• va
 • es

Línia de FinInVal – Rellançament

Beneficiaris

Grans empreses amb necessitats de finançament d’inversió i/o circulant, que complisquen les condicions següents:

 • Els projectes han de ser duts a terme per empreses privades que desenvolupen una activitat industrial productiva a la Comunitat Valenciana i no satisfacen els criteris per a ser considerades una PIME. S’entén per empresa privada qualsevol entitat que duga a terme una activitat econòmica, lucrativa, amb independència de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que gaudisca de personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent en el moment de sol·licitar el finançament. S’entenen per PIME les petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • L’empresa que desenvolupe els projectes ha de tindre almenys un establiment productiu situat en una localitat o comarca amb una densitat de població inferior al 25 % de la densitat mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquestes dades es calcularan a partir de les bases de dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Subdirecció General d’Estadística de la Generalitat Valenciana.
 • L’empresa que desenvolupe els projectes haurà d’acreditar que està establida i en funcionament durant un període mínim de cinc anys abans de la sol·licitud.

*Consultar les bases completes en la convocatoria

Condicions

Els préstecs atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria s’ajustaran a dues modalitats alternatives, en funció de la inclusió o no d’un pacte de subordinació.

Modalitat A. Els préstecs de la modalitat A, que no admetran pacte de subordinació, tindran les característiques següents:

IMPORT: entre 250.000 i 2.500.000 euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles. Cada beneficiari o acreditat no podrà obtindre préstecs, a l’empara de la present convocatòria, que en conjunt superen la quantia màxima de 2.500.000 euros.

TERMINI: un màxim de set anys, amb dos de carència com a màxim.

COMISSIONS: no s’aplicaran comissions d’obertura ni cancel·lació dels préstecs.

Modalitat B. A més de les característiques incloses en l’apartat anterior, els préstecs de la modalitat B inclouran un pacte de subordinació. L’aplicació del pacte, que serà sol·licitada expressament per l’empresa, serà efectiva si, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, l’empresa ha subscrit operacions de finançament amb entitats bancàries, amb venciment superior o igual a un any, i per import equivalent almenys al 100 % del valor nominal del préstec. A l’efecte d’aquest apartat, l’IVF no tindrà en compte l’increment de passius financers que l’empresa haja acreditat per a activar els pactes de subordinació corresponents a altres préstecs atorgats a l’empara d’aquesta o altres convocatòries de l’IVF. El director general de l’IVF resoldrà sobre l’aplicació del pacte de subordinació en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la data de recepció de la sol·licitud remesa per l’empresa.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR a un any, amb valor mínim igual al 0 %, més el marge financer establit en el quadre següent:

Marge financer expressat en punts bàsics

Marge financer BB o superior B
Modalitat A 220 400
Modalitat B 400 650

 

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:*

 • Quedar exclòs de la definició de PIME recollida en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
 • Les societats mercantils i les cooperatives hauran d’acreditar que estan establides i en funcionament durant un període mínim de cinc anys abans de la data de la sol·licitud, i que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud.
 • Les societats mercantils i les cooperatives hauran de tindre almenys un establiment productiu situat en una localitat o comarca amb una densitat de població inferior al 25 % de la densitat mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquestes dades es calcularan a partir de les bases de dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Subdirecció General d’Estadística de la Generalitat Valenciana.
 • Tindre una qualificació creditícia superior o igual a B-, en terminologia de l’agència de qualificació Standard and Poor’s, d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta d’acord, estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les següents circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • No estar en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.

Podran ser beneficiaris del finançament projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos a les obligacions següents:*

 • Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament i acreditar-lo davant de l’IVF, com a gestor de FININVAL.
 • Justificar davant de l’IVF, com a gestor de FININVAL, el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, com a gestor de FININVAL, i a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF, com a gestor de FININVAL.
 • Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • Executar o dur a terme les actuacions indicades en el pla de viabilitat que sustenta, si escau, la concessió del finançament en els terminis indicats en aquest.

* Consulteu les obligacions completes en la convocatòria.

Documentació

L’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament, que ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs.
 • Comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit segons l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims tres exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els seus estats financers.
 • Declaració de l’impost de societats dels últims tres exercicis tancats.
 • Pla de viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l’escenari central i més probable plantejat en l’anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex III.
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant que es recull com a annex IV.
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

* Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

L’import finançable de cada projecte presentat es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina aquesta convocatòria. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses finançables elegibles podrà ser superior al valor de mercat.

A aquest efecte, es consideren despeses finançables elegibles aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables elegibles les següents:

 • Serveis externs.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
 • Inversió en actius materials i immaterials.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs realitzats per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

Quan l’import de la despesa finançable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor (contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis), l’empresa beneficiària haurà de disposar com a mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, i si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.