• va
 • es

Línia IVF Liquiditat COVID-19

Permet adaptar les Línies bonificades IVF al nou Marc Temporal Nacional d'Ajudes d'Estat, oferint avantatges addicionals

Beneficiaris

Podran beneficiar-se’n els autònoms i societats mercantils la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe radicada a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • L’ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
 • La contractació de mà d’obra i serveis lligats al cicle de l’explotació, així com l’adquisició d’elements patrimonials de capital circulant, incloent-hi, entre altres, mercaderies i matèries primeres.
 • L’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Condicions

IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 euros i 5.000.000 euros, sense que en cap cas puga superar la suma de a) el 80 % de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100 % de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d’obra i serveis propis del cicle de l’explotació, així com de l’adquisició d’elements de capital circulant. No obstant l’anterior,

 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, i s’entén com a tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de pime recollida en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.
 • El préstec podrà ser inferior a 25.000 euros si aquest té per objecte l’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l’IVF.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius al grup d’empreses al qual pertany, si escau, l’empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta convocatòria, atorgue l’IVF al grup d’empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius a l’exercici 2020, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta o altres convocatòries, atorgue l’IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.

No obstant això, l’import màxim del préstec no podrà superar:

 • El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l’empresa, però figure formalment en la nòmina d’un subcontractista) per a 2019 o per a l’últim any disponible; en el cas d’empreses creades l’1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aquesta data, el préstec màxim no ha de superar l’estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d’activitat, o
 • El 25 % del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.

TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: No s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: El Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, i un Marge que es determinarà atenent a la qualificació creditícia del sol·licitant:

Rating d’acord amb el SIR de l’IVF Marge (%)
BBB 0,25
BB 0,50
B 1,25

No obstant això, el Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) serà igual al 0% per a operacions de finançament a empreses amb seu social en municipis en risc de despoblament. Així mateix, el TINFB serà igual al 0% per a operacions que tinguen com a objecte l’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l’IVF.

TRAM NO REEMBORSABLE (TNR): En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant aval bancari o d’una SGR, el préstec haurà d’incorporar un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,5% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment. A estos efectes, el sol·licitant acreditarà convenientment la concessió de l’aval per una SGR per import equivalent al valor nominal més els interessos ordinaris del préstec.

En el cas que l’IVF requerisca al sol·licitant informe d’expert independent per a avaluar la seua capacitat de repagament, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de cobrir el cost de l’informe. A estos efectes, l’empresa acreditarà davant de l’IVF el gasto incorregut d’acord amb el que establix l’article 11 de la Convocatòria. El TNR no superarà en cap cas el 1% del valor nominal del préstec, o 25.000 euros si el dit valor nominal és superior a 2.500.000 euros.

En el cas que la sol·licitud de finançament tinga com a objecte l’adquisició d’actius immobilitzats materials, actius intangibles, o participacions empresarials, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de bonificar el cost de les dites inversions. A estos efectes, l’empresa acreditarà davant de l’IVF el gasto incorregut d’acord amb el que establix l’article 11 de la Convocatòria. El TNR tindrà un import equivalent al 4% de la part proporcional del préstec que l’empresa haja destinat a la realització d’estes inversions.

 

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • El beneficiari ha de tindre el seu domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.
 • La probabilitat d’incompliment del sol·licitant en els dotze mesos posteriors a la sol·licitud no podrà superar el 3,5%. Així mateix, la pèrdua esperada de l’operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l’exposició creditícia. Per a estimar la probabilitat d’incompliment, s’avaluarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2021, atenent als comptes anuals tancades de l’exercici 2020 o, si no n’hi ha, als estats financers previsionals aportats per l’empresa relatius al dit exercici. Este requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF.
 • Si el sol·licitant de finançament és un autònom o una microempresa, haurà d’acreditar davant de l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A l’efecte de la convocatòria, es considerarà garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. S’entendrà per microempresa tota societat mercantil que complisca dos dels tres requisits següents:
  • Actiu total inferior o igual a 2.000.000 d’euros
  • Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 d’euros
  • Nombre de treballadors inferior o igual a 10

  Si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l’IVF, els requisits establits en aquest article no s’hi podran aplicar.

 • El beneficiari ha d’estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • El beneficiari acreditarà que està al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social.
 • El beneficiari no pot estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • El beneficiari no pot trobar-se en cap de les circumstàncies, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS):
 • El beneficiari no estarà en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que establix el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Documentació

Les sol·licituds de finançament que tinguen per objecte l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF hauran d’incloure únicament l’imprés de sol·licitud incorporat en l’annex I d’aquesta convocatòria, que podreu trobar en l’apartat de descàrregues d’aquest web.

Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d’inversions, elements de capital circulant o despeses de l’explotació, la sol·licitud haurà d’estar acompanyada de la documentació següent:

 • Imprés de sol·licitud incorporat en l’annex I de la convocatòria (ha d’incloure la memòria econòmica del projecte i l’autorització expressa a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
 • Identificació del sol·licitant:
  • En el cas d’autònoms, s’haurà d’aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del sol·licitant. Així mateix, s’haurà de presentar documentació que acredite el tipus d’activitat desenvolupada: quota d’autònoms o liquidacions de l’IVA.
  • En el cas de societats mercantils, s’haurà d’aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’haurà d’incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
  • Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’hauran d’identificar les empreses del grup en un organigrama que haurà d’incloure els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa recollida en la declaració, caldrà indicar el nombre d’empleats, el balanç i el volum de negoci anual de l’empresa, conforme al model de declaració de la condició de pime: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26361_ES.pdf.
 • En el cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els Comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. En el cas que l’empresa no dispose dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents al dit exercici. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidades del grup corresponents als últims dos exercicis tancats.
 • En el cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no audite els seus comptes anuals, s’aportaran les declaracions de l’Impost sobre Societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. En el cas que el sol·licitant siga un autònom, s’aportaran les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament, així com una previsió per a l’exercici 2020 en el cas que la declaració de l’esmentat exercici encara no estiga disponible.
 • Informe actualitzat de riscos que haja emés la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant, segons consta en l’annex II.
 • Detall d’altres ajudes rebudes o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació haurà d’indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l’annex III.
 • Memòria tècnica de la sol·licitud, segons el model inclòs en l’annex IV. Aquesta informació l’hauran de remetre únicament les societats mercantils que complisquen dos dels tres requisits següents (també queden exempts d’aquest requisit els autònoms):
  • Actiu total superior a 2.000.000 €
  • Import net de la xifra de negocis superior a 2.000.000 €
  • Nombre de treballadors superior a 10
 • Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant està situat a la Comunitat Valenciana.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Despeses finançables elegibles

L’import bonificable de cada projecte d’inversió presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.

Són despeses finançables elegibles les:

 • Que consistisquen en l’adquisició i la reparació d’actius materials i immaterials, la compra d’elements de capital circulant i la contractació de serveis que contribuïsquen al sosteniment del cicle de l’explotació. Així mateix, es podran finançar les quotes de capital i els interessos d’operacions atorgades per l’IVF.
 • Que s’hagen dut a terme amb posterioritat a aquesta o durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, i
 • L’import de les quals siga superior a 500 euros. A aquest efecte, l’IVF admetrà l’acumulació de despeses recurrents de l’explotació sempre que responguen a un mateix concepte i s’hagen contractat amb un mateix proveïdor durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, o amb posterioritat a aquesta.

Com a inversions en actius materials i immaterials associats al projecte, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a fer-ne ús en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si la seua destinació és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es pot considerar en cap cas com a despesa finançable elegible.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marca CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

Com a elements de capital circulant, seran despeses finançables elegibles les que siguen necessàries per al desenvolupament de les activitats que preveu l’empresa. En concret, es podran elegir les següents:

 • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments i reparacions, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció.
 • Comissions carregades al sol·licitant del finançament per un banc o una SGR a fi d’atorgar l’aval requerit per l’IVF per a autoritzar la operació sol·licitada.

Es podran elegir les quotes de capital i interessos de préstecs que haja atorgat l’IVF, que hagen vençut amb posterioritat a l’1 de març de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’han de tindre en compte abans de qualsevol deducció fiscal o d’altres càrregues.

 

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.