• va
  • es

Línia de Finançament “Préstec Participatiu Fininval – Rellançament Grans Indústries”

Beneficiaris

Empreses amb necessitats de finançament d’inversió i/o circulant, que complisquen les condicions següents:

a) Ser grans empreses privades que porten desenvolupant, almenys 3 anys abans de la data de concessió, una activitat industrial productiva a la Comunitat Valenciana.

S’entén per gran empresa aquella que no reunisca les condicions per a ser considerada una petita o mitjana empresa conforme els criteris establits en l’Annex I del Reglament (UE) num. 651/2014 de la Comissió.

S’entén per empresa privada qualsevol entitat que realitze una activitat econòmica, amb independència de la seua forma jurídica, que gaudi de personalitat jurídica privada pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic en el moment de sol·licitar el finançament.

S’entén que una empresa realitza una activitat industrial productiva quan el CNAE de la seua activitat principal és el 0811, el 2370, o algun dels previstos en la Secció C-Divisions 10 a 32, de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d’abril.

b) Comptar, a 1 de gener de 2020, amb una qualificació creditícia superior o igual a B-, en terminologia de l’Agència de Ràting Standard and Poors, d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos del Institut Valencià de Finances.

c) Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.

d) Acreditar, abans de la concessió, estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (*LGS).

g) No estar ja en situació d’empresa en crisi, segons el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories, el 31 de desembre de 2019, encara que amb data posterior haja adquirit tal condició.

*Consultar les bases completes en la convocatoria

Condicions

Import: entre 200.000 i 800.000 euros, sense que puga superar el 100% de l’import de les despeses finançables elegibles.

Termini: fins a 8 anys, amb manca d’amortització de capital de fins a 3 anys.

Tipus d’interés: El tipus d’interés nominal de l’operació s’obté com la suma de a) el tipus d’interés EURIBOR per a depòsits a un any, amb un valor mínim igual 0%, i b) el marge financer de l’exercici, equivalent a la rendibilitat financera registrada pel prestatari durant l’exercici en què es liquiden els interessos, amb un valor mínim igual al 3% i un valor màxim igual al 6%. A aquest efecte, la rendibilitat financera es defineix com el percentatge que representa el resultat de l’últim exercici tancat abans d’impostos sobre els fons propis del prestatari.

El tipus d’interés nominal final de l’operació podrà experimentar una bonificació de 0,25% en el cas que l’empresa present una memòria de sostenibilitat o responsabilitat social, integre el pla d’igualtat, i que aquesta tinga un màxim de 3 anys d’antiguitat. La memòria s’ajustarà als següents principis: haurà de ser transparent, inclourà opinions dels grups d’interés, serà auditable, completa, rellevant, precisa, neutral, comparable i clara. La memòria de responsabilitat social es basarà en qualsevol dels models nacionals i internacionals existents, expressant la vinculació i compromís de l’entitat amb les polítiques de responsabilitat social i sostenibilitat, així com la posada en marxa en la seua organització d’aquesta mena de polítiques, mostrant els resultats obtinguts.

Sense comissions ni garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

L’obtenció del finançament estarà vinculada a l’obtenció per part de l’empresa sol·licitant d’un finançament bancari addicional que haurà de representar almenys el 50% del finançament aportat per FININVAL. El termini de venciment d’aquest finançament serà com a mínim igual al termini de manca del préstec participatiu atorgat per l’IVF.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.

Obligacions

Els beneficiaris del finançament quedaran sotmesos a les obligacions següents:*

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament i acreditar-lo davant l’IVF, com a gestor de FININVAL.

b) Justificar davant l’IVF, com a gestor de FININVAL, el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguen a l’IVF, com a gestor de FININVAL, i a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control per part de l’IVF, com a gestor de FININVAL.

e) Conservar durant 5 anys, comptats a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.

f) Comunicar les ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos finançats.

g) En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, l’empresa beneficiària haurà de mantindre en la Comunitat Valenciana els béns per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

* Consulteu les obligacions completes en la convocatòria.

Documentació

L’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament, que ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

1. Identificació del sol·licitant aportant f*otocopia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.

2. Els Comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats. Les declaracions de l’Impost de societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.

3. En cas que l’empresa sol·licitant siga una societat mercantil que no audite els seus comptes anuals, s’aportaran les declaracions de l’Impost de societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.

4. Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.

5. Informe sobre la capacitat de repago de l’empresa sol·licitant del deute contret amb l’IVF, elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria. Aquest informe es podrà aportar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de finançament.

6. Documentació acreditativa de l’obtenció de finançament bancari addicional, per un import mínim equivalent al 50% de l’import del préstec sol·licitat a l’IVF.

7. Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser empresa beneficiària del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiària correspondrien a l’empresa sol·licitant, segons consta en l’Annex III.

8. Detall d’altres ajudes rebudes corresponents a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l’Annex IV de la Convocatòria.

9. Pla de negoci, conforme al model inclòs en l’Annex V de la Convocatòria.

10. Acreditació del CNAE principal de l’empresa sol·licitant, mitjançant aportació de nota informativa del registre mercantil o equivalent, en la qual haurà de constar en algun apartat un dels CNAEs compresos en l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta convocatòria. En cas de no constar en aquesta nota, haurà d’aportar-se informe de la seguretat social sobre la situació del codi de compte de cotització de l’empresa socilitant, en el qual conste un dels CNAEs referenciats.

11. Documentació que acredite el desenvolupament d’una activitat industrial en la Comunitat Valenciana des d’almenys 3 anys abans de la concessió.

* Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

Es consideren despeses finançables elegibles aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es realitzen en els sis mesos anteriors a la sol·licitud i amb posterioritat a aquesta. En concret, seran despeses finançables elegibles els següents:

a) Serveis externs.

b) Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

c) Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).

d) Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.

e) Inversió en actius materials i immaterials.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs realitzats per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

* Consulteu les bases completes en la convocatòria.