• va
 • es

Línia bonificada IVF Inverteix Gran Empresa Industrial

Préstecs de fins a 5 milions amb ajudes directes de fins al 10%

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins al 31/12/2022

Beneficiaris

 • Grans empreses industrials amb seu, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana, que duguen a terme operacions d’inversió durant 2022.
   
 • Finalitat dels projectes:
  Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  Adquisició de participacions empresarials.
  Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Condicions

 • Import inferior o igual a 5.000.000 euros.
   
 • Terminis de 5 a 10 anys i amb fins a 2 anys de manca.
   
 • Sense comissions.
   
 • Tipus d’interés d’Euribor (amb límit inferior 0%) + 1%.
   
 • Bonificació del 10% de l’import de l’operació (percentatge no reembossable)

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

 • Operar en el grup C “Indústria Manufacturera” (codis 10 a 33) de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009)
 • Tindre domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • Ser Gran Empresa
 • Tindre una antiguitat mínima de cinc anys
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials, i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Despeses de consultoria i qualificació creditícia externa incorreguts per a sol·licitar el finançament en el marc de la Convocatòria.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

* Consultar les bases completes en la convocatòria