• va
 • es

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats

Objectius de la línia

Finançar projectes empresarials de petites i mitjanes empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

Projectes finançables

Podran optar a aquests préstecs subordinats els projectes empresarials que reunisquen les característiques següents:

 • De caràcter innovador per a la comercialització d’un producte que incloga millores significatives d’especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d’ús o altres característiques funcionals, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que compten amb Segell d’Excel·lència (Horitzó 2020), i/o;
 • Que contemplen actuacions destinades a l’expansió i/o consolidació de les activitats generals d’una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.

DESPESES FINANÇABLES ELEGIBLES

Seran despeses finançables les següents:

a) Actius materials i immaterials.

b) La transmissió de drets de propietat de les empreses, a condició que aquesta transmissió tinga lloc entre inversors independents.

c) Capital d’explotació derivat de plans de consolidació o creixement que milloren la posició competitiva de l’empresa, la seua internacionalització, consolidació empresarial i creació o manteniment d’ocupació.

El capital d’explotació es defineix com la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent d’una empresa segons la normativa comptable nacional. Aquest càlcul haurà de ser presentat com a part del pla de negoci a finançar en el marc de l’instrument financer.

Les quantitats concedides en concepte de finançament de capital d’explotació i finançament d’inversions hauran de poder ser comprovades en futures verificacions, mitjançant justificants presentats pel beneficiari de l’instrument financer, de manera que permeten acreditar la finalitat del contracte de préstec en els seus dos conceptes: inversions i capital d’explotació, en el seu cas.

Les inversions finançades no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament a data de la sol·licitud del finançament.

La despesa finançada amb l’instrument financer haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i no serà compatible amb qualsevol altra contribució de fons Estructurals i d’Inversió comunitaris, per als mateixos costos subvencionables, sense perjudici del que s’estableix per a això en la norma Setena. Règim d’ajudes. Tampoc seran elegibles els projectes que condicionen la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.

A l’efecte de determinar la localització d’aquesta despesa, i en atenció a la naturalesa de l’instrument financer, aquest es considerarà situat en la seu del beneficiari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 3, apartat 2, de l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu Regional per a 2014-2020, i segons l’aplicació de les següents regles:

a) Les operacions definides com a inversió en infraestructures, béns immobles, béns d’equip o altres elements, s’entendran realitzades en el lloc on se situa físicament la inversió. En cas d’operacions que consistisquen en inversions per a les quals no siga possible determinar la ubicació física, s’aplicaran els criteris exposats en l’apartat c).

b) Les operacions consistents en el desenvolupament d’una activitat determinada o prestació d’un servei identificable s’entendran situades en el lloc on es desenvolupa l’esmentada activitat o es presta el servei. Les activitats dutes a terme pel personal del beneficiari en l’acompliment de les seues funcions, s’entendran desenvolupades en el territori en què se situe el centre al qual l’esmentat personal estiga adscrit, sense perjudici que part de les actuacions materials necessàries per a executar l’operació es realitzen fora d’aquest. Els serveis que es presten de manera general a tots o part dels ciutadans d’un o diversos territoris, s’entendran desenvolupats a prorrata en les diferents àrees afectades.

c) Les operacions definides com el suport, foment o promoció d’un beneficiari, o de la totalitat o part de la seua activitat, es consideraran situades en la seu del beneficiari. S’entendrà per seu del beneficiari el centre on desenvolupe la seua activitat o exercisca les seues funcions. Quan el beneficiari tinga diverses seus o desenvolupe la seua activitat en diferents centres, l’operació se situarà en el lloc on estiga el centre en el que es desenvolupe la part de l’activitat que es fomenta o es promociona. Si l’operació consisteix en el suport o promoció al beneficiari o al conjunt de la seua activitat sense distinció, s’entendrà situada a prorrata entre els diferents centres afectats. Si, atesa la naturalesa de l’operació, no procedira o no fora possible identificar els centres afectats, l’operació s’entendrà situada en la seu social de beneficiari.

Com a inversions en actius materials i immaterials associats al projecte, seran despeses finançables elegibles els següents:

a) Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.

b) Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.

c) Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.

d) Maquinària, eines, motles o utillatge.

e) Mobiliari.

f) Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.

g) Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.

h) Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

Com a elements de capital circulant, seran despeses finançables elegibles aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les activitats previstes per l’empresa. En concret, seran elegibles les següents:

a) Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.

b) Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

c) Despeses de personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).

d) Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments i reparacions, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.

e) Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció

No seran finançables les despeses que es relacionen a continuació:

a) Les contribucions en espècie.

b) Els interessos deutors i les altres despeses financeres.

c) Despeses relacionades amb les fluctuacions dels tipus de canvi de divises.

d) L’impost sobre el valor afegit que siga recuperable conforme a la normativa nacional, així com els impostos de naturalesa similar que siguen recuperables conforme a la normativa nacional.

e) Els impostos personals sobre la renda.

f) Interessos de demora, recàrrecs, multes i sancions econòmiques i despesa incorreguda per litigis i disputes legals.

g) En l’adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics:

i. Els descomptes efectuats.

ii. Els pagaments efectuats pel contractista a l’Administració en concepte de taxa de direcció d’obra, control de qualitat o qualssevol altres conceptes que suposen ingressos o descomptes que es deriven de l’execució del contracte.

h) Les incorregudes en relació amb els àmbits d’exclusió de les ajudes del FEDER establits en la norma Quarta. Sectors exclosos.

i) Aquells que s’executen fora del període de subvencionabilitat del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023).

A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • Tindre domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • Hauran de ser Pimes (microempreses, petites i mitjanes empreses).
 • Tindre una probabilitat d’incompliment inferior o igual al 8%, d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos del Institut Valencià de Finances.
 • Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • Acreditar estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • No estar en situació d’empresa en crisi, entesa d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, i la producció primària dels productes agrícoles.

* Veure major detall en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les següents obligacions*:

 1. Desenvolupar el projecte recolçat amb fons del FEDER amb subjecció al pla de negoci presentat.
 2. Conservar durant 10 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
 3. Facilitar a l’IVF, en cas de ser necessari, quanta informació siga necessària sobre l’empresa i el projecte finançat, a l’efecte de la verificació dels requisits d’exigibilitat.
 4. En el supòsit d’inversió en béns inventariables, el beneficiari haurà de conservar els béns per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.
 5. Complir amb la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, accessibilitat, igualtat d’oportunitats i igualtat entre dones i homes.
 6. Complir amb totes les normes aplicables en matèria de Fons Europeus, ajudes d’Estat, en el seu cas, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el seu finançament, frau fiscal, i altra normativa autonòmica, nacional o comunitària que resulte d’aplicació.
 7. Comunicar les ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos finançats.
 8. Presentar una declaració responsable referent a totes les altres ajudes de minimis
 9. Donar adequada publicitat del finançament obtingut en l’àmbit de l’instrument financer “Préstec Subordinat IVF – FEDER” del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 10. Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 11. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

* Veure major detall en la convocatòria.

Documentació

 • Imprés de sol·licitud
 • Identificació del sol·licitant
 • Els Comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament . Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Informe elaborat per un expert independent que continga:
  a) descripció del model de negoci de l’empresa,
  b) identificació dels determinants de la rendibilitat del negoci,
  c) avaluació de la situació financera de l’empresa en la data de la sol·licitud,
  d) comprovació de la suficiència del finançament sol·licitat per a escometre el projecte empresarial presentat,
  e) acreditació que, d’acord amb una sèrie d’hipòtesi que constitueixen l’escenari central i més probable de l’evolució futura del negoci, l’empresa té capacitat de repagament en els terminis fixats en el contracte de finançament.
  L’expert independent haurà de comptar amb un prestigi reconegut en el sector i una experiència acreditada en l’elaboració d’informes de solvència per a entitats financeres en el context de reestructuracions de deute.
  Aquest informe es podrà aportar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de finançament.
 • Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.
 • Memòria tècnica.
 • Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat en la Comunitat Valenciana.

*Pot descarregar i emplenar els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquesta web.

Presentació

La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant formularis d’emplenament electrònic, sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de tramitació electrònica de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds podran presentar-se des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l’IVF.
Es podran presentar sol·licituds:

a) Per a la modalitat finançament de projectes disruptius  fins que s’esgoten els recursos disponibles segons l’indicat en l’article primer d’aquesta convocatòria, o fins la data que acorde el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en compliment de la vigència del citat Programa Operatiu.

b) Per a la modalitat préstecs participatius coronavirus fins al 31 d’octubre de 2021, o fins que s’esgoten els recursos disponibles segons l’indicat en l’article primer d’aquesta convocatòria, o fins la data que acorde el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en compliment de la vigència del citat Programa Operatiu, la qual cosa ocórrega abans.

Rebudes les sol·licituds de finançament, els serveis tècnics de l’IVF comprovaran el compliment dels requisits del beneficiari, l’elegibilitat del projecte i la viabilitat econòmica de l’operació.

La viabilitat econòmica de l’operació es considerarà acreditada, si l’informe elaborat pel consultor independent confirma que l’empresa sol·licitant, en l’escenari central i més probable plantejat en l’anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de negoci, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec.

Les operacions seran aprovades o rebutjades en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada de la corresponent sol·licitud.

Condicions del préstec

INSTRUMENT: Préstec subordinat.

IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 300.000 i 2.000.000 euros per a projectes disruptius.

TERMINI: EL termini d’amortització del finançament subordinat serà de fins a deu anys amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a tres anys.

COMISSIONS: Sense comissions.

LIQUIDACIÓ: Els préstecs s’amortitzaran per trimestres vençuts.

GARANTIA: Sense garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

TIPUS D’INTERÉS: El préstec reportarà el tipus d’interés establit per l’EURIBOR per a depòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial de 6,50%

Sobre el diferencial de 6,5% s’aplicarà una bonificació entre 1,5 i 3,5 punts percentuals de tipus d’interés, en funció del compliment d’algun dels criteris bàsics de priorització d’operacions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per als instruments financers, que s’especifiquen a continuació:

a) Iniciatives alineades amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació en la Comunitat Valenciana RIS-CV i, especialment, en els projectes centrats en els seus àmbits sectorials i les tecnologies facilitadores transversals, segons Annex IX.

b) Projectes innovadors amb alt potencial de creixement i internacionalització per comptar amb productes o serveis amb una posició avantatjosa enfront de la competència i/o que estiguen orientats cap a mercats amb creixements significatius actuals i previstos a llarg termini.

c) Propostes que contribuïsquen en major mesura a la creació d’ocupació, i especialment, en aquells que aconseguisquen generar i mantindre ocupació d’alta qualificació.

d) Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenvolupament d’I+D+i i les Universitats amb el món empresarial, fomentant la transferència de coneixement.

La subvenció de tipus d’interés per als projectes disruptius es determinarà de la següent manera:

– S’aplicarà una subvenció de 1,5 punts percentuals a totes les operacions aprovades.

– Per cada criteri bàsic de priorització d’operacions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que es complisca per al projecte finançat, segons l’assenyalat anteriorment, el tipus d’interés es bonificarà amb un punt percentual addicional, fins a un màxim de 2 punts percentuals.

FORMALITZACIÓ: L’operació es formalitzarà mitjançant un Contracte de Préstec en document públic, en el qual es recolliran tots els requisits i condicions. Aquests Contractes de Préstecs se sotmetran al Dret Privat.

DESEMBORSAMENT: Es realitzarà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l’actuació realitzada.

COMPUTE DE L’AJUDA: Les operacions estaran subjectes a les normes establides en el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a les ajudes de minimis o al Reglament (UE) núm. 360/2012, de 25 d’abril.

COFINANÇAMENT: L’obtenció del finançament estarà vinculada a l’obtenció per part de l’empresa sol·licitant d’un finançament addicional alié i/o nous fons propis mitjançant ampliacions de capital dineràries, que amb caràcter general haurà de ser per un import d’almenys el 200% del finançament aportat per l’instrument financer del FEDER.

Veure major detall en la convocatòria.