• va
  • es

Passos que cal seguir

Preanàlisi

El sol·licitant haurà d’iniciar la tramitació de la sol·licitud, omplint telemàticament un formulari amb les dades de l’operació sol·licitada, les seues dades identificatives, i algunes relatives al projecte a finançar i a la seua situació economicofinancera.

Formulari de sol·licitud

Després de la preanàlisi, i una vegada validada la sol·licitud per l’IVF, s’haurà de remetre telemàticament la sol·licitud firmada i la resta de la documentació requerida.

En l’apartat de descàrregues es troben accessibles models de documents per a l’estudi de l’operació, la seua formalització i desembossament.

En el cas que la documentació aportada no estiga completa es donarà un termini de 30 dies naturals per a la presentació. Si passat el dit termini no s’ha remés, es considerarà desistida la sol·licitud.

Estudi y resolució

Una vegada estudiada, es prendrà la decisió sobre la sol·licitud presentada, la qual serà notificada al sol·licitant.

Les condicions del finançament i els requisits per a ser-ne beneficiaris seran els vigents en el moment de l’aprovació de l’operació.

Formalització

L’operació haurà de formalitzar-se en document públic davant de notari, per a la qual cosa serà necessari que el sol·licitant remeta la documentació sol·licitada, a l’adreça de correu electrònic que se li indique en l’escrit de comunicació d’aprovació de l’operació. En l’apartat de descàrregues es troben els models de documents requerits.

Préstecs

Una vegada formalitzat el préstec, l’empresa podrà sol·licitar-ne el desembossament remetent una sol·licitud de desembossament segons el model que podrà trobar en l’apartat de descàrregues.

El període de disposició no podrà ser superior a la carència concedida en l’operació.