegada obtingut l’informe favorable de prefactibilitat , l’empresa emplenarà l’imprés de sol·licitud del finançament subordinat i adjuntarà la documentació següent:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • Declaració de l’Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Pla de negoci
 • Estats financers previsionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud, conforme al model inclòs en l’annex V.
 • Detall d’altres ajudes rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • Detall, si n’hi ha, de les ajudes de minimis rebudes en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant que es recull com a annex VII
 • Memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, la CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.
 • Declaració de tipus i categoria d’empresa segons annex I del Reglament (UE) 651/2014 (DOL 187 de 26.06.2014)”

* Pot descarregar i emplenar els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquesta web.

Presentació

La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d’emplenament electrònic previstos en la present convocatòria i serà obligatori presentar-la en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l’IVF.

Les sol·licituds podran presentar-se des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l’IVF. Es podran presentar ofertes fins que s’esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

Una vegada rebudes les sol·licituds, els serveis tècnics de l’IVF comprovaran el compliment dels requisits del beneficiari i l’elegibilitat del projecte; determinaran el caràcter disruptivu o no del projecte; establiran l’import de les despeses elegibles finançables; comprovaran el risc creditici d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF; i determinaran la viabilitat econòmica de l’operació.

Per a la determinació del caràcter disruptiu o no del projecte presentat es tindrà en compte, entre altres factors, la relació entre l’import a finançar i el volum de negocis de la sol·licitant, de manera que adquiriran esta condició aquells projectes que indistintament complisquen qualsevol de les dos condicions següents:

 1. Import sol·licitat de finançament, sobre la base del pla de negoci elaborat per l’empresa, superior al 50% de la mitjana del seu volum de negocis anual en els últims 3 anys.
 2. Empreses d’alt creixement, entenent per tals aquelles que 1) prevegen per als tres anys posteriors a la data de la sol·licitud de finançament un creixement mitjà anual superior al 20% tant de l’import net de la xifra de negocis com del nombre de treballadors, i 2) tinguen 10 o més empleats en la data de la sol·licitud de finançament.

En aquells projectes de finançament que es qualifiquen com disruptius, es requerirà al sol·licitant la presentació d’una revisió independent del pla de negoci (Independent Business Review – IBR) elaborada per un consultor independent de reconegut prestigi, que permeta confirmar les previsions del pla de negoci i la viabilitat financera del projecte.

Les operacions seran aprovades o rebutjades en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud.

Condicions del préstec

INSTRUMENT: préstec subordinat a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 200.000 i 2.000.000 euros.

TERMINI: el termini d’amortització del finançament subordinat serà de fins a deu anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a cinc anys per a projectes disruptius i fins a dos per als no disruptius.

COMISSIONS: sense comissions.

LIQUIDACIÓ: els préstecs s’amortitzaran per trimestres vençuts.

GARANTIA: sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

TIPUS D’INTERÉS: el préstec reportarà el tipus d’interés establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a depòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial de 6,50%.

 • Per als projectes no disruptius, sobre el diferencial de 6,5% s’aplicarà una bonificació de 2 punts percentuals d’interés.
 • Per a aquells projectes a finançar que es qualifiquen de disruptius, sobre el diferencial de 6,5% s’aplicarà una bonificació entre 1,5 i 3,5 punts percentuals de tipus d’interés, en funció del compliment d’algun de criteris bàsics de priorització d’operacions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per als instruments financers, que s’especifiquen a continuació:
  • Iniciatives alineades amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana RIS-CV i, especialment, en els projectes centrats en els seus àmbits sectorials i les tecnologies facilitadores transversals, segons l’annex IX.
  • Projectes innovadors amb alt potencial de creixement i internacionalització per comptar amb productes o serveis amb una posició avantatjosa enfront de la competència o que estiguen orientats cap a mercats amb creixements significatius actuals i previstos a llarg termini.
  • Propostes que contribuïsquen en major mesura a la creació d’ocupació, i especialment, en aquelles que aconseguisquen generar i mantindre ocupació d’alta qualificació.
  • Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenvolupament d’I+D+i i les universitats amb el món empresarial, fomentant la transferència de coneixement.
 • La subvenció de tipus d’interés es determinarà de la manera següent:
  • S’aplicarà una subvenció de 1,5 punts percentuals a totes les operacions aprovades.
  • Per cada criteri bàsic de priorització d’operacions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que es complisca per al projecte finançat, segons el que s’ha assenyalat abans, el tipus d’interés es bonificarà amb un punt percentual addicional, fins a un màxim de 2 punts percentuals.

FORMALITZACIÓ: l’operació es formalitzarà mitjançant un contracte de préstec en document públic, en el qual es recolliran tots els requisits i condicions. Aquests contractes de préstecs se sotmetran al dret privat.

DESEMBORSAMENT: es realitzarà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació realitzada.

COFINANÇAMENT: Donada la naturalesa subordinada del finançament de l’instrument financer del FEDER, l’obtenció del finançament estarà vinculada a l’obtenció per part de l’empresa sol·licitant d’un finançament addicional aliena y/o nous fons propis per a l’empresa, que amb caràcter general haurà de ser per un import d’almenys del 50% del finançament aportada per l’instrument financer del FEDER. Quan el projecte a finançar siga qualificat com disruptiu, l’import del finançament addicional descrita en paràgraf anterior, haurà de representar almenys el 300% del finançament aportada per l’instrument financer del FEDER.

CÒMPUT DE L’AJUDA: els projectes objecte de finançament a l’empara d’aquesta convocatòria s’adequaran al que es preveu en el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a les ajudes de minimis  o al Reglament (UE) núm. 360/2012, de 25 d’abril.

* Veure major detall en la convocatòria.