• va
 • es

Línia Finançament GENERAL DE L'IVF

Préstecs des de 20.000 euros per a operacions d'inversió i capital circulant per a persones autònomes i empreses

Beneficiaris

 • Persones autònomes i empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
   
 • Finalitat dels projectes:
  Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

 • Import mínim de 20.000 euros i import màxim determinat en funció de:
  En operació d’inversió: l’import no podrà superar els 200.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom, els 800.000 euros si és una microempresa, els 2 milions d’euros si és una pime i els 5 milions si és una gran empresa. En aquests casos, l’import del préstec no podrà superar el 80% del valor de la inversió.
  En operacions de circulant: l’import no podrà ser superior a 50.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom, 200.000 euros si és una microempresa, 500.000 si és una pime i 1.250.000 si és una gran empresa.

   
 • Terminis: Per a operacions de circulant terminis de 2 a 5 anys (sense límit de manca i possibilitat de “bullet”); Per a operacions d’inversió terminis de 4 a 10 anys (possibilitat de manca de fins a 2 anys) 

 • Tipus d’interés d’Euribor (amb límit inferior 0%) més un marge de risc atesa la categoria creditícia del sol·licitant:
  Categoria creditícia Severitat de l’operació (LGD)
  LGD <= 30% 30% < LGD < 60% LGD>=60%
  BBB 0,75% 1,00% 6,50%
  BB 1,00% 2,20%
  B 2,20% 4,00%

   

 • Comissió d’obertura de fins a l’1%
   
 • L’IVF podrà concedir operacions de finançament amb pacte de subordinació i grau de severitat (LGD) superior al 60%, sempre que quede degudament acreditat el caràcter estratègic de l’operació per a l’economia valenciana i prèvia autorització del Consell General de l’IVF.
   

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

 • Tindre almenys un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social
 • Si el sol·licitant és una societat mercantil, haurà de comptar com a mínim amb un empleat

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

Seran despeses finançables com a actius fixos:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus, locals comercials i altres immobles, així com d’instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 *MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 35.000 euros per vehicle. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

Serà considerada despesa finançable en capital circulant tot increment del fons de maniobra, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç. No es consideraran despeses finançables els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. S’entendrà per tresoreria no operativa la part de les disponibilitats líquides de l’empresa que excedisca el 10% del màxim import net de la xifra anual de negocis registrada en els dos últims exercicis tancats abans de la sol·licitud de finançament. Es considerarà finançable en virtut d’aquest concepte la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació, així com l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini.

Per a empreses exportadores a Rússia i Ucraïna es considerarà finançable com a inversió en capital circulant l’import de les comandes d’importadors russos i ucraïnesos rebuts, com a màxim, sis mesos abans del 24 de febrer de 2022, i cancel·lats a causa del conflicte bèl·lic.

Per a empreses exportadores a Algèria es considerarà finançable com a inversió en capital circulant l’import de les comandes d’importadors algerians, com a màxim, sis mesos abans del 8 de juny de 2022, i cancel·lats a causa del conflicte diplomàtic amb Espanya.

 

*Consultar les bases completes en la convocatòria