• va
 • es

Línia Finançament Bonificat IVF Pime

El finançament per a impulsar el teu negoci. Condicions excepcionals amb una subvenció al capital. T’ajudem a créixer.

Beneficiaris

Projectes empresarials desenvolupats per petites i mitjanes empreses que tenen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • L’amplició i renovació de les instal·lacions, la maquinària i els equips.
 • Cobrir les necessitats de liquiditat per a per a fer front a les despeses d’explotació propis de l’activitat de l’empresa

Poden ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i la resolució de 26 de març de 2020 per la qual es modifica aquesta convocatòria.

Condicions

IMPORT: el valor nominal del préstec se situa entre 25.000 i 1.500.000 d’euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d’explotació propis de l’activitat de l’empresa

TERMINI/CARÈNCIA: de 5 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: s’obté com a suma del tipus d’interés euríbor a un any, amb límit inferior 0 %, i un marge que es determina atenent la qualificació creditícia de l’operació:

Qualificació Marge (%)
AA / A 0,00
BBB 0,25
BB 0,50
B+ 1,00

TRAM NO REEMBORSABLE: En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant aval bancari o d’una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment.

L’import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en els articles 23 i 24. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 18, 19 i 20, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l’operació, l’IVF reestimaria l’import del tram no reembossable, sense perjudici del que s’estableix en l’article 19.5

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i la resolució de 26 de març de 2020 per la qual es modifica aquesta convocatòria..

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits* següents:

 • Tindre el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.
 • Acollir-se a la definició de pime del Reglament núm. 511/2014 de la Unió Europea. Addicionalment, el sol·licitant ha de complir almenys dos dels tres requisits següents:
  • Actiu superior a 2 milions d’euros.
  • Import net de la xifra de negoci superior a 2 milions d’euros.
  • Nombre de treballadors superior o igual a 10.
 • Tindre una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l’agència de qualificació Standard &Poor’s), d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • Acreditar que la seua xifra de negoci ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020. Així mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligacions de pagament a aquesta data.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • El beneficiari no estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de les següents circumstàncies:
  • Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, quan haja desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a l’efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex I de la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga procedent, tota prima d’emissió;
  • Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons propis que figuren en la seua comptabilitat; a l’efecte de la present disposició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex II de la Directiva 2013/34/UE;
  • Quan l’empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels seus creditors;
  • Quan l’empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de reestructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i la resolució de 26 de març de 2020 per la qual es modifica aquesta convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat queden sotmesos a les obligacions* següents:

 • Complir l’objectiu de renovar les instal·lacions, la maquinària i els equips; augmentar la capacitat productiva; diversificar la producció, o millorar l’eficiència dels processos de producció, i acreditar-ho a l’IVF.
 • Justificar a l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF i a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents.
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, corresponents a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional. Així mateix, s’ha d’aportar una relació de totes les ajudes obtingudes pel beneficiari a l’empara del règim de minimis, encara que corresponguen a despeses elegibles diferents de les subvencionades en aquesta convocatòria.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.
 • Conservar durant 5 anys, a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Procedir al reintegrament total de l’import bonificat, incloent-hi, si escau, el tram no reembossable de capital, més els seus interessos legals, en el cas de revocació per incompliment dels requisits generals establits en aquesta convocatòria.
 • En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de conservar els béns per un termini que no pot ser inferior a cinc anys, en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys, per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i la resolució de 26 de març de 2020 per la qual es modifica aquesta convocatòria..

Documentación

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilita un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa hi puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant aportarà una declaració responsable en la qual s’indique si es tracta d’una empresa individual, i en aquest cas haurà d’aportar els Comptes anuals individuals depositades en el Registre Mercantil o si, per contra, forma part d’un grup i aportar els comptes consolidats i un organigrama del grup que inclourà els percentatges de participació en cada societat
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització del sol·licitant a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’informe esmentat siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a fer la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada s’obté l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntar-hi la documentació següent*:

 • Documentació que acredite que el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat a la Comunitat Valenciana.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, junt amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’ha d’incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs.
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit segons l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar-hi també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats.
 • En cas que els comptes no hagen sigut auditats, declaració de l’impost de societats dels últims quatre exercicis tancats.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Memòria tècnica del projecte.*
 • Compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. Així mateix, s’ha d’aportar una relació de totes les ajudes públiques atorgades a l’empara del règim de minimis, encara que corresponguen a despeses elegibles diferents de les subvencionades en aquesta convocatòria*.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari i compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant.*

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web .

Despeses finançables elegibles

Són despeses finançables elegibles les que consisteixen en l’adquisició d’actius materials, actius immaterials i elements de capital circulant que de manera indubitativa responguen a la naturalesa del projecte finançat; que s’han realitzat o bé amb posterioritat a aquesta, o bé durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, i l’import del qual siga superior a 500 euros.

Poden acollir-se al règim previst en el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a les ajudes de minimis, les despeses finançables elegibles següents:

 • Adquisició i condicionament de terrenys.
 • Adquisició i construcció de naus industrials i instal·lacions tècniques.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. L’adquisició de vehicles de mercaderies per carretera no es considera en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta convocatòria.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu l’empresa.
 • Les comissions carregades al sol·licitant per un banc o una SGR a fi d’atorgar l’aval requerit per a l’operació.
 • Com a elements de capital circulant, seran despeses finançables elegibles aquells que siguen necessaris per a sostenir el cicle de l’explotació de l’empresa. En concret seran elegibles els següents:
  • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
  • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
  • Despeses de personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
  • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
  • Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció

Se subjecten al règim previst en l’article 17 de la secció 2. Ajudes a les pimes, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014:

 • Inversions en actius materials o immaterials per a la creació d’un nou establiment, l’ampliació d’un establiment existent, la diversificació de la producció d’un establiment en nous productes addicionals o un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent.
 • Adquisició d’actius pertanyents a un establiment sempre que l’establiment haja tancat o hauria tancat si no haguera sigut adquirit, els actius siguen adquirits a un tercer no relacionat amb el comprador i l’operació tinga lloc en condicions de mercat.

No es consideren despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i la resolució de 26 de març de 2020 per la qual es modifica aquesta convocatòria..