• va
  • es

Línia Finançament Bonificat IVF AFI Productes energètics

Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2022

Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses que operen en el sector del comerç al detall de combustible per a l’automoció en establiments especialitzats (CNAE 4730) i que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana. La quantia del finançament atorgat per l’IVF guardarà relació amb l’activitat econòmica realitzada pel sol·licitant en la Comunitat Valenciana o, en el seu cas, amb l’activitat econòmica que preveu realitzar després de l’atorgament del finançament.

No podran ser beneficiàries les entitats de dret públic, les universitats públiques, els organismes autònoms, les empreses públiques, les societats mercantils públiques entenent per tals aquelles en les quals més de la meitat del capital social pertanga directament o indirectament a una Administració pública, les Fundacions públiques, i les societats participades majoritàriament per aquestes.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

IMPORT: No inferior a 20.000 euros ni superior a 1.000.000 euros. Sense perjudici de l’anterior:

  • L’import no superarà l’import estimat de la bonificació corresponent al sol·licitant (BE) per les vendes de productes energètics bonificats previstes en la Comunitat Valenciana per a un període de dos mesos, conforme a la següent expressió:

    * Veure bases de la convocatòria
  • El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 150.000 euros si el sol·licitant és un autònom, o a 300.000 euros si és una microempresa.

TERMINI/CARENCIA: màxim de quatre anys amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a sis trimestres, inclòs en aqueix termini.

COMISIONS: No s’aplicaran comissions d’obertura ni cancel·lació dels préstecs.

TIPOS DE INTERÉS: 0% per a les sis primeres liquidacions trimestrals. Transcorregut aquest termini, el tipus d’interés a aplicar s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, i el marge de risc de crèdit del 1,50%.

TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): Aquests préstecs incorporen un component d’ajuda en forma de tram no reembossable (TNR), equivalent al 2,25% del valor nominal de l’operació.

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

  • Tindre almenys un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
  • El beneficiari serà un treballador autònom donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) almenys des de l’exercici 2021, o una societat mercantil que tinga com a mínim un treballador en la data de la sol·licitud i la dimensió de la qual s’ajuste a la definició de PIME de la Unió Europea.
  • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

Es consideren despeses finançables elegibles les necessitats de capital circulant que es deriven de la bonificació del preu de determinats productes energètics i additius, de conformitat amb el que s’estableix en l’RDL 6/2021. En concret, l’IVF finançarà l’import previst de la bonificació per a l’activitat comercial del sol·licitant en la Comunitat Valenciana per un període màxim de dos mesos.

* Consultar les bases completes en la convocatòria