• va
 • es

Línia IVF Liquiditat COVID-19

Amb ajudes directes al sector HORECA i les seues activitats connexes, així com a la inversió empresarial, la digitalització, o l'adequació d'espais de treball, amb criteris d'inclusió social i sostenibilitat mediambiental.

Beneficiaris

Podran beneficiar-se’n els autònoms i societats mercantils la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les quals es trobe radicada a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, incloent les incloses en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana impulsat per la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball;
 • Adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social, en el marc del programa ASTREA impulsat per la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana;
 • Processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses a l’empara de la bonificació de capital i interessos finançada pel programa TRANSFORMER de la Conselleria d’Innovació de la Generalitat Valenciana;
 • Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera
 • Ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF amb venciment des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Condicions

IMPORT:El valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 5.000.000 euros, si be,

 • En cas que el finançament tinga per objecte l’adquisició d’actius fixos, el valor nominal del préstec no podrà superar, en cap cas, el 80% del valor de la inversió objecte de finançament. No obstant l’anterior, el préstec de l’IVF podrà finançar fins al 100% del valor de les quotes participatives necessàries per a contractar l’aval d’una SGR com a garantia de l’operació.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa.
 • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, entenent per tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de PIME recollida en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • El préstec podrà ser inferior a 15.000 euros si el mateix té per objecte l’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l’IVF.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius al grup d’empreses al qual pertany, en el seu cas, l’empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta convocatòria, atorgue l’IVF al grup d’empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els citats límits.
 • Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d’entendre’s com a relatius a l’exercici 2021, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l’empara d’aquesta o altres convocatòries, atorgue l’IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els citats límits.

No obstant l’anterior, l’import màxim del préstec no podrà superar:

 • El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l’empresa, però figure formalment en la nòmina d’un subcontractista) per a 2019 o per a l’últim any disponible, més un import fix de 48.000 euros en el cas que el sol·licitant exercisca una activitat laboral per compte propi com a treballador autònom; en el cas d’empreses creades l’1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aqueixa data, el préstec màxim no ha de superar l’estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d’activitat; o
 • El 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.

TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: No s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS D’INTERÉS: El Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, i un Marge que es determinarà atenent a la qualificació creditícia del sol·licitant:

Rating d’acord amb el SIR de l’IVF Marge (%)
BBB 0,25
BB 0,50
B 1,25

No obstant això, el Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) serà igual al 0% per a operacions de finançament a empreses amb seu social en municipis en risc de despoblament.

TRAM NO REEMBORSABLE (TNR):

 • En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant aval d’una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,5% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment.
 • En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant informe d’expert independent per a avaluar la seua capacitat de repagament, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de cobrir el cost de l’informe. El TNR no superarà en cap cas l’1% del valor nominal del préstec, o 25.000 euros si aquest valor nominal és superior a 2.500.000 euros.
 • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adquisició d’actius immobilitzats materials, actius intangibles, o participacions empresarials en societats no financeres, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 4% del valor nominal del préstec a fi de bonificar el cost d’aquestes inversions.
 • En cas que el sol·licitant siga una empresa industrial i la sol·licitud tinga per finalitat l’adquisició d’actius fixos i immobilitzats intangibles, el tram no reembossable (TNR) ascendirà al 10% del valor nominal del préstec, amb un import màxim de 300.000 euros, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat mediambiental i inclusió social, a l’empara del programa ASTREA de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 15% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la citada Conselleria en favor de l’IVF.
 • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat la digitalització de l’activitat productiva de l’empresa, amb bonificació aportada per la Conselleria d’Innovació, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 10% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la citada Conselleria en favor de l’IVF.
 • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat el sosteniment de l’explotació d’autònoms i pimes pertanyents als sectors de l’oci, turisme, hotelería, restauració, i altres activitats connexes de conformitat amb la definició dels mateixos inclosa en l’Annex VII d’aquesta Convocatòria, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) per import de fins al 30% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en favor de l’IVF. En concret, el TNR es determinarà atenent la següent taula:
  Import del préstec (x) TNR marginal (%) TNR en euros
  Fins 30.000 30% 30% x
  Entre 30.000 i 250.000 20% 9.000 + 20% (x – 30.000)
  Entre 250.000 i 500.000 15% 53.000 + 15% (x – 250.000)
  Mes de 500.000 10% 90.500 + 10% (x – 500.000)

   

  Els préstecs susceptibles d’incorporar aquest Tram No Reembossable estan subjectes a un import màxim d’1.000.000 euros. El TNR atorgat en virtut d’aquest apartat no serà acumulable amb cap altre dels considerats en aquest article.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • El beneficiari tindrà el seu domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • La pèrdua esperada de l’operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l’exposició creditícia. Per a estimar la pèrdua esperada de l’operació, s’avaluarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2021, ateses els comptes anuals tancats de l’exercici 2020 o, en defecte d’això, als estats financers previsionals aportats per l’empresa relatius a aquest exercici. Així mateix, es tindran en compte les garanties aportades pel sol·licitant. Aquest requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF.
 • Si el sol·licitant de finançament és un autònom o una microempresa, haurà d’acreditar davant l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considerarà garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una Societat de Garantia Recíproca per, almenys, el 100% del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. S’entendrà per microempresa tota societat mercantil que, considerant l’últim exercici tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament, complisca dos dels tres requisits següents:
  • Actiu total inferior o igual a 2.000.000 euros
  • Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 euros
  • Nombre de treballadors inferior o igual a 10

  Si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l’IVF, els requisits establits en aquest article no seran aplicable.

 • El beneficiari estarà en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, anteriors a 31 de decembre de 2019.
 • El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • El beneficiari no es trobarà en cap de les següents circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no estava en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Documentació

Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d’inversions, elements de capital circulant o despeses de l’explotació, la sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud, conforme a l’indicat en el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat a l’Annex I de la Convocatòria. En cas que el sol·licitant siga una comunitat de béns (*CB) o una societat civil (*SC), aportarà imprés de sol·licitud emplenat i signat per cada soci de la *CB o *SC.
 • Identificació del sol·licitant:
  • En el cas d’autònoms, s’aportarà fotocòpia del DNI, passaport, o targeta de residència del sol·licitant (de tots els socis/comuners en cas que el sol·licitant siga *SC o *CB).
  • En el cas de societats mercantils, s’aportarà fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
  • Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa, es reflectirà el nombre d’empleats, balanç i volum de negoci anual de l’empresa, emplenant el model de declaració de la condició de PIME: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/26361_es.pdf.
 • En cas que el domicili de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s’aportarà documentació acreditativa que l’empresa compta amb un establiment de desenvolupament d’activitat en territori valencià.
 • Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant, segons consta en l’Annex II.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació indicarà expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l’Annex III.
 • Informació econòmica requerida autònoms:
  • Declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130) corresponent a l’últim trimestre tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020, i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Dos últims rebuts mensuals de liquidació de cotitzacions (model *RLC), corresponents al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347).
  • Informe de Vida Laboral del sol·licitant
 • Informació econòmica requerida per a societats mercantils de xicoteta dimensió (microempreses conforme a la definició de l’article 4 de la Convocatòria):
  • Comptes Anuals depositats en el Registre, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si, en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici. S’entén per estats financers de l’exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs.
  • Declaracions de l’Impost de societats corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament;
  • En cas de comunitats de béns, model 184 d’Entitats en règim d’atribució de rendes, Declaració anual i Declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners.
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347);
  • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica.
 • Informació econòmica requerida per a societats mercantils de grandària superior a la microempresa, conforme a la definició de l’article 4 de la Convocatòria:
  • Comptes anuals depositats en el Registre, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si, en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici;
  • Si forma part d’un grup d’empreses, definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d’estats financers consolidats per a l’exercici 2020, aportarà el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals consolidats, corresponents a aquest exercici;
  • En cas de comunitats de béns, model 184 d’Entitats en règim d’atribució de rendes, Declaració anual i Declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners.
  • Declaracions resumeixen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019;
  • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347);
  • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE);
  • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica.
  • Memòria Tècnica de la sol·licitud, conforme al model inclòs en l’Annex IV.

En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà a l’interessat perquè, en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Despeses finançables elegibles

 • L’import bonificable de cada projecte d’inversió presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina aquesta convocatòria. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.
 • Són despeses finançables elegibles aquells que consistisquen en l’adquisició d’actius fixos i la inversió en capital circulant, sempre que s’hagen realitzat amb posterioritat a 1 d’abril de 2020. També són despeses finançables elegibles les quotes de capital i interessos amb venciment en 2021, d’operacions atorgades per l’IVF.
 • Com a inversions en actius fixos, seran despeses finançables elegibles els següents:
  • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
  • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
  • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
  • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Maquinària, eines, motles o utillatge.
  • Mobiliari.
  • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
  • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
  • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.
 • Es considerarà inversió en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent del balanç. No es consideraran despeses elegibles, a l’efecte d’aquesta Convocatòria, els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. S’entendrà per tresoreria no operativa la part de les disponibilitats líquides de l’empresa que excedisca el 10% de l’import net de la xifra de negocis registrada en l’exercici. Es considerarà finançable en virtut d’aquest concepte la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació, tal com es defineix en l’article 11.3 d’aquesta Convocatòria (*EBITDA negatiu del període); així com, l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini.
 • Seran elegibles les quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF, que hagen vençut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
 • A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria