• va
 • es

Línia Finançament – Grans projectes estratègics

Finançament per a projectes de creixement de grans empreses amb impacte positiu en l'ocupació i en la resta d'empreses del sector

Beneficiaris

Grans empreses d’acreditada solvència, la seu social de la qual, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

Els projectes d’inversió objecte de finançament a l’empara d’aquesta convocatòria hauran d’acreditar alguna de les següents característiques:

 • Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • Projectes empresarials amb impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificat, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • Processos d’internacionalització i creixement de la grandària de l’empresa.
 • Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l’obertura de nous mercats.

Els projectes d’inversió hauràn de tindre un caràcter estratègic, en el sentit de generar externalitats positives quantificables sobre l’activitat d’empreses o sectors valencians aliens al mateix sol·licitant de finançament.

 

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Condicions

IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 5.000.000 i 30.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80% de l’import de les despeses finançables elegibles. Cada beneficiari o acreditat no podrà obtindre préstecs, a l’empara de la present convocatòria, que en conjunt superen la quantia màxima de 30.000.000 d’euros.

TERMINI/CARÈNCIA: El termini màxim d’amortització del finançament coincidirà amb la vida útil de l’actiu subjacent objecte de finançament, fins a un màxim de 30 anys, amb un període màxim de carència de dos anys inclòs en aquest termini.

COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: El tipus d’interés a aplicar en els préstecs atorgats a l’empara d’aquesta línia s’obté com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb valor mínim igual a 0%, més el marge financer equivalent al 4%.

 

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents: *

 • Quedar exclòs de la definició de PIME recollida en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • Les societats mercantils i les cooperatives hauran d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 50.000.000 d’euros en cadascun dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. No obstant l’anterior, en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, definit segons l’article 42 del Codi de Comerç, l’empresa podrà accedir al finançament si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup, una vegada eliminades les transaccions internes, ha sigut superior als 50.000.000 d’euros en cadascun dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament, i sempre que les empreses la facturació conjunta de les quals supere el mencionat límit afermen solidàriament el 100% del valor nominal i els interessos del préstec.
 • Comptar amb una qualificació creditícia superior o igual a BB, en terminologia de l’Agència de Ràting Standard and Poors, atorgada en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament per una entitat independent acreditada per la European Securities Markets Authority (ESMA).
 • Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris i complir la normativa nacional i comunitària que siga aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta d’acord, estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les següents circumstàncies establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • No estar en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

El compliment dels requisits del present article ha d’acreditar-se mitjançant la signatura de la declaració responsable.

Poden ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Documentació

L’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament i adjuntar-hi la documentació següent: *

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit segons l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant hi adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims tres exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • Declaració de l’impost de societats dels últims tres exercicis tancats
 • Memòria del projecte d’inversió objecte de finançament
 • Informe acreditatiu de la qualitat creditícia del sol·licitant, i si escau, del grup d’empreses al qual pertany, de conformitat amb l’article 42 del Codi de Comerç, atorgat en tots dos casos per agència de qualificació independent acreditada per l’ESMA. Si el sol·licitant del finançament és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses, la qualificació creditícia atorgada per l’IVF a aquesta societat mercantil no podrà ser superior a la del grup d’empreses al qual pertany.
 • Pla de Viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l’escenari central i més probable plantejat en l’anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec. El Pla de Viabilitat haurà de quantificar les externalitats positives del projecte per a empreses o sectors d’activitat valencians aliens al sol·licitant de finançament.
 • Auditoria legal completa de l’empresa, elaborada per un expert independent amb experiència acreditada en la matèria, i centrada en el grau de compliment normatiu del sol·licitant, així com en totes les contingències que pogueren afectar el grau d’endeutament de la companyia.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex III.
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant que es recull com a annex IV.

La sol·licitud de finançament implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

Són despeses finançables elegibles aquells que consistisquen en l’adquisició d’actius materials i actius immaterials, aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat,  que s’hagen realitzat amb posterioritat a la sol·licitud de finançament o durant els sis mesos anteriors a aquesta sol·licitud.

Podran ser objecte de finançament en el marc d’aquesta convocatòria, les següents despeses:

 • Adquisició i condicionament de terrenys
 • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari
 • Vehicles industrials i elements de transport.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
 • Participacions empresarials adquirides a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

No es consideren despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs fets per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària haurà de disposar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.