• va
 • es

Línia Finançament Bonificat IVF-Resistir ReactEU FEDER

Préstecs amb ajudes directes de fins al 30% per a l'hostaleria, restauració, cafeteries i activitats connexes

Beneficiaris

Podran beneficiar-se’n els autònoms i societats mercantils l’activitat dels quals s’englobe en algun dels sectors més afectats per la pandèmia, i que venen contemplats en l’Annex II de la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat haurà d’estar radicada a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
 • Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent-hi la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Condicions

IMPORT:El valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 1.000.000 euros, si be,

 • En cas que el finançament tinga per objecte l’adquisició d’actius fixos, el valor nominal del préstec no podrà superar, en cap cas, el 80% del valor de la inversió objecte de finançament. No obstant l’anterior, el préstec de l’IVF podrà finançar fins al 100% del valor de les quotes participatives necessàries per a contractar l’aval d’una SGR com a garantia de l’operació.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 500.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa, entenent per microempresa a tota companyia que complisca dos dels tres requisits següents: i) acreditar una xifra d’ocupació inferior a 10 treballadors en l’última Relació Nominal de Treballadors; ii) registrar un actiu total inferior o igual a 2.000.000 euros en l’últim balanç aprovat per la Junta General de la societat; i iii) presentar un import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 euros en l’últim compte de pèrdues i guanys aprovada per la Junta General de la Societat.
 • Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius al grup d’empreses al qual pertany, si és el cas, l’empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta convocatòria, atorgue l’IVF al grup d’empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.
 • Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius a l’exercici 2021, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta convocatòria o altres, atorgue l’IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.

En cas que el préstec bonificat siga finançat parcialment amb fons procedents del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l’operació es dividirà en dos trams: Tram A, finançat amb recursos econòmics de l’IVF, i Tram B, finançat amb fons procedents del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

No obstant això la seua divisió en trams, el préstec es configura com un únic negoci jurídic subjecte a les condicions de la convocatòria i del contracte de préstec que es formalitze.

El capital que s’assigne en cadascun dels trams es determinarà en la resolució de concessió del finançament, reservant-se l’IVF la facultat de modificar, en qualsevol moment, la distribució inicial dels Trams A i B. En tal cas, l’IVF notificarà al prestatari i a l’avalista la nova distribució del capital.

TERMINI/CARÈNCIA: de 4 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: No s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: El sol·licitant podrà optar entre dues modalitats de càlcul del tipus d’interés nominal del finançament bonificat (TINFB), modalitat A i modalitat B, de les quals dependrà el valor nominal màxim del préstec.

 • Modalitat A: el tipus d’interés del finançament s’obtindrà afegint un marge del 0,5% al tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%
 • Modalitat B: el tipus d’interés del finançament s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0 %, i el marge de risc de crèdit, que es determinarà atenent la taula següent:
  Marge de risc de crèdit (%)
  Primer any Anys 2 y 3 Anys 4, 5 y 6
  0,50% 0,75% 1,00%

En cas que en el beneficiari no manifeste preferència per alguna de les dues modalitats, es presumirà que opta per la modalitat A.

No obstant això, el Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) serà igual al 0% per a operacions de finançament a empreses amb seu social o centre de desembolupament d’activitat en municipis en risc de despoblament.

Les liquidacions d’interessos seran trimestrals, els dies 15 de març, juny, setembre i desembre. El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts, transcorregut el període de carència, si escau, i coincidint amb la liquidació dels interessos.

En el supòsit que el préstec estiga dividit en trams, els pagaments que realitze el prestatari, a fi de satisfer interessos pendents i amortitzar capital, s’imputaran de manera proporcional al risc viu dels diferents trams del préstec.

TRAM NO REEMBORSABLE (TNR): Les operacions financeres atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria poden incorporar un component d’ajuda, vinculat a la condonació parcial del préstec, que no podrà superar un percentatge màxim del 30 % del valor nominal de l’operació. El TNR no es finançarà en cap cas amb recursos procedents del FEDER, estant inclòs en el Tram A, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 10.2.

El TNR es determinarà atenent la taula següent:

Import del préstec (x) TNR marginal (%) TNR en euros
Fins a 30.000 30% 30% x
Entre 30.000 i 250.000 20% 9.000 + 20 % (x – 30.000)
Entre 250.000 i 500.000 15% 53.000 + 15 % (x – 250.000)
Més de 500.000 10% 90.500 + 10 % (x – 500.000)

 

L’import mitjà del TNR no podrà superar el 20% del valor nominal del préstec, si l’empresa s’acull a la modalitat B de tipus d’interés.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • Ha de tindre el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.
 • Haurà de comptar amb un aval atorgat per una societat de garantia recíproca pel 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec.
 • Ha d’estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a executar el projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Haurà d’acreditar estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social.
 • No pot estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No pot trobar-se en cap de les circumstàncies següents, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no ha d’estar en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

El compliment dels requisits d’aquest article s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable. El fet de presentar aquesta declaració responsable facultarà l’IVF per a fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades consignades en aquestes declaracions.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Documentació

Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d’inversions, elements de capital circulant o despeses de l’explotació, la sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud (Annex III de la convocatòria). En cas que el sol·licitant siga una comunitat de béns (CB) o una societat civil (SC), haurà d’aportar un imprés de sol·licitud signat per cada soci de la CB o SC.
 • Identificació del sol·licitant:
  • En el cas d’autònoms, s’ha d’aportar una fotocòpia del DNI, el passaport o la targeta de residència del sol·licitant (de tots els socis/comuners en cas que el sol·licitant siga SC o CB).
   1. En el cas de societats mercantils, s’haurà d’aportar una fotocòpia del DNI, el passaport o la targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitadora, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’ha d’incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
   2. Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’hauran d’identificar les empreses del grup en un organigrama que haurà d’incloure els percentatges de participació de cada societat. Per a cada empresa, s’ha de reflectir el nombre d’empleats, el balanç i el volum de negoci anual de l’empresa, emplenant el model de declaració de la condició de pime: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/26361_es.pdf.
 • En cas que el domicili social de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s’ha d’aportar la documentació que acredite que l’empresa disposa d’un establiment de desenvolupament d’activitat en territori valencià.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant, segons consta en l’annex IV.
 • Informació econòmica requerida autònoms:
  • Declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130) corresponent a l’últim trimestre tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020, i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Dos últims rebuts mensuals de liquidació de cotitzacions (model *RLC), corresponents al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347).
  • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica. No és obligatòria la seua presentació en cas que la sol·licitud de finançament siga d’import inferior o igual a 50.000 euros.
 • Informació econòmica requerida a les comunitats de béns i a les societats mercantils amb menys de 10 treballadors, d’acord amb l’última relació nominal de treballadors remesa a la Seguretat Social abans de la sol·licitud de finançament:
  • Comptes Anuals depositats en el Registre, corresponents als dos últims exercicis anteriors a la sol·licitud.
  • Declaracions de l’Impost de societats corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • En cas de comunitats de béns, model 184 d’Entitats en règim d’atribució de rendes, Declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners, així com justificant de pagament dels dos últims rebuts mensuals de liquidació de cotitzacions (model RLC), corresponents al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social de tots els socis comuners.
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303) corresponents als quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347)
  • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica. No és obligatòria la presentació en cas que la sol·licitud de finançament siga d’import inferior o igual a 50.000 euros.
 • Les societats mercantils que no acompleixen els requisits de l’art. 12.1.b per ser considerades microempreses, aportaran la mateixa informació econòmica que l’article 8.7 preveu per a les microempreses i, addicionalment, la següent documentació:
  • Comptes anuals depositats en el registre, corresponents a l’exercici 2020. Si, en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, ha d’aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a l’exercici esmentat. A aquest efecte, s’entén per estats financers de l’exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs.
  • Si forma part d’un grup d’empreses, definit segons l’article 42 del Codi de comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d’estats financers consolidats per a l’exercici 2020, ha d’aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys provisionals consolidats, corresponents a l’exercici esmentat.
  • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE);
  • Memòria tècnica de la sol·licitud, segons el model que inclou l’annex VI.

En l’Annex III de la convocatòria es detalla la documentació a presentar per cada tipus de sol·licitant.

En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà a l’interessat perquè, en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

 • L’import bonificable de cada projecte d’inversió presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina aquesta convocatòria. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.
 • Són despeses finançables elegibles aquells que consistisquen en l’adquisició d’actius fixos i la inversió en capital circulant, sempre que s’hagen realitzat amb posterioritat a 1 d’abril de 2020.
 • Com a inversions en actius fixos, seran despeses finançables elegibles els següents:
  • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
  • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
  • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
  • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Maquinària, eines, motles o utillatge.
  • Mobiliari.
  • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros, amb l’excepció d’aquells sol·licitants l’objecte social dels quals consistisca en l’arrendament d’aquests elements patrimonials. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
  • Despeses de consultoria i altres relacionats amb processos de digitalització, registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
  • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

  No es consideraran despeses finançables elegibles els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 • Es considerarà inversió en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent del balanç. No es consideraran despeses elegibles, els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. S’entendrà per tresoreria no operativa la part de les disponibilitats líquides de l’empresa que excedisca el 10% de l’import net de la xifra de negocis registrada en l’exercici. Es considerarà finançable en virtut d’aquest concepte la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació, tal com es defineix en l’article 11.3 d’aquesta Convocatòria (EBITDA negatiu del període); així com, l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini.
 • A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.
 • Les inversions finançades no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament a data de la sol·licitud del finançament.
 • La despesa finançada amb l’instrument financer haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i no serà compatible amb qualsevol altra contribució de fons Estructurals i d’Inversió comunitaris, per als mateixos costos subvencionables, sense perjudici del que s’estableix per a això en la norma Catorzena, Catorzena bis, Catorzena ter, Catorzena quater i Quinzena, relativa al Règim d’ajudes. No seran finançables les despeses que es relacionen a continuació:
  • Les contribucions en espècie.
  • Els interessos deutors i les altres despeses financeres.
  • Despeses relacionades amb les fluctuacions dels tipus de canvi de divises.
  • L’impost sobre el valor afegit que siga recuperable conforme a la normativa nacional, així com els impostos de naturalesa similar que siguen recuperables conforme a la normativa nacional.
  • Els impostos personals sobre la renda.
  • Interessos de demora, recàrrecs, multes i sancions econòmiques i despesa incorreguda per litigis i disputes legals.
  • En l’adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics:
   • Els descomptes efectuats.
   • Els pagaments efectuats pel contractista a l’Administració en concepte de taxa de direcció d’obra, control de qualitat o qualssevol altres conceptes que suposen ingressos o descomptes que es deriven de l’execució del contracte.
  • Els incorreguts en relació amb els àmbits d’exclusió de les ajudes del FEDER establits en la norma Tercera. Sectors exclosos.
  • Aquells que s’executen fora del període de subvencionabilitat del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Tampoc seran elegibles els projectes que condicionen la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria