• va
 • es

Línia Finançament Bonificat IVF-Renàixer

Préstecs per a finançar inversió i capital circulant, dirigits a autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana

Beneficiaris

Podran beneficiar-se’n els autònoms i societats mercantils la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe radicada a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, incloent-hi els inclosos en el Pla estratègic de la indústria valenciana impulsat per la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball; l’adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social, en el marc del Pla ASTREA impulsat per la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana; així com els processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses a l’empara de la bonificació de capital i interessos finançada pel programa TRANSFORMER de la Conselleria d’Innovació de la Generalitat Valenciana;
 • Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent-hi la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera, i
 • Ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF amb venciment des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.
 • La novació de préstecs concedits a l’empara de la convocatòria Liquiditat COVID-19, que es troben subjectes al marc temporal de la Unió Europea, a fi d’aclarir la naturalesa de les ajudes contemplades en aquests préstecs.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Condicions

IMPORT:El valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 5.000.000 euros, si be,

 • En cas que el finançament tinga per objecte l’adquisició d’actius fixos, el valor nominal del préstec no podrà superar, en cap cas, el 80% del valor de la inversió objecte de finançament. No obstant l’anterior, el préstec de l’IVF podrà finançar fins al 100% del valor de les quotes participatives necessàries per a contractar l’aval d’una SGR com a garantia de l’operació.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 500.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa, entenent per microempresa a tota companyia que complisca dos dels tres requisits següents: i) acreditar una xifra d’ocupació inferior a 10 treballadors en l’última Relació Nominal de Treballadors; ii) registrar un actiu total inferior o igual a 2.000.000 euros en l’últim balanç aprovat per la Junta General de la societat; i iii) presentar un import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 euros en l’últim compte de pèrdues i guanys aprovada per la Junta General de la Societat.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, entenent per tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de PIME recollida en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • El préstec podrà ser inferior a 15.000 euros si té per objecte la novació d’una operació de finançament atorgat a l’empara de la línia de finançament bonificat LIQUIDITAT COVID-19, o l’ajornament de quotes de capital i interessos d’altres préstecs concedits prèviament per l’IVF.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius al grup d’empreses al qual pertany, en el seu cas, l’empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta convocatòria, atorgue l’IVF al grup d’empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els citats límits.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius a l’exercici 2021, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta o altres convocatòries, atorgue l’IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els citats límits.

TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: No s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: El sol·licitant podrà optar entre dues modalitats de càlcul del tipus d’interés nominal del finançament bonificat (TINFB): modalitat A i modalitat B; si bé, en la modalitat A, el valor nominal del préstec no podrà excedir d’1.800.000 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 14 quater d’aquesta convocatòria.

 • Modalitat A: el tipus d’interés del finançament s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0 %, i el marge de risc de crèdit que es determinarà tenint en compte la taula següent:
  Qualificació d’acord amb el SIR de l’IVF Marge de risc de crèdit (%)
  BBB 0,25%
  BB 0,50%
  B% 1,25
 • Modalitat B: el tipus d’interés del finançament s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0 %, i el marge de risc de crèdit, que es determinarà atenent la taula següent:
  Grandària de l’entitat beneficiària Marge de risc de crèdit (%)
  Primer any Anys 2 i 3 Anys 4, 5 y 6
  Pime i autònoms 0,50% 0,75% 1,00%
  NO PYME 0,50% 1,00% 2,00%

En cas que el beneficiari no manifeste preferència per alguna de les dues modalitats, es presumirà que opta per la modalitat A.

No obstant això, el tipus d’interés nominal del finançament bonificat (TINFB) serà igual al 0 % per a operacions de finançament a empreses amb seu social o centre de desembolupament d’activitat en municipis en risc de despoblament. Així mateix, el TINFB serà igual al 0 % per a operacions que tinguen per objecte l’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l’IVF, d’acord amb el que estableix l’article 14 quater d’aquesta convocatòria.

TRAM NO REEMBORSABLE (TNR):
Les operacions financeres atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria poden incorporar un component d’ajuda, vinculat a la condonació parcial del préstec, que no podrà superar un percentatge màxim del 30 % del valor nominal de l’operació, una vegada considerades conjuntament totes les ajudes que s’enumeren en aquest article, subjectes a unes regles concretes d’acumulació. En cas d’incorporar trams no reembossables, el valor nominal del préstec no podrà superar el límit màxim d’1.800.000 euros.

En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant un aval d’una SGR, el préstec haurà d’incorporar un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,5 % del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment. A aquest efecte, el sol·licitant acreditarà convenientment la concessió de l’aval per una SGR per un import equivalent al valor nominal més els interessos ordinaris del préstec.

En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant un informe d’expert independent per a avaluar la seua capacitat de repagament, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de cobrir el cost de l’informe. A aquest efecte, l’empresa acreditarà davant de l’IVF la despesa incorreguda conforme al que estableix l’article 11 d’aquesta convocatòria. El TNR no superarà en cap cas l’1 % del valor nominal del préstec, o 30.000 euros si aquest valor nominal és superior a 3.000.000 euros.

En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adquisició d’actius immobilitzats materials, actius intangibles o participacions empresarials en societats no financeres, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 4 % del valor nominal del préstec a fi de bonificar el cost d’aquestes inversions. El tram no reembossable atorgat en virtut d’aquest apartat serà acumulable amb el corresponent als punts 2 i 3 d’aquest article, però en cap cas serà acumulable amb el relatiu als punts 5, 6 i 7.

En cas que el sol·licitant siga una empresa industrial i la sol·licitud tinga per finalitat l’adquisició d’actius fixos i immobilitzats intangibles, el tram no reembossable (TNR) ascendirà al 10 % del valor nominal del préstec, amb un import màxim de 300.000 euros, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons el que estableix l’article primer d’aquesta convocatòria. El tram no reembossable atorgat en virtut d’aquest apartat serà acumulable amb el corresponent als punts 2 i 3 d’aquest article, però en cap cas serà acumulable amb el relatiu als punts 4, 6 i 7.

En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat mediambiental i inclusió social, a l’empara del Pla ASTREA de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 15 % del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la conselleria esmentada en favor de l’IVF, segons el que estableix l’article primer d’aquesta convocatòria. L’import del tram no reembossable quedarà reservat en favor del beneficiari del finançament en el moment de la signatura del contracte de préstec, si bé l’IVF no procedirà a la consolidació definitiva d’aquest, fins que no haja rebut opinió favorable per part de la Conselleria a l’informe d’execució del projecte elaborat per l’arquitecte col·legiat competent i responsable de l’obra. L’annex V d’aquesta convocatòria recull el contingut mínim de l’informe i les condicions de concessió del TNR per a aquest tipus de projectes. El tram no reembossable atorgat en virtut d’aquest apartat serà acumulable amb el corresponent als punts 2 i 3 d’aquest article, però en cap cas serà acumulable amb el relatiu als punts 4, 5 i 7.

En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat la digitalització de l’activitat productiva de l’empresa, amb bonificació aportada per la Conselleria d’Innovació, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 10 % del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la conselleria esmentada en favor de l’IVF, segons el que estableix l’article primer d’aquesta convocatòria. L’import del tram no reembossable quedarà reservat en favor del beneficiari del finançament en el moment de la signatura del contracte de préstec, si bé l’IVF no procedirà a la consolidació definitiva d’aquest, fins que no haja rebut opinió favorable per part de la Conselleria a l’informe d’execució del projecte de digitalització elaborat per un expert de reconegut prestigi en la matèria. L’annex VI d’aquesta convocatòria recull el contingut mínim de l’informe i les condicions de concessió del TNR per a aquest tipus de projectes. El tram no reembossable atorgat en virtut d’aquest apartat serà acumulable amb el corresponent als punts 2 i 3 d’aquest article, però en cap cas serà acumulable amb el relatiu als punts 4, 5 i 6.

En operacions de novació de préstecs concedits a l’empara de la línia Liquiditat COVID-19, les operacions podran incorporar un tram no reembossable a fi de compensar les empreses beneficiàries per la reducció de l’ajuda inherent al préstec objecte de novació, a causa de la revisió a l’alça del tipus d’interés per a adaptar-lo als requeriments del Marc temporal d’ajudes d’estat de la Unió Europea. Aquest tram no reembossable serà objecte d’estimació pels serveis tècnics de l’IVF i no podrà acumular-se amb cap altre tram no reembossable dels considerats en aquest article.

L’import del tram no reembossable serà constant fins al final del préstec, moment en què s’haurà d’aplicar, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en els articles 23 i 24. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 18, 19 i 20, es produïra una variació bé en el valor nominal del préstec o bé en el termini de l’operació, l’IVF reestimaria l’import del tram no reembossable d’acord amb els percentatges inclosos en els apartats anteriors, sense perjudici del que estableix l’article 19.5.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • El beneficiari tindrà el seu domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • La pèrdua esperada de l’operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l’exposició creditícia. Per a estimar la pèrdua esperada de l’operació, s’avaluarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2021, ateses els comptes anuals tancats de l’exercici 2020 o, en defecte d’això, als estats financers previsionals aportats per l’empresa relatius a aquest exercici. Així mateix, es tindran en compte les garanties aportades pel sol·licitant. Aquest requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF o la novació de préstecs concedits a l’empara de la línia bonificada LIQUIDITAT COVID19.
 • Si el sol·licitant de finançament és una pime i l’import sol·licitat és inferior a 500.000 euros, haurà d’acreditar davant de l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considerarà garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. Si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l’IVF, els requisits establits en aquest article no s’hi podran aplicar.
 • El beneficiari estarà en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • En el moment de la sol·licitud de finançament, el beneficiari ha d’acreditar estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social.
 • El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • El beneficiari no es trobarà en cap de les següents circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no estava en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

El compliment dels requisits d’aquest article s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable. El fet de presentar aquesta declaració responsable facultarà l’IVF per a fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Documentació

Les sol·licituds de finançament que tinguen per objecte ajornar quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF hauran d’incloure únicament l’imprés de sol·licitud incorporat en l’annex I d’aquesta convocatòria.

Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d’inversions, elements de capital circulant o despeses de l’explotació, la sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud, conforme al que s’indica en el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat a l’annex III de la convocatòria. En cas que el sol·licitant siga una comunitat de béns (CB) o una societat civil (SC), aportarà un imprés de sol·licitud signat per cada soci de la CB o SC.
 • Identificació del sol·licitant:
  • En el cas d’autònoms, s’aportarà fotocòpia del DNI, passaport, o targeta de residència del sol·licitant (de tots els socis/comuners en cas que el sol·licitant siga *SC o *CB).
  • En el cas de societats mercantils, s’aportarà fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
  • Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa, es reflectirà el nombre d’empleats, balanç i volum de negoci anual de l’empresa, emplenant el model de declaració de la condició de PIME:https://www.gva.es/downloads/publicados/in/26361_es.pdf
 • En cas que el domicili de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s’aportarà documentació acreditativa que l’empresa compta amb un establiment de desenvolupament d’activitat en territori valencià.
 • Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant (Annex IV).
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació indicarà expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita (Annex V).
 • Informació econòmica requerida autònoms:
  • Declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130) corresponent a l’últim trimestre tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020, i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Dos últims rebuts mensuals de liquidació de cotitzacions (model *RLC), corresponents al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347).
 • Informació econòmica requerida a les comunitats de béns i a les societats mercantils amb menys de 10 treballadors, d’acord amb l’última relació nominal de treballadors remesa a la Seguretat Social abans de la sol·licitud de finançament:
  • Comptes Anuals depositats en el Registre, corresponents als exercicis 2018, 2019 i 2020. Si, en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici. S’entén per estats financers de l’exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs.
  • Declaracions de l’Impost de societats corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • En cas de comunitats de béns, model 184 d’Entitats en règim d’atribució de rendes, Declaració anual i Declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners.
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347);
  • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica. No és obligatòria la presentació en cas que la sol·licitud siga d’import inferior o igual a 50.000 euros.
 • Les societats mercantils amb 10 treballadors o més, d’acord amb l’última relació nominal de treballadors remesa a la Seguretat Social abans de la sol·licitud de finançament, hauran d’aportar la mateixa informació econòmica que la sol·licitada per a empreses de menys de 10 treballadors. Addicionalment, aquestes empreses hauran d’incloure en la sol·licitud de finançament la informació següent:
  • Comptes anuals depositats en el Registre, corresponents a l’exercici 2020. Si en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici. A aquest efecte, s’entén per estats financers de l’exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs.
  • Si forma part d’un grup d’empreses, definit segons l’article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d’estats financers consolidats per a l’exercici 2020, ha d’aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys provisionals consolidats, corresponents a l’exercici esmentat.
  • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE);
  • Memòria tècnica de la sol·licitud, segons el model que inclou l’annex VI.

En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà a l’interessat perquè, en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició.

 

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

 • L’import bonificable de cada projecte d’inversió presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina aquesta convocatòria. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.
 • Són despeses finançables elegibles aquells que consistisquen en l’adquisició d’actius fixos i la inversió en capital circulant, sempre que s’hagen realitzat amb posterioritat a 1 d’abril de 2020. També són despeses finançables elegibles les quotes de capital i interessos amb venciment en 2021, d’operacions atorgades per l’IVF.
 • Com a inversions en actius fixos, seran despeses finançables elegibles els següents:
  • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
  • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
  • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
  • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Maquinària, eines, motles o utillatge.
  • Mobiliari.
  • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 25.000 Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
  • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
  • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.
 • Es considerarà inversió en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent del balanç. No es consideraran despeses elegibles, a l’efecte d’aquesta Convocatòria, els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. S’entendrà per tresoreria no operativa la part de les disponibilitats líquides de l’empresa que excedisca el 10% de l’import net de la xifra de negocis registrada en l’exercici. Es considerarà finançable en virtut d’aquest concepte la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació, tal com es defineix en l’article 11.3 d’aquesta Convocatòria (*EBITDA negatiu del període); així com, l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini.
 • Seran elegibles les quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF, que hagen vençut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
 • A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria