• va
 • es

Línia bonificada IVF AFI – Liquiditat Pime & Autònom

Préstecs amb ajudes directes de fins al 30%. Termini de presentació fins a l'1 de desembre de 2022

Beneficiaris

 • Autònoms i societats mercantils que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
   
 • Finalitat dels projectes:
  Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Condicions

 • Imports: en operacions per a circulant en el qual el sol·licitant siga una societat mercantil, l’import mínim serà de 25.000 i si el sol·licitant és un autònom l’import mínim serà de: a) 25.000 i b) el 75% del cost laboral per treballador corresponent a la CNAE del sol·licitant. En tots dos casos, l’import màxim serà de 500.000 euros. En operacions d’inversió, el valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 1.000.000 euros. El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 150.000 euros si el sol·licitant és un autònom, o a 300.000 euros si és una microempresa.
   
 • Terminis de 2 a 4 anys (sense manca) per a operacions de circulant i de 4 a 10 anys (amb una manca de fins a 2 anys) per a operacions d’inversió. 

 • Sense comissions.
   
 • Tipus d’interés d’Euribor, amb límit inferior 0%, + 1%. Per a operacions acollides a la bonificació de l’Agenda Valenciana Antidespoblament, destinades a finançar projectes realitzats en municipis en risc de despoblació, a les quals s’aplicarà un marge de risc de crèdit del 0%.
   
 • Bonificació de fins al 20% de l’import de l’operació (Percentatge no reembossable). S’aplicarà un 10% addicional per a operacions acollides al programa ASTREA
   

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres *:

 • Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana
 • Ser una petita o mitjana empresa, conformement a la definició de l’Annex I de la Convocatòria, que tinga com a mínim un empleat, o un treballador autònom donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). En operacions de finançament del capital circulant, el treballador autònom haurà d’estar donat d’alta en el RETA, almenys, des de l’exercici 2019.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

* Consultar les bases completes en la convocatòria

Despeses finançables elegibles

Inversions en actius fixos:
 

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a la seua utilització en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició, construcció i adequació de naus, locals comercials i altres immobles, així com d’instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 35.000 euros per vehicle, amb l’excepció d’aquells sol·licitants l’objecte social dels quals consistisca en l’arrendament d’aquests elements patrimonials. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte de la Convocatòria.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

 

Inversions en capital circulant:

Increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç, excepte les excepcions recollides en la convocatòria. En el cas d’empreses exportadores a Rússia i Ucraïna, es considerarà inversió en capital circulant l’import de les comandes d’importadors russos i ucraïnesos, rebuts com a màxim sis mesos abans del 24 de febrer de 2022, i cancel·lats a causa del conflicte bèl·lic.

* Consultar les bases completes en la convocatòria