• va
 • es

Línia bonificada IVF Inverteix Pime React-EU FEDER

Operacions cofinançades amb fons europeus que incorporen ajudes directes de fins al 20%

Beneficiaris

 • Petites i mitjanes empreses amb seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana l’activitat de la qual s’englobe entre els CNAEs recollits en l’Annex II de la convocatoria.
   
 • Finalitat dels projectes:
  Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  Adquisició de participacions empresarials.
  Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

 • Import entre 1.000.000 i 5.000.000 euros
 • Terminis de 4 a 10 anys i amb fins a 2 de manca
 • Sense comissions
 • Tipus d’interés d’Euribor (amb límit inferior a 0%) + 1%
 • Bonificació del 20% de l’import de l’operació (Percentatge no reembossable)

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

 • Tindre el seu domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana
 • Ser una petita o mitjana empresa
 • Operar en qualsevol sector d’activitat dels enumerats en l’Annex II de la convocatòria.
 • Comptar amb una antiguitat mínima de dos anys, i haver depositat en el Registre Mercantil els comptes anuals dels exercicis 2019 i 2020, i comptar amb els comptes formulats de 2021, o en defecte d’això tancament provisional de l’exercici. En aquests comptes haurà de constar un import net de la xifra de negocis superior o igual a 100.000 euros per a cadascun dels exercicis esmentats.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa
 • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge
 • Mobiliari
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 25.000 euros, amb l’excepció d’aquells sol·licitants l’objecte social dels quals consistisca en l’arrendament d’aquests elements patrimonials. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte de la Convocatòria
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa

* Consultar les bases completes en la convocatòria