• va
 • es

Línia IVF - FEDER Préstecs Participatius

Objectius de la línia

Impulsar el creixement d’empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversión junt amb altres inversors privats en projectes de la Comunitat Valenciana.

El finançament aportada per l’instrument financer del FEDER a través de l’IVF serà en forma de préstec participatiu, i les oportunitats d’inversió hauran de provindre dels intermediaris financers seleccionats per l’IVF, d’acord amb la Convocatòria de manifestacions d’interés de data 28 de juny de 2018, en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014-2020

A qui va dirigida

L’IVF verificarà el compliment dels següents requisits d’elegibilitat:

 • Microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb seu social en la Comunitat Valenciana, tal com es definixen en l’Annex I del Reglament 651/2014/UE de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació de les article 107 i 18 del Tractat.
 • No estar cotitzada en cap mercat organitzat.
 • Tindre una antiguitat mínima de 4 mesos comptada des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil i fins a la data de recepció de la sol·licitud de finançament.
 • Portar operand en qualsevol mercat menys de set anys a partir de la seua primera venda comercial.
 • Comptar amb almenys un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) o document equivalent, o acreditar que l’Administrador de l’empresa estiga donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Acreditar estar al corrent amb les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no presentar posicions impagades.
 • En el cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, haurà d’estar al corrent de les seues obligacions de pagament.
 • No ser una empresa en crisi, d’acord amb els termes establits en el mencionat Reglament 651/2014/UE, de 17 de juny de 2014 ni estar incursa en un procediment de fallida o insolvència col·lectiva o reunisca els criteris establits en la legislació per a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència, a petició dels seus creditors, d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i la resta de legislació aplicable.

Intermediaris financers

Els intermediaris financers podran ser Xarxes d’Inversors privats o Societats o Vehicles d’inversió privats:

 • S’entén per Xarxes d’Inversors privats a les organitzacions que, davall diferents formes jurídiques, tenen com a objecte posar en contacte emprenedors o empresaris que busquen inversions de capital risc o cuasicapital amb inversors privats o business angels
 • Les Societats o Vehicles d’inversió privats podran ser acceleradores, entitats de capital risc i societats de responsabilitat limitada o anònimes que servisquen d’instruments d’inversió per als inversors, les quals a més d’actuar com a intermediaris financers, podran coinvertir amb l’IVF en els destinataris finals en els termes establits en la present convocatòria. De la mateixa manera, l’IVF podrà acreditar dins d’esta categoria a persones físiques que actuen com a inversors privats a través de vehicles d’inversió, que demostren adequada solvència professional i financera.

A través d’esta línia de finançament, l’IVF coinvertirá amb inversors privats pertanyents a les xarxes de business angels seleccionades, i amb societats o vehicles d’inversió igualment acreditats.

Els intermediaris financers acreditats apareixen publicats en la pàgina web de l’IVF.

Costos finançables

 • Seran elegibles projectes empresarials innovadors de productes, servicis o processos que suposen una millora en comparació amb el seu sector i que per les seues característiques comporten un nivell de risc superior, és a dir, que porten implícit un risc de fracàs tecnològic, industrial o de mercat.
 • Els préstecs participatius podran destinar-se a finançar inversions tant en actius materials i immaterials, així com en capital d’explotació de les empreses, sense que es puga destinar a cancel·lar deute.
 • Les inversions podran així mateix incloure els gastos de transmissió de drets de propietat de les empreses a condició que la dita transmissió tinga lloc entre inversors independents.
 • No seran elegibles els préstecs destinats a finançar projectes que condicionen la utilització de productes nacionals en compte d’importats, ni serà compatible el projecte finançat amb qualsevol altra contribució de Fons Estructurals i d’Inversió comunitaris per als mateixos costos subvencionables.

Sectors exclosos

 • Activitats econòmiques il·legals: tota producció, comerç o una altra activitat que siga il·legal d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries de la jurisdicció nacional per a eixe tipus de producció, comerç o activitat.
 • Productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades. La producció i el comerç de productes del tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats.
 • Producció i comerç d’armes i municions: el finançament de la producció i el comerç d’armes i municions de qualsevol tipus. Esta restricció no s’aplicarà en la mesura que estes activitats formen part de polítiques explícites de la Unió Europea o siguen accessòries a elles.
 • Casinos i empreses equivalents
 • Restriccions del sector de les TI. Investigació, desenrotllament o aplicacions tècniques relacionades amb programes o solucions de dades electròniques que i) tinguen específicament per objecte: a) recolzar qualsevol activitat inclosa en els sectors restringits mencionats en les lletres a) a d) anteriors; b) jocs d’atzar en internet i casinos en línia, o c) pornografia, o que ii) tinguen com a objectiu permetre a) l’entrada il·legal en xarxes de dades electròniques, o b) la descàrrega il·legal de dades electròniques.
 • Restriccions del sector de ciències de la vida. Quan es recolze el finançament de la investigació, el desenrotllament o les aplicacions tècniques relacionades amb: i) la clonació humana amb fins terapèutics o d’investigació, o ii) els organismes modificats genèticament (OMG).
 • Empreses d’intermediació financera, segurs i servicis bancàries, excepte les FINTECH i INSURTECH.
 • Desmantellament o la construcció de centrals nuclears.
 • Inversió per a aconseguir la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents d’activitats enumerades en l’annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
 • Inversió en infraestructures aeroportuàries, llevat que estiguen relacionades amb la protecció del medi ambient o vagen acompanyades de les inversions necessàries per a mitigar o reduir el seu impacte negatiu en el medi ambient.
 • Sector de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) nº104/2000 del Consell.
 • La producció primària de productes agrícoles.
 • Sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  • Quan l’import del finançament es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessats.
  • Quan l’instrument estiga supeditat que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.
 • Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres gastos corrents vinculats a l’activitat exportadora.

Condicions del préstec

 • El finançament de l’IVF en esta línia s’instrumenta a través de préstecs participatius.
 • Condicions econòmiques del préstec participatiu.
 • Import: entre 25.000 i 300.000 euros per pime finançada, subjecte a l’import de la coinversión per part d’inversors privats (vegeu apartat Límits a l’import del finançament)
 • Termini: màxim de 7 anys
 • Carència per a l’amortització de capital: fins a 3 anys
 • Tipus d’Interés: l’interés que merite el préstec es compondrà d’una part fixa i, si és el cas, d’una part variable:
  • Part fixa: el préstec meritarà el tipus interés establit per l’EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) per a depòsits a dotze mesos més un diferencial de 3,5 punts percentuals. Sobre el dit diferencial s’aplicarà una subvenció de 1,75%.
  • Part variable: la part variable es determinarà en funció del compliment de determinades ràtios y/o magnituds que reflectisquen l’evolució econòmica de l’empresa.
  • El tipus resultant total no podrà ser superior al 9%. Comissió d’obertura: 0,5% sobre el nominal del préstec.
 • Comissió per cancel·lació anticipada: 10% de la quantia amortitzada.
 • Garanties: sense garanties addicionals a què aporta el propi projecte empresarial. No obstant això, en el cas que l’activitat de la pime destinatària de la inversió estiga lligada de forma significativa amb una altra empresa relacionada accionarialment de forma directa o a través d’accionistes comuns, o en el cas que la constitució de la pime siga resultat d’una spin off o cessió d’activitat d’una altra empresa amb participació accionarial majoritària, es podrà sol·licitar l’aval d’estes segones per a garantir el bon fi de l’operació. Com a norma general, no es prendran com a garantia fiances personals.
 • Sectors: tots, excepte els expressament exclosos en l’apartat de Sectors exclosos.
 • Amortitzacions: trimestrals, a partir de la finalització de la carència.

Límits a l’import del finançament

La finançament sol·licitada a l’IVF estarà vinculada a la mobilització de finançament addicional a favor de les pimes per mitjà d’un instrument de capital o quasi capital per part d’inversors privats independents, podent admetre’s que el dita finançament addicional ja s’haja produït en el moment de la sol·licitud de finançament, sempre que no haja transcorregut més de sis mesos des de la seua instrumentació i que en el pla de negoci que va elaborar l’empresa per a obtindre el dita finançament ja prevera captar finançament addicional per un import d’almenys l’import del préstec sol·licitat a l’IVF.

L’import del finançament de l’IVF es determinarà en el moment de la concessió del préstec i serà, com a mínim, del 50% de l’import de les aportacions dels inversors privats en la pime elegible, quan s’instrumenten per mitjà d’un instrument de capital, i del 40%, si es fa per mitjà d’un instrument de cuasicapital, podent aconseguir fins a un màxim del 150% de les dites aportacions o del 120%, respectivament, depenent del tipus del finançament privada. Per a això, el percentatge de finançament de l’IVF respecte al finançament privada s’incrementarà acumulativament, quan el projecte complisca alguna de les circumstàncies que es detallen en l’Annex, amb un límit màxim del 150%.