• va
 • es

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius

Impulsa el creixement d'empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversión al costat d'altres inversors privats en projectes de la Comunitat Valenciana.

Objectiu

Finançar el creixement d’empreses de creació recent i prioritzar així la innovació mitjançant la coinversió junt amb altres inversors privats en projectes desenvolupats per empreses que tinguen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat radicat a la Comunitat Valenciana.

Projectes finançables

El finançament aportat per l’instrument financer del FEDER a través de l’IVF serà en forma de préstec participatiu, i les oportunitats d’inversió hauran de provindre dels intermediaris financers seleccionats per l’IVF, d’acord amb la convocatòria de manifestacions d’interés de data 28 de juny de 2018, en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020.

Els criteris bàsics de priorització de selecció d’operacions per a aquest instrument financer en el PO FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana són els següents:

 • Iniciatives alineades amb l’Estratègia d’especialització intel·ligent per a investigació i innovació a la Comunitat Valenciana RIS3 CV i, especialment, amb els projectes centrats en els àmbits sectorials de la Comunitat i les tecnologies facilitadores transversals.
 • Contribució del projecte a la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i al posicionament d’aquesta en sectors de mitjana i alta tecnologia i/o intensives en coneixement.
 • Projectes de caràcter innovador amb potencial de creixement i internacionalització alt, dels quals s’espera un impacte econòmic futur que justifique el suport prestat o que impliquen un grau d’innovació en comparació amb altres empreses similars.
 • Pla financer equilibrat amb finançament privat en què es prioritze els que tinguen un efecte multiplicador més elevat.
 • Propostes que contribuïsquen majoritàriament a la creació d’ocupació, i especialment, les que aconseguisquen generar i mantindre l’ocupació d’alta qualificació.
 • Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir en la col·laboració entre els centres de desenvolupament d’R+D+I i les universitats amb el món empresarial per tal de fomentar la transferència de coneixement.

DESPESES FINANÇABLES ELEGIBLES*

Es consideren costos finançables els següents:

 • Actius materials, com ara terrenys, edificis i instal·lacions, maquinària i equips.
 • Actius immaterials que no tenen una materialització física o financera, com ara patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual, encara que es compten com a despesa corrent perquè no compleixen les condicions per a ser activades segons les normes particulars sobre l’immobilitzat intangible previstes en el pla general de comptabilitat vigent.
 • Capital d’explotació derivat de plans de creixement que milloren la posició competitiva, la internacionalització, la consolidació empresarial i la creació d’ocupació de l’empresa.

Les actuacions finançades no es podran haver executat íntegrament en el dia de la sol·licitud del finançament.

La despesa finançada amb l’instrument financer haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. A l’efecte de determinar la localització d’aquesta despesa i en atenció a la naturalesa de l’instrument financer, aquest es considera situat a la seu del beneficiari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 3, apartat 2, lletra c de l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu Regional per a 2014-2020.

Si la despesa finançable no s’ha iniciat amb anterioritat a la sol·licitud del préstec i l’import supera les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (40.000 euros quan es tracte de contractes d’obres o 15.000 euros quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària haurà de disposar com a mínim de tres ofertes de proveïdors diferents prèviament a la contractació i, si escau, d’una memòria que justifique de manera raonable l’elecció del proveïdor en els casos en què no s’haja seleccionat la proposta econòmica més avantatjosa.

* Veure major detall en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 • Microempreses i petites i mitjanes empreses (pimes), tal com es defineixen en l’annex I del Reglament 651/2014/UE de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 18 del Tractat.
 • Tindre-hi la seu social o disposar d’un establiment a la Comunitat Valenciana.
 • No estar cotitzada en cap mercat organitzat.
 • Tindre una antiguitat mínima de quatre mesos, comptada des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil i fins a la data de recepció de la sol·licitud de finançament.
 • Estar operant en qualsevol mercat durant menys de set anys, comptats des de la primera venda comercial.
 • Tindre almenys un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) o document equivalent, o acreditar que l’administrador de l’empresa està donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Acreditar estar al corrent en les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les obligacions de pagament.
 • No ser una empresa en crisi d’acord amb els termes establits en el Reglament 651/2014/UE, de 17 de juny de 2014, ni estar incursa en un procediment de fallida o d’insolvència col·lectiva o reunir els criteris establits en la legislació per a ser sotmesa a un procediment de fallida o d’insolvència, a petició dels seus creditors, d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i la resta de legislació aplicable.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
 • Disposar de les autoritzacions i/o llicències administratives preceptives per a l’exercici de l’activitat, trobar-se inscrit en els registres públics pertinents i complir qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
 • Estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

*Ver mayor detalle en la convocatoria.

Intermediaris financers

Els intermediaris financers podran ser Xarxes d’Inversors privats o Societats o Vehicles d’inversió privats:

 • S’entén per Xarxes d’Inversors privats a les organitzacions que, davall diferents formes jurídiques, tenen com a objecte posar en contacte emprenedors o empresaris que busquen inversions de capital risc o cuasicapital amb inversors privats o business angels
 • Les Societats o Vehicles d’inversió privats podran ser acceleradores, entitats de capital risc i societats de responsabilitat limitada o anònimes que servisquen d’instruments d’inversió per als inversors, les quals a més d’actuar com a intermediaris financers, podran coinvertir amb l’IVF en els destinataris finals en els termes establits en la present convocatòria. De la mateixa manera, l’IVF podrà acreditar dins d’esta categoria a persones físiques que actuen com a inversors privats a través de vehicles d’inversió, que demostren adequada solvència professional i financera.

A través d’esta línia de finançament, l’IVF coinvertirá amb inversors privats pertanyents a les xarxes de business angels seleccionades, i amb societats o vehicles d’inversió igualment acreditats.

Els intermediaris financers acreditats apareixen publicats en la pàgina web de l’IVF.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos a les obligacions següents:*

 • Desenvolupar el projecte elegit amb fons del FEDER i estar subjecte al pla de negoci presentat.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
 • Facilitar a l’IVF, en cas de ser necessari, la informació que calga sobre l’empresa i el projecte finançat a l’efecte de verificar els requisits d’exigibilitat.
 • Complir la normativa nacional i europea en matèria de medi ambient, accessibilitat, igualtat d’oportunitats i igualtat entre dones i homes.
 • Complir totes les normes aplicables en matèria de fons europeus, ajudes d’Estat i, si escau, prevenció de blanqueig de capitals, lluita contra el terrorisme i el finançament d’aquest, frau fiscal, i la resta de normativa autonòmica, nacional o comunitària aplicable.
 • Comunicar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els recursos públics o privats que hagen obtingut o sol·licitat per als mateixos costos finançats.
 • Presentar una declaració responsable referent a totes les altres ajudes de minimis
 • Fer públic, d’una manera adequada, el finançament obtingut en l’àmbit de l’instrument financer ‘Préstec subordinat IVF – FEDER’ del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar-hi tota la informació que siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

* Veure major detall en la convocatòria

Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PREPARAR L’EMPRESA SOL·LICITANT*

El sol·licitant haurà d’omplir una sol·licitud de finançament i aportar la documentació següent:

 • Autorització per a tramitar una sol·licitud de finançament de la Línia IVF *FEDER Préstecs Participatius davant l’IVF
 • Pla de negoci i informació economicofinancera.
 • En cas de tindre’ls, comptes anuals dels tres últims exercicis depositats en el Registre Mercantil i l’últim tancament comptable més pròxim a la data de sol·licitud del finançament, amb una antiguitat màxima de l’últim trimestre natural anterior. En les empreses que s’auditen, s’hauran d’aportar els informes d’auditoria. En cas contrari, s’haurà d’aportar l’Impost de Societats.
 • Fotocòpia del DNI del representant legal i titular/s real/s, en cas de no ser la mateixa persona.
 • Model 036, de declaració d’alta/baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • En cas que un inversor privat haja aportat recursos propis, còpia de la inscripció de l’ampliació de capital en el Registre Mercantil (data màxima de l’aportació: sis mesos anteriors a la data d’aquesta sol·licitud).
 • Declaració d’altres ajudes per al mateix cost subvencionable.
 • Declaració del tipus i la categoria d’empresa segons l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 (DOL 187 de 26.06.2014)

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PREPARAR L’INTERMEDIARI FINANCER

Una vegada identificades les propostes d’inversió, l’intermediari financer haurà de presentar a l’IVF la documentació següent:

 • Informe d’elegibilitat d’acord amb el contingut mínim estipulat en l’acord marc d’inversió, que ha d’incloure la valoració de la viabilitat i la idoneïtat del projecte.
 • La sol·licitud de finançament del préstec participatiu signada degudament per part del destinatari final.
 • Documentació relativa als inversors privats interessats en la inversió, segons el que estipula l’acord marc d’inversió.

Presentació

Per a tramitar una sol·licitud de la Línia IVF FEDER Préstec Participatiu, haurà d’acudir a algun dels intermediaris financers acreditats per l’IVF, els quals estaran publicats en la pàgina web http://www.ivf.gva.es/es/feder/intermediarios-financieros.

Correspon a l’intermediari financer la identificació de les oportunitats d’inversió i l’anàlisi del compliment dels requisits d’elegibilitat de les inversions i els destinataris finals.

L’intermediari financer aportarà a l’IVF la sol·licitud de finançament emplenat i signat per l’empresa sol·licitant, al costat de la documentació requerida per a la seua anàlisi. Tant el model de sol·licitud com els formularis a emplenar per l’empresa sol·licitant es troben en l’apartat de Descàrregues.

Rebuda la documentació a través de l’intermediari financer, l’IVF procedirà a la seua tramitació.

Sectors exclosos

 • Activitats econòmiques il·legals: tota producció, comerç o una altra activitat que siga il·legal d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries de la jurisdicció nacional per a eixe tipus de producció, comerç o activitat.
 • Productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades. La producció i el comerç de productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats.
 • Producció i comerç d’armes i municions: el finançament de la producció i el comerç d’armes i municions de qualsevol tipus. Esta restricció no s’aplicarà en la mesura que estes activitats formen part de polítiques explícites de la Unió Europea o siguen accessòries a elles.
 • Casinos i empreses equivalents
 • Restriccions del sector de les TI. Investigació, desenrotllament o aplicacions tècniques relacionades amb programes o solucions de dades electròniques que i) tinguen específicament per objecte: a) recolzar qualsevol activitat inclosa en els sectors restringits mencionats en les lletres a) a d) anteriors; b) jocs d’atzar en internet i casinos en línia, o c) pornografia, o que ii) tinguen com a objectiu permetre a) l’entrada il·legal en xarxes de dades electròniques, o b) la descàrrega il·legal de dades electròniques.
 • Restriccions del sector de ciències de la vida. Quan es recolze el finançament de la investigació, el desenrotllament o les aplicacions tècniques relacionades amb: i) la clonació humana amb fins terapèutics o d’investigació, o ii) els organismes modificats genèticament (OMG).
 • Empreses d’intermediació financera, segurs i servicis bancàries, excepte les FINTECH i INSURTECH.
 • Desmantellament o la construcció de centrals nuclears.
 • Inversió per a aconseguir la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents d’activitats enumerades en l’annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
 • Inversió en infraestructures aeroportuàries, llevat que estiguen relacionades amb la protecció del medi ambient o vagen acompanyades de les inversions necessàries per a mitigar o reduir el seu impacte negatiu en el medi ambient.
 • Sector de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) nº104/2000 del Consell.
 • La producció primària de productes agrícoles.
 • Sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  • Quan l’import del finançament es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessats.
  • Quan l’instrument estiga supeditat que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.
 • Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres gastos corrents vinculats a l’activitat exportadora.

Condicions de l’operació

INSTRUMENT: préstec participatiu

IMPORT: entre 25.000 i 300.000 euros per pime finançada, subjecte a l’import de la coinversió per part d’inversors privats (vegeu l’apartat ‘Límits a l’import del finançament’).

TERMINI: màxim de 7 anys, amb possibilitat de carència per a l’amortització de capital fins a 3 anys.

COMISSIONS: comissió de cancel·lació anticipada: 10 % de la quantia amortitzada.

LIQUIDACIÓ: els préstecs s’amortitzen per trimestres vençuts.

GARANTIES: sense garanties addicionals a les que aporta el projecte empresarial mateix.

TIPUS D’INTERÉS: el tipus d’interés nominal de l’operació s’obté com la suma de a) el tipus d’interés euríbor per a depòsits a un any, amb un valor mínim igual al 0 %, i b) el marge financer de l’exercici, equivalent a la rendibilitat financera registrada pel prestatari durant l’exercici en què es liquiden els interessos, amb un valor mínim igual al 4 % i un valor màxim igual al 9 %. A aquest efecte, la rendibilitat financera es defineix com el percentatge que representa el resultat de l’exercici abans d’impostos sobre els fons propis del prestatari a l’inici de l’exercici. Sobre el tipus d’interés resultant s’aplicarà una subvenció de l’1,75 %

FORMALITZACIÓ: l’operació s’haurà de formalitzar amb un contracte de préstec en document públic, en el qual s’hauran d’incloure tots els requisits i les condicions. Aquests contractes de préstecs s’hauran de sotmetre al Dret Privat.

DESEMBORSAMENT: es farà d’una sola vegada o en desemborsaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, informes d’auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que en justifiquen l’actuació.

 

Límits a l’import del finançament*

El finançament sol·licitat a l’IVF haurà d’estar vinculat a la mobilització de finançament addicional en favor de les pimes mitjançant un instrument de capital o quasi capital per part d’inversors privats independents, i es podrà admetre que aquest finançament addicional ja s’ha produït en el moment de la sol·licitud de finançament sempre que no hagen transcorregut més de sis mesos des de la instrumentació i que, en el pla de negoci que va elaborar l’empresa per a obtindre aquest finançament, ja prevera captar finançament addicional per un import equivalent a, almenys, l’import del préstec sol·licitat a l’IVF.

L’import del finançament de l’IVF s’haurà de determinar en el moment de concedir el préstec i haurà de ser, com a mínim, del 50 % de l’import de les aportacions dels inversors privats en la pime elegible quan s’instrumenten amb un instrument de capital, i del 40 % si es fa amb un instrument de quasi capital, fins a un màxim del 150 % o el 120 % d’aquestes aportacions respectivament, depenent del tipus del finançament privat. Per a poder fer-ho, el percentatge de finançament de l’IVF respecte al finançament privat s’incrementarà acumulativament quan el projecte complisca alguna de les circumstàncies previstes en la convocatòria, amb un límit màxim del 150 %.

En el cas que les aportacions dels inversors es produïsquen de manera mixta (capital i quasi capital), per a l’obtenció de l’import del finançament de l’IVF s’hauran de fer els càlculs per separat segons el tipus d’instrument, i l’import final del préstec que estudiarà l’IVF serà la suma dels dos.

* Veure major detall en la convocatòria