• va
 • es

Línea Finançament Bonificat IVF autònoms i microempreses

Beneficiaris

Projectes empresarials desenvolupats per autònoms i microempreses que tenen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de tindre com a finalitat:

 • L’ampliació i renovació de les instal·lacions, la maquinària i els equips.
 • Cobrir les necessitats de liquiditat per a per a fer front a les despeses d’explotació propis de l’activitat de l’empresa.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i en les resolucions de 26 de març de 2020 i de 19 de maig de 2020 per les quals es modifica aquesta convocatòria.

Condicions

IMPORT: el valor nominal del préstec se situa entre 25.000 i 750.000 d’euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d’explotació propis de l’activitat de l’empresa.

TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència. La manca pot augmentar a 4 anys en operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària dels productes agrícoles.

COMISSIONS: no s’hi han d’aplicar comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

TIPUS DINTERÉS: és igual al tipus d’interés euríbor a un any, amb valor mínim igual al 0 % més un diferencial del 0 %.

TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): El préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment. L’import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en l’articles 22 i 23. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 17, 18 i 19, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l’operació, l’IVF reestimaría l’import del tram no reembossable d’acord amb els percentatges inclosos en el quadre anterior, sense perjudici del que s’estableix en l’article 18.5

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i en les resolucions de 26 de març de 2020 i de 19 de maig de 2020 per les quals es modifica aquesta convocatòria.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits* següents:

 • Tindre el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.
 • Ser un autònom o societat mercantil que complisca, una vegada considerades les vinculacions amb altres societats, almenys dos dels tres requisits següents: a) actiu inferior o igual a 2 milions; b) import net de la xifra de negoci inferior o igual a 2 milions; c) nombre de treballadors inferior a 10.
 • Acreditar a l’IVF l’atorgament per un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A aquest efecte, es considera garantia efectiva l’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, com a mínim, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec.
 • Disposar d’una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l’agència de qualificació Standard and Poor’s)d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’Institut Valencià de Finances.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020. Així mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació anterior de l’IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligacions de pagament a aquesta data
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • No estar estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de les següents circumstàncies:
  • Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, quan haja desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a l’efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex I de la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga procedent, tota prima d’emissió;
  • Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons propis que figuren en la seua comptabilitat; a l’efecte de la present disposició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex II de la Directiva 2013/34/UE;
  • Quan l’empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels seus creditors;
  • Quan l’empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de reestructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració

Poden ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i en les resolucions de 26 de març de 2020 i de 19 de maig de 2020 per les quals es modifica aquesta convocatòria.

Mesures Covid 19

En què consisteix la Línia de Finançament Bonificat IVF – Liquiditat COVID19?

La Línia IVF liquiditat COVID19, publicada en el DOGV 8795, de 22 de Abril de 2020, i modificada per la Resolució de 19 de maig de 2020, permet a les microempreses i autònoms valencians que cursen una sol·licitud de finançament bonificat acollir-se al Marc Temporal Nacional d’Ajudes d’Estat. Respecte a la línia de finançament bonificat IVF-Autònoms i Microempreses, això comporta bàsicament un avantatge: les ajudes inherents als préstecs són compatibles amb altres ajudes públiques que s’hagen atorgat, o puguen atorgar-se en el futur, a l’empara del règim de minimis. A canvi, es redueix de deu a sis anys el termini màxim de venciment dels préstecs atorgats conformement a aquestes noves condicions. I s’estableix un límit màxim al finançament, que ha d’entendre’s sense perjudici del límit de 750.000€ que incorpora l’actual convocatòria IVF- Microempreses i Autònoms, i que consisteix en el major de a) el doble dels costos salarials anuals del sol·licitant per a 2019 i b) el 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.

Puc accedir als avantatges que m’ofereix la línia IVF Liquiditat COVID19?

Les microempreses i autònoms que ja hagen presentat sol·licitud en la línia IVF-Autònoms i Microempreses podran acollir-se a la Línia IVF – Liquiditat COVID19, conservant la data de la sol·licitud original. Per a això hauran de sol·licitar-ho expressament a l’IVF.

Documentació

Per a sol·licitar el finançament és necessària la següent documentació*:

 • Imprés de sol·licitud incorporat en l’annex I de la convocatòria (inclou la memòria econòmica del projecte i l’autorització expressa a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
 • Identificació del sol·licitant:
  • Autònoms: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència. També documentació que acredite el tipus d’activitat desenvolupada (quota d’autònoms, liquidacions de l’Impost sobre Valor Afegit).
  • Societats mercantils: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l’empresa sol·licitant, junt amb la fotocòpia de l’escriptura d’apoderament. També fotocòpia de l’escriptura de la titularitat real i l’escriptura de constitució de la societat.
  • Si la societat mercantil forma part d’un grup, s’identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa recollida en la declaració, es reflectirà el nombre d’empleats, balanç i volum de negoci anual de l’empresa, conforme al model de declaració de la condició de PIME.
 • En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Declaracions de l’impost sobre societat (en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil) o de l’IRPF (en cas que el sol·licitant siga un autònom) corresponent als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Certificat d’aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec, que ha d’estar acompanyat de l’informe de riscos de la societat avalista.
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació del règim d’ajuda, la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. La relació ha d’indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita.
 • Documentació que acredite que el domicili social o l’establiment de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat a la Comunitat Valenciana.
 • En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’han emplenat que aporten tota la informació que es requereix i/o no han acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’IVF requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seua petició.
 • Els requeriments s’han de fer per mitjans electrònics i s’entenen practicats o rebutjats en els termes que assenyalen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. Si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entén que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de notificació.

Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i en les resolucions de 26 de març de 2020 i de 19 de maig de 2020 per les quals es modifica aquesta convocatòria.

Despeses finançables elegibles

Són despeses finançables elegibles les que consisteixen en l’adquisició o la reparació d’actius materials, actius immaterials i elements de capital circulant que de manera indubitativa responguen a la naturalesa del projecte finançat; que s’han realitzat o bé amb posterioritat a aquesta, o bé durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament, i l’import del qual siga superior a 500 euros.

Com a inversions, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Adquisició i condicionament de terrenys per a fer-ne ús en la producció dels béns i serveis que constitueixen l’activitat principal de l’empresa.
 • Adquisició i construcció de naus industrials i instal·lacions tècniques per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si la seua destinació és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació fins a un màxim de 15.000 euros. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considera en cap cas com a despesa finançable elegible a l’efecte d’aquesta convocatòria.
 • Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o de normalització de productes.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu.

Com a capital circulant, són despeses finançables elegibles les següents:

 • Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
 • Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments, així com altres subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa).
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de l’empresa.
 • Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de producció.
 • Comissions carregades al sol·licitant del finançament per un banc o una SGR a fi d’atorgar l’aval requerit per l’IVF en el marc d’aquesta convocatòria.

No es consideren despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. A l’efecte del càlcul de la intensitat de l’ajuda i de les despeses finançables elegibles, totes les xifres emprades s’entenen abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria d’11 de febrer de 2020 (publicades en el DOGV 8741 de 17 de febrer de 2020) i en les resolucions de 26 de març de 2020 i de 19 de maig de 2020 per les quals es modifica aquesta convocatòria.