• va
 • es

Línia IVF Cultura

Objectius de la línia

Donar suport financer a autònoms, microempreses i pimes valencianes, que desenvolupen la seua activitat en els sectors cultural i creatiu.

A qui va dirigida

Per a accedir a la Línia IVF Cultura hauran de:

 • Podran sol·licitar aquest finançament els autònoms, microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana que exercisquen activitats culturals i creatives.

Requisits per a accedir a la línia

Els requisits necessaris per a accedir a la línia de finançament són:

 • Tindre seu social i/o establiment ubicat a la Comunitat Valenciana.
 • Tindre menys de 250 treballadors i facturació menor de 50 milions d’euros o actiu inferior a 43 milions d’euros (Requisits pime segons Recomanació 2003/361/CE).
 • Estar registrat en un codi CNAE al nivell de quatre dígits dels relacionats en la definició de sectors inclosa en l’annex 1.
 • En cas de no estar registrat en els codis CNAE de l’annex 1, que es done qualsevol dels supòsits següents:
  • Haver utilitzat el finançament de què és objecte l’operació per a desenvolupar un projecte relacionat amb els sectors de l’ANNEX I.
  •  Haver estat operant en els últims 24 mesos en algun dels sectors de l’ANNEX I.
  • Haver rebut en els últims 24 mesos per a algun dels seus projectes finançament d’una institució europea o nacional relacionada amb els sectors de l’ANNEX I.
  • Haver sigut guardonada en els últims 24 mesos amb algun dels premis que figuren en l’ANNEX II.
  • Haver registrat en els últims 24 mesos patents, marques, drets de distribució o altres drets equivalents relacionats amb els sectors de l’ANNEX I.
  • Haver-se beneficiat de crèdits o exempcions fiscals en els últims 24 mesos relacionats amb el desenvolupament de drets de propietat intel·lectual en general o activitats relacionades amb els Sectors de l’ANNEX I.
 • Aportar la documentació que acredite l’aprovació d’un aval de la SGR de la Comunitat Valenciana que cobrisca, en cas d’impagament, el 100% del principal de l’operació més els interessos ordinaris.
 • Acreditar estar al corrent de les seues obligacions de caràcter fiscal i tributari i no presentar impagaments.
 • En el cas que l’empresa haja sigut beneficiària d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les seues obligacions de pagament.
 • Comptar amb una qualificació crediticia almenys de B, en terminologia de l’Agència de Rating Standard and Poors), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.

Costos finançables

Finançament d’inversions i necessitats de circulant. A títol informatiu, no limitador:

– Noves produccions i projectes culturals.
– Compra de maquinària i mobiliari.
– Reformes i condicionament d’instal·lacions.
– Necessitats de liquiditat, lligades a creixement del negoci.

No es podrà destinar el finançament a reestructuracions de passiu o refinançaments.

Condicions del préstec

Instrument: Préstec ordinari a tipus d’interés fix amb quotes constants de principal i interessos que hauran d’estar garantits amb aval de la SGR.

Import: Entre 12.000 euros i 200.000 euros, en el cas d’inversió i circulant o 350.000 euros, en el cas de bestreta de subvencions.

Termini /carència: Fins a 7 anys, amb fins a 3 anys de carència inclòs en el termini de l’operació.

Tipus d’interésTipus fix de l’1,75%. El tipus es podrà reduir en 0,25% si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Comissió d’obertura: 0,50% sobre l’import nominal del préstec.

Comissió de cancel·lació anticipada: Exempta.

Cost de l’aval:

– Comissió d’estudi: fins al 0,5%.
– Comissió d’aval: entre 0,80% i 1,60% per a operacions d’inversió i entre 1,10% i 2,45% en operacions de circulant.
– Quotes Socials SGR Reemborsables entre el 1% i el 4% de l’import avalat.

Garanties: la SGR realitzarà una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la viabilitat del projecte i la solvència del sol·licitant, determinarà les garanties a aportar per l’empresa.