• va
 • es

Línia de Finançament Fininval - FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19

Finançament per a empreses estratègiques de la Comunitat Valenciana en situació de feblesa financera per la COVID19

Beneficiaris

Els beneficiaris del finançament bonificat seran empreses de naturalesa privada que operen en els sectors de l’oci, l’hostaleria, la restauració, el transport i la indústria (amb codis de CNAE-2009: del 10 al 33, del 49 al 53, 55, 56 i 93) i tinguen caràcter d’empreses estratègiques per a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte, es consideraran estratègiques aquelles empreses que:

 • siguen tractores o transversals per al conjunt de sectors d’activitat
 • representen un percentatge elevat de l’activitat econòmica i l’ocupació en una demarcació geogràfica concreta, o
 • incorporen al procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

Condicions

Préstec sènior:

 • Els préstecs sènior atorgats amb càrrec al FVR, considerats juntament amb el finançament aportat per altres entitats, públiques o privades, en el marc de la reestructuració del deute del beneficiari, tindran l’import mínim que requerisca restaurar la viabilitat econòmica de l’empresa. No obstant això, l’import nominal de les inversions realitzades pel FVR per a donar suport a la solvència del beneficiari, incloent l’atorgament de préstecs ordinaris o qualsevol altra de les mesures contemplades en aquesta convocatòria, no podrà ser inferior a 2.000.000 euros ni superior a 25.000.000 euros.
 • El préstec podrà cobrir les necessitats d’inversió o les de capital circulant.
 • El termini d’amortització del finançament serà de fins a 6 anys, sent el període de carència el necessari per a assegurar la bona fi de l’operació.
 • El finançament sènior es pot concedir a tipus d’interés reduïts que siguen almenys iguals a la suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, més els marges de risc de crèdit establits en el següent quadre:
  Tipus de beneficiari Marge de risc de crèdit
  Primer any Segon i tercer any Quart, cinqué i sisé any
  PIME 25 pb (*) 50 pb (*) 100 pb
  Gran empresa 500pb (*) 100 pb 200pb

  (*) El tipus d’interés final, després de sumar el tipus base, no podrà en cap cas ser inferior a 10 pb

 • En el cas dels préstecs amb un venciment posterior al 31 de desembre de 2020, l’import del principal del préstec no podrà superar:
  • el doble dels costos salarials anuals del beneficiari (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l’empresa, però figure formalment en la nòmina d’un subcontractista) corresponents a 2019 o a l’últim any disponible; o
  • el 25% del volum de negocis total del beneficiari en 2019; o
  • amb la justificació adequada i sobre la base d’una autocertificació per part del beneficiari de les seues necessitats de liquiditat, l’import del crèdit pot incrementar-se per a cobrir les necessitats de liquiditat dels díhuit mesos següents al moment de la concessió en el cas de les pimes i dels dotze mesos següents al moment de la concessió en el de les grans empreses.
 • Les liquidacions d’interessos seran trimestrals, els dies 15 de març, juny, setembre i desembre. Els préstecs s’amortitzaran per trimestres vençuts, transcorregut el període de carència, si escau, i coincidint amb la liquidació dels interessos.
 • No s’aplicaran comissions d’obertura ni cancel·lació dels préstecs.
 • El beneficiari podrà aportar les garanties eficaces que resulten necessàries segons el parer del gestor del FVR.

Préstec participatiu:

 • L’import dels préstecs participatius atorgats amb càrrec al FVR no podrà implicar un increment del patrimoni net del beneficiari per damunt del registrat a 31 de desembre de 2019. L’import nominal de les inversions realitzades conjuntament pel FVR per a donar suport a la solvència del beneficiari, incloent l’atorgament dels préstecs participatius o qualsevol altra de les mesures contemplades en la Convocatòria, no podrà ser inferior a 2.000.000 euros ni superior a 25.000.000 euros.
 • El finançament acollit a aquesta modalitat tindrà la consideració de préstec participatiu a l’efecte del que s’estableix en l’art. 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica, i per tant es considerarà patrimoni net a l’efecte de reducció de capital i liquidació de societats previstes en la legislació mercantil. Per a això, la remuneració del préstec participatiu constarà de dos components, un fix i un altre variable.
 • El component fix de la remuneració dels préstecs participatius s’ajustarà, bé en valor present o bé com a taxa anual efectiva, a la suma de l’Euribor a 12 mesos més un marge del 4%.
 • El component variable de la remuneració dels préstecs participatius es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, activant-se únicament si aquesta rendibilitat financera és superior al component fix de la remuneració. Quan això succeïsca, el component variable s’obtindrà restant a la rendibilitat financera de l’empresa el marge establit en el punt 3 d’aquest article, amb el límit superior de 100 punts bàsics. A l’efecte de calcular el component variable de la remuneració dels préstecs participatius, la rendibilitat financera es defineix com el percentatge que representa el resultat de l’últim exercici tancat abans d’impostos sobre els fons propis del prestatari al principi de l’exercici.
 • El termini d’amortització del finançament no podrà ser superior a 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aqueix termini.
 • A l’efecte de liquidar el préstec, l’Euribor es revisarà anualment el 15 de desembre i les liquidacions d’interessos seran trimestrals, els dies 15 de març, juny, setembre i desembre. Els préstecs s’amortitzaran per trimestres vençuts, transcorregut el període de carència, si escau, i coincidint amb la liquidació dels interessos.
 • No s’aplicaran comissions.
 • El prestatari només podrà amortitzar anticipadament el préstec si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis i sempre que aquest no provinga de l’actualització d’actius.
 • L’operació no requerirà garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte empresarial.

Documentació

Les sol·licituds de finançament aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud, conforme a l’indicat en el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat a l’Annex I de la convocatòria
 • Proposta tècnica de finançament. Aquest document detallarà les característiques del finançament sol·licitat a l’IVF, especificant l’import a finançar, la naturalesa dels instruments financers seleccionats per l’empresa d’entre els considerats en els articles 12 i 13 de la convocatòria, així com el termini i la manca del finançament. La proposta tècnica de finançament detallarà de manera exhaustiva el destí del finançament sol·licitat a l’empara de la convocatòria
 • Identificació del sol·licitant:
  • S’aportarà fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. A més, s’incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l’escriptura de titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat
  • Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat
 • En cas que el domicili de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s’aportarà documentació acreditativa que l’empresa compta amb un establiment de desenvolupament d’activitat en territori valencià
 • Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant, segons consta en l’Annex II
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda al qual s’acullen, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació indicarà expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l’Annex III
 • Comptes anuals depositats en el Registre, corresponents als dos exercicis 2018 i 2019
 • Declaracions de l’Impost de societats corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Declaracions resumen-anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019
 • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303) corresponents a l’últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament
 • Última declaració disponible d’operacions amb terceres persones (Model 347)
 • Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses aquelles que resulten de préstecs atorgats per les Administracions Públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica
 • Comptes anuals depositats en el Registre, corresponents a l’exercici 2020. Si en la data de la sol·licitud, l’empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l’exercici 2020, aportarà balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici. A aquest efecte, s’entén per estats financers de l’exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs
 • Si forma part d’un grup d’empreses, definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d’estats financers consolidats per a l’exercici 2020, aportarà el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals consolidats, corresponents a aquest exercici
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE)
 • Pla de viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l’escenari central i més probable plantejat en l’anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec
 • Informe acreditatiu del caràcter estratègic de la societat per a l’economia valenciana, destacant les externalitats positives per a l’economia valenciana que es deriven de l’activitat desenvolupada pel sol·licitant
 • Auditoria legal completa de l’empresa, elaborada per un expert independent amb experiència acreditada en la matèria, i centrada en el grau de compliment normatiu del sol·licitant, el compliment dels criteris d’elegibilitat, especialment els relacionats amb la condició d’empresa en crisi, així com en totes les contingències que pogueren afectar el grau d’endeutament de la companyia

Despeses finançables elegibles

 • L’import del finançament es determinarà a partir de l’import total dels costos que tinguen la consideració de despeses finançables elegibles segons determina la convocatòria. En cap cas, es podrà finançar despeses corrents o d’inversió per import superior al seu valor de mercat
 • Són despeses finançables elegibles aquells que consistisquen o bé en l’adquisició d’actius fixos, o bé en la inversió en capital circulant, sempre que s’hagen realitzat amb posterioritat a 1 d’abril de 2020.
 • Com a inversions en actius fixos, seran despeses finançables elegibles els següents:
  • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
  • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
  • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
  • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Maquinària, eines, motles o utillatge.
  • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 25.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
  • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
  • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

  No es consideraran despeses finançables elegibles els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 • Es considerarà inversió en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç. No obstant això, no es consideraran despeses elegibles, a l’efecte de la convocatòria, els increments del fons de maniobra atribuïbles a l’augment de crèdits no comercials a curt termini, les inversions financeres temporals i la tresoreria no operativa, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. S’entendrà per tresoreria no operativa la part de les disponibilitats líquides de l’empresa que excedisca el 10% de l’import net de la xifra de negocis registrada en l’exercici. Es considerarà finançable en virtut d’aquest concepte la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació, tal com es defineix en l’article 11.3 de la convocatòria (EBITDA negatiu del període); així com, l’import dels passius a llarg termini reclassificats com a deute a curt termini.
 • A l’efecte del càlcul de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.